Ceturtdiena, 23. Marts, 2023. Mirdza, Žanete, Žanna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kartība


2022.01.27 Bauskas novada domes sēdes darba kartība

2022.gada 27.janvārī plkst. 09:00 (attālināti)

1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
Ziņo: Jānis Kalinka

2. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Pilsrundāles vidusskola" direktora iecelšanu.
Ziņo: Antra Ozoliņa
Uzaicināti: Daiga Saka

3. Par Iecavas Mūzikas un mākslas skolas direktores Māras Vilciņas-Rugājas atbrīvošanu no amata.
Ziņo: Jānis Kalinka

4. Par konkursa nolikuma uz vakanto amatu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Iecavas Mūzikas un mākslas skola” direktors” apstiprināšanu.
Ziņo: Vija Ieleja

5. Par saistošo noteikumu “Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā” apstiprināšanu.
Ziņo: Vija Ieleja
Uzaicināti: Baiba Šumina, Sanita Reinsone

6. Par saistošo noteikumu “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” apstiprināšanu.
Ziņo: Baiba Stūre
Uzaicināti: Vija Ieleja

7. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2021.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.14 “Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”.
Ziņo: Dina Romanovska

8. Par saistošo noteikumu "Par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē" apstiprināšanu.
Ziņo: Aleksandrs Gurkovskis

9. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu ,,Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā” apstiprināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

10. Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanas deleģēšanas līgumu slēgšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

11. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu ,,Par Bauskas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apmēru” apstiprināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa
Uzaicināti: Baiba Leitlante, Jānis Strēlis, Dace Neiberte

12. Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu iedzīvotāju iniciētu projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi”.
Ziņo: Laura Ārente

13. Par kārtību, kādā Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu sabiedrisko organizāciju iniciatīvu realizēšanai.
Ziņo: Laura Ārente

14. Par Bauskas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisijas nolikumu un sastāvu.
Ziņo: Mārīte Putniņa

15. Par nolikuma “Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Bauskas novadā” apstiprināšanu.
Ziņo: Līga Rimševica

16. Par Bauskas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu.
Ziņo: Māris Plēsnieks
Uzaicināti: Andrejs Podnieks

17. Par noteikumu “Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība” apstiprināšanu.
Ziņo: Ginta Krikščūne

18. Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu Bauskas novada Rundāles pagastā.
Ziņo: Ivars Čerļenoks

19. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastos.
Ziņo: Ivars Čerļenoks

20. Par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā “Atvases Ļekas”, Valles pagastā.
Ziņo: Jānis Strēlis

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.12. daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā "Zemgaļi", Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Ziņo: Dace Neiberte

22. Par Bauskas novada domes 2016.gada 25.augusta lēmuma “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grozījumu izstrādei Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai” atcelšanu.
Ziņo: Dace Platonova

23. Par grozījumiem Iecavas novada domes 26.01.2021. lēmumā “Par valsts vietējās nozīmes autoceļu V1040 un V1047 posmu Iecava novada teritorijā pārņemšanu pašvaldības īpašumā”.
Ziņo: Baiba Leitlante

24. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā "Par vietējās nozīmes autoceļa V1025 Bauska -Gailīši -Lietuvas robeža ceļa posma pārņemšanu pašvaldības bilancē".
Ziņo: Agita Eglinska

25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0011 Uzvaras ielā 5, Bauskā daļas nomu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

26. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.[...], Plūdoņa ielā [...], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

27. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.[...], Kalēju ielā [...], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

28. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “[...]”, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads atsavināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

29. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.[...], Rīgas ielā [...], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

30. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.[...], Rīgas ielā [...], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

31. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.[...], “[...]”, Zvaigzne, Vecsaules pag., Bauskas novadā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

32. Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela [...], Bauska, Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

33. Par sociālā dzīvokļa [...], Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

34. Par dzīvojamās telpas Pilskalna iela [...], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

35. Par dzīvojamās telpas [...], Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

36. Par dzīvojamās telpas [...], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

37. Par dzīvojamās telpas [...], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

38. Par dzīvojamās telpas [...], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

39. Par dzīvojamās telpas [...], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

40. Par dzīvojamās telpas Gaismas iela [...], Gaisma, Bārbeles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

41. Par dzīvojamās telpas [...], Bārbeles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

42. Par dzīvojamās telpas [...], Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

43. Par dzīvojamās telpas Liepu iela [...], Vallē, Valles pagastā, īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

44. Par dzīvojamās telpas “[...], Kurmenes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

45. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...], Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

46. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

47. Par dzīvojamās telpas [...], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

48. Par dzīvojamās telpas Lazdu iela [...], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

49. Par dzīvojamās telpas Stacijas iela [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

50. Par dzīvojamās telpas Kalna iela [...], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

51. Par dzīvojamās telpas Cīruļu iela [...], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

52. Par dzīvojamās telpas [...], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

53. Par dzīvojamās telpas [...], Piebalgās, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

54. Par dzīvojamās telpas Cīruļu iela [...], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

55. Par dzīvojamās telpas Stacijas iela [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

56. Par dzīvojamās telpas Cīruļu iela [...], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

 

Domes priekšsēdētājs: Aivars Okmanis


Citas ziņas