Ceturtdiena, 02. Februāris, 2023. Sonora, Spīdola

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas pilsētas pamatskolai


Bauskas pilsētas pamatskolai - 1002019.09.30 Komentāri (0) Bauskas pilsētas pamatskolai - 100

 

Skolas vēsture aizsākās ar Bauskas pilsētas domes lēmumu Bauskā dibināt pamatskolu. 1919.gada 22.septembrī, neskatoties uz juku laikiem, Lielā baznīcas ielā 7 darbu uzsāk Bauskas pilsētas pamatskola. Tajā laikā pārziņa Jāņa Žibeika vadībā skolā strādā 6 skolotāji un mācās 127 skolēni.

Tagad skola atrodas Rīgas ielā 32, Bauskā. Ēka izvietojusies Bauskas vecpilsētas daļā. Skolai ir divi mācību korpusi un sporta zāle, visas celtnes ir savstarpēji savienotas. Vecais korpuss uzbūvēts 19. gadsimta beigās, jaunais – 1995. gadā. Skolai ir sporta laukums.

Bauskas pilsētas pamatskola ir Bauskas novada pašvaldības dibināta vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno vispārējās pamatizglītības un speciālās pamatizglītības programmas.

No 2009.gada 30.jūlijā skolu vada Jānis Rumba.

Skolas fiziskā vide ir droša un sakopta. Mācību telpas, atbalsta pedagogu kabineti un citas vietas ir mūsdienīgi un estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Klašu iekārtojums veicina iespēju izmantot jaunākās tehnoloģijas un daudzveidīgas mācīšanas metodes. Ar nepieciešamo aprīkojumu apgādāta arī skolas sporta zāle un bibliotēka. Izglītības iestādē ir medmāsas un stomatologu kabinets.

2019./20120.m.g. skolā izglītojas 326 izglītojamie. Mācību procesu skolā nodrošina 37 pedagogi, par sakārtotu, labvēlīgu un drošu vidi rūpējas 15 tehniskie darbinieki.

Skolas mērķis ir :

  • Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu un attīstītu vēlmi pašizglītoties;
  • Veicināt izglītojamo pašizpausmi, pašiniciatīvu, radošas darbības pieredzes iegūšanu, nodrošinot izglītojamo iespējas attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgām, vispusīgām personībām un atbildīgiem sabiedrības un valsts pilsoņiem.

Skolas pedagogi aktīvi iesaistās ESF projektu īstenošanā – „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (Pumpurs”).

Bauskas pilsētas pamatskola iesaistījusies „Eurofortis” projektā Didacticoop”, „Comenius” projektā ,,Lifelong Learning Progamme.

Daudzveidīgajos ārpusstundu pasākumos (skola īsteno daudzveidīgas interešu izglītības programmas – tautas dejas, koris, teātra pulciņš, vides pētnieku pulciņš u.c.) atklājas skolotāju un skolēnu radošums, kas pārtapis  skolas tradīcijās - gadskārtu ieražas, Valsts svētku pasākumi, Baltais koncerts Ziemassvētkos, mācību priekšmetu nedēļas, konkursi Talants un erudīts”, Gada  skolēns”, Gada klase”, Skolas rekordi”, Ģimenes diena, interešu grupu koncerts pavasarī, pagalmu svētki vecpilsētā, labdarības pasākumi skolā un novadā, sadraudzības pasākumi ar citām skolām Latvijā un Lietuvā (Mācību iestādei izveidojusies sadarbība ar Pasvales Levens skolu Lietuvā un sadraudzības pilsētas Ripinas skolu), labāko audzēkņu un skolotāju godināšana mācību gada noslēgumā.  

Bauskas pilsētas pamatskola var lepoties ar augstiem izglītojamo mācību sasniegumiem un panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs. Vienmēr tiek sekmēta skolēnu izaugsme un personības attīstība, kā arī pedagogu profesionālā pilnveide.

Par skolas daudzpusīgo un kvalitatīvo darbu liecina tai piešķirtie apbalvojumi:

  1. Pateicības raksts (06.06.2018.) Bauskas pilsētas pamatskolas kolektīvam par veiksmīgu sadarbību ESF projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 2017./2018.mācību gadā.
  2. Diploms (21.08.2018.) Bauskas pilsētas pamatskolai 2017./2018.mācību gadā portālā Uzdevumi.lv iegūta 3.vieta Bauskas novadā ar atrisinātiem 29  739 uzdevumiem.
  3. Uzslavas raksts (25.01.2019.) Bauskas pilsētas pamatskolai par dalību konkursā „Bauskas novada Ziemassvētku rota 2018.”

2019.gada 19.oktobrī - Svinības un absolventu tikšanās.

 

Baiba Šumina
Izglītības nodaļas metodiķe


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas