Pirmdiena, 15. Augusts, 2022. Dzelde, Zelda, Zenta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kartība


2022.06.30 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kartība

2022.gada 30.jūnijā plkst. 9.00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
Ziņo: Ivars Romānovs

2. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecsaules pamatskola” direktora iecelšanu.
Ziņo: Ivars Romānovs
Uzaicināti: Aija Spriņķe

3. Par Īslīces pamatskolas direktores Irinas Vargušenko atbrīvošanu no amata.
Ziņo: Ivars Romānovs

4. Par I.Upelnieces atbrīvošanu no Iecavas apvienības pārvaldes vadītāja vietnieka amata.
Ziņo: Normunds Vāvers

5. Par vēlēšanu iecirkņa Nr.353 nosaukuma un adreses maiņu.
Ziņo: Līga Kausiniece
Uzaicināti: Kristīne Brūvele

6. Par Bauskas novada pašvaldības 2021.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Ziņo: Laura Ārente

7. Par papildu finansējumu Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei.
Ziņo: Mārtiņš Veinbergs

8. Par papildu finansējumu Iecavas vidusskolas pārbūvei.
Ziņo: Mārtiņš Veinbergs

9. Par papildu finansējumu sporta zāles pie Iecavas pamatskolas būvniecībai.
Ziņo: Mārtiņš Veinbergs

10. Par papildu finansējumu skolēnu nodarbinātības pasākumam.
Ziņo: Līga Briģe
Uzaicināti: Ilona Spurķe

11. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam” apstiprināšanu.
Ziņo: Ilona Spurķe

12. Par aizņēmumu projekta ”Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris-Bauska”, Nr.LLI-498 īstenošanai.
Ziņo: Ilze Tijone

13. Par grozījumiem lēmumā “Par projekta “Ed. Virzas ielas gājēju celiņa atjaunošana Iecavas pilsētā” iesniegšanu”.
Ziņo: Ineta Bramane

14. Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Bauskas novadā” apstiprināšanu.
Ziņo: Evita Grigorjeva

15. Par saistošo noteikumu “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Bauskas novadā” apstiprināšanu.
Ziņo: Dace Putna

16. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novadā” apstiprināšanu.
Ziņo: Ivars Romānovs
Uzaicināti: Uģis Saukums

17. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Bauskas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Ziņo: Jānis Kalinka

18. Par noteikumu "Iekšēja audita veikšanas kārtība Bauskas novada pašvaldībā" apstiprināšanu.
Ziņo: Dainis Rijkuris

19. Par Bauskas novada pašvaldības noteikumu "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Bauskas novada pašvaldībā" apstiprināšanu.
Ziņo: Indra Latviete

20. Par Bauskas novada pašvaldības noteikumu “Par Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku komandējumiem un darba braucieniem” apstiprināšanu.
Ziņo: Edgars Paičs

21. Par Bauskas novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Sanita Reinsone
Uzaicināti: Vija Ieleja

22. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Stelpes sākumskola" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Dagmāra Venclova

23. Par konkursa nolikuma uz vakanto amatu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pamatskola” direktors” apstiprināšanu.
Ziņo: Vija Ieleja

24. Par Bauskas 2.vidusskolas attīstības plāna 2022.-2024.gadam saskaņošanu.
Ziņo: Vera Grigorjeva

25. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas ūdens”.
Ziņo: Aija Fridrihsone

26. Par nekustamo īpašumu “Konstrukcijas” kā mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas ūdens”.
Ziņo: Aija Fridrihsone
Uzaicināti: SIA "Bauskas ūdens"

27. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas slimnīca”.
Ziņo: Dace Stubure

28. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Zaļā iela 14A”, Bauskā, Bauskas novadā.
Ziņo: Dace Platonova
Uzaicināti: SIA "KOOL LATVIJA"

29. Par spēļu zāles aizvēršanu Plūdoņa ielā 8, Bauska un atļaujas izsniegšanu spēļu zāles atvēršanai Salātu ielā 27A, Bauskā.
Ziņo: Linda Mežsarga

Uzaicināti: Dace Platonova

30. Par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai.
Ziņo: Arvīds Zvirbulis

31. Par dzīvojamās mājas Salātu iela 16 k-1, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: Agita Eglinska

32. Par dzīvojamās mājas Vītolu iela 14, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: Agita Eglinska

33. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumā „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanas deleģēšanas līgumu slēgšanu”.
Ziņo: Gunita Vīgupa

34. Par nekustamā īpašuma Ziedoņu iela 5, Bauskā apgrūtinājuma dzēšanu.
Ziņo: Dace Stubure

35. Par nekustamā īpašuma “Miera iela 8”, Dāviņu pagastā apgrūtinājuma dzēšanu.
Ziņo: Dace Stubure

36. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.7, “Pāce 2”, Pāce, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā atsavināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

37. Par atļauju koku ciršanai ārpus meža Skaistkalnes Romas katoļu baznīcas īpašumā.
Ziņo: Lauris Mediņš

38. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu nodrošinot piekļuvi nekustamajam īpašumam “Jaunlieldrēģeļi” Bārbeles pagastā.
Ziņo: Jānis Strēlis

39. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. [...], Stacijas iela [...], Bauska, Bauskas novadā atsavināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

40. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.[...], “Birzgaļi”, Gailīšu pag., Bauskas novadā atsavināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

41. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „[...]” Brunavas pagastā, atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

42. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „[...]”, Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

43. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „[...]”, Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

44. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „[...]”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

45. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Klinšu iela [...], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

46. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “[...]”, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

47. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “[...]”, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

48. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Edvarta Virzas iela [...], Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

49. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “[...]”, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

50. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.[...] "[...]", Pilsrundāle, Rundāles pagasts nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Dace Neiberte

51. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.[...], Saulaine [...], Saulaine, Rundāles pagasts nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: 
Dace Neiberte

52. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.[...] "[...]”, Misa, Vecumnieku pagasts, nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

53. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.[...], "[...]”, Piebalgas, Vecumnieku pagasts, nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

54. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.[...] "[...]”, Kurmene, Kurmenes pagasts, nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

55. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “[...]”, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

56. Par dzīvojamās telpas “[...]” - [...], Bārbeles pag., Bauskas nov. sadarbības līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

Domes priekšsēdētājs: Aivars Okmanis


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas