Trešdiena, 29. Marts, 2023. Agija, Aldonis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada pašvaldība iesaistās projektā „PROTI un DARI!”


Bauskas novada pašvaldība iesaistās projektā  „PROTI un DARI!”2016.09.23 Komentāri (0) Bauskas novada pašvaldība iesaistās projektā „PROTI un DARI!”

Jaunieši ir katras nācijas bagātība. Viņi atspoguļo situāciju valstī, kā arī ir šīs valsts nākotne, jo īstenos tos lēmumus, kas tiks pieņemti tagad. Latvijā samazinās kopējais iedzīvotāju skaits, īpaši jauniešu, tāpēc ir būtiski izveidot tādu atbalsta sistēmu, kas ikvienam jaunietim dod iespēju un rada vēlēšanos būt noderīgam Latvijas sabiedrībai.

Projekta „PROTI un DARI!” mērķis ir attīstīt to jauniešu (vecumā no 15 līdz 29 gadiem ieskaitot) prasmes, kuri pašlaik nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (NEET jaunieši), un veicināt viņu iesaisti izglītībā, darba gaitās, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Eiropas Savienības mērogā šis projekts ir unikāls, jo izstrādā vienotu metodoloģiju darbam ar mērķa grupas jauniešiem visā valstī un paredz aicināt piedalīties projekta īstenošanā visas Latvijas pašvaldības. Vienlaikus projekta ietvaros tiks piemērota kompleksa pieeja darbā ar mērķa grupas jauniešiem, lai viņi saņemtu pēc iespējas vispusīgāku un viņu individuālajām vajadzībām piemērotāku atbalstu.

Kompleksās pieejas piemērošana darbam ar mērķa grupas jauniešiem bieži vien ir izaicinājumiem bagāts un laikietilpīgs process, kas prasa veidot sadarbību ar stratēģiskajiem partneriem – jaunatnes jomā strādājošajām valsts un pašvaldības, kā arī nevalstiskajām un citām organizācijām. Latvijā atbalsta sistēma NEET jauniešiem tikai veidojas un publiskajā telpā raisās spraigas diskusijas par atbalsta nepieciešamību un lietderību, bet Eiropā ir valstis, kurās jau vairākus gadus notiek mērķtiecīgs un sistemātisks darbs ar mērķa grupu, gūstot labus panākumus.

Kāpēc jārisina NEET jauniešu problēmas? Pirmkārt, atrisinot NEET jauniešu problēmas, varētu samazināties nepieciešamība ieguldīt ievērojamus līdzekļus dažādu pabalstu un palīdzības programmu finansēšanai. Otrkārt, NEET jaunieša iegūtā izglītība, prasmes un darbs gan pozitīvi ietekmē viņa paša dzīvi, gan sniedz labumu sabiedrībai. Iesaistoties apmācībā, jaunietis iegūst nepieciešamo cilvēk kapitālu, kas var tikt izmantots darba tirgū. Jaunietis rod arī materiālu stabilitāti un psiholoģisku pārliecību, iegūstot darbu. Jaunieša nodarbinātība savukārt rada pievienoto vērtību precēm un pakalpojumiem, kā arī papildu nodokļu ieņēmumus, kas savukārt ir sabiedrības ieguvums. Treškārt, risinot NEET jauniešu problēmas, iespējams novērst vai samazināt arī blaknes, kas izpaužas kā dažādas sociālas problēmas. NEET jaunieši jūtas izolēti no pārējās sabiedrības. Viņi retāk iesaistās dažādās politiskajās un sabiedriskajās aktivitātēs (nevalstisko organizāciju darbā u.tml.). Izolētība no sabiedrības un materiālā stāvokļa nestabilitāte var radīt citus riskus – stimulēt deviantas uzvedības (devianta uzvedība izpaužas alkoholisma, bezpajumtniecības, narkomānijas, nepilngadīgo noziedzības u.c. formās) attīstību un atkarību no dažādu apreibinošu vielu lietošanas, kuru novēršana sabiedrībai prasa ievērojamus cilvēku un finanšu resursus.

Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts:

1. veikta jauniešu profilēšana (anketēšana, intervija), apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;

2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;

3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;

4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:

-   regulārs individuāls mentora (atbalsta persona) atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī),  kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;

-    formālās un ikdienas mācīšanās,

-    speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu),

-    dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),

-    brīvprātīgā darba aktivitātes,

-    iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,

-  profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;

-    iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.

-   specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).

-    un citi pasākumi, kas iekļauti mērķa grupas jaunieša individuālajā pasākumu programmā un ir vērsti uz jauniešu prasmju un personības attīstību.

Bauskas novada pašvaldība šo projektu plāno ieviest sākot ar šī gada oktobri līdz 2018.gada 31.decembrim. Projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits – 103 jaunieši, kopējais pieejamais finansējums 161 112,60 eiro.

Ja Jums ir interese vai jautājumi par šo programmu, lūdzu zvaniet programmas vadītājai Dinai Romanovskai, tel.63921802.

 

 

Informāciju sagatavoja
projektu vadītāja Jolanta Kalinka


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas