Piektdiena, 01. Jūlijs, 2022. Imants, Ingars, Intars, Rimants

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kartība


2021.12.23 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kartība

2021.gada 23.decembrī plkst. 09:00 (tiešsaistē)

1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
Ziņo: Ivars Romānovs

2. Par sporta centrs “Mēmele” direktores Līgas Rimševicas atbrīvošanu no amata.
Ziņo: Ivars Romānovs

3. Par Brunavas pagasta pārvaldes vadītājas Baibas Marčenkovas atbrīvošanu no amata. (Skaidrojums)
Ziņo: Jānis Kalinka

4. Par Ceraukstes pagasta pārvaldes vadītāja Viestura Janševska atbrīvošanu no amata. (Skaidrojums)
Ziņo: Jānis Kalinka

5. Par Codes pagasta pārvaldes vadītājas Daces Šķiliņas atbrīvošanu no amata. (Skaidrojums)
Ziņo: Jānis Kalinka

6. Par Dāviņu pagasta pārvaldes vadītājas Līvijas Šarķes atbrīvošanu no amata. (Skaidrojums)
Ziņo: Jānis Kalinka

7. Par Īslīces pagasta pārvaldes vadītājas Sandras Ķiseles atbrīvošanu no amata. (Skaidrojums)
Ziņo: Jānis Kalinka

8. Par Mežotnes pagasta pārvaldes vadītāja Zigurda Kalēja atbrīvošanu no amata. (Skaidrojums)
Ziņo: Jānis Kalinka

9. Par Vecsaules pagasta pārvaldes vadītājas Līgas Vasiļauskas atbrīvošanu no amata. (Skaidrojums)
Ziņo: Jānis Kalinka

10. Par Bauskas novada pašvaldības Administratīvās komisijas izveidošanu.
Ziņo: Evita Grigorjeva

11. Par Bauskas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāva un Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Edgars Paičs
Uzaicināti: Ginta Krikščūne

12. Par Bauskas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu.
Ziņo: Linda Mežsarga

13. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Pilsrundāles vidusskola" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Antra Žukovska

14. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes " Iecavas vidusskola" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Kārlis Kravis

15. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Bauskas Valsts ģimnāzija" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Linuta Ģerģe

16. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas 2.vidusskola” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Vera Grigorjeva

17. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Bauskas pilsētas pamatskola" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Jānis Rumba

18. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Codes pamatskola" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Laila Jurcika

19. Par Bauskas novada pašvaldības vispārejās izglītības iestādes "Griķu pamatskola" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Aija Laukmane

20. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Īslīces pamatskola" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Egita Dreimane

21. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Uzvaras pamatskola" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Ilze Ērgle

22. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Vecsaules pamatskola" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Lilija Bula

23. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Iecavas pamatskola" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Aija Semjonova

24. Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Vija Beļūna

25. Par Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes "Bauskas Mūzikas un mākslas skola" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Anita Velmunska

26. Par Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes " Iecavas Mūzikas un mākslas skola" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Māra Vilciņa-Rugāja

27. Par Bauskas novada pašvaldības profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādes "Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Biruta Grantiņa

28. Par Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes "Iecavas sporta skola "Dartija"" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Baiba Gāga
Uzaicināti: Ginta Krikščūne

29. Par Bauskas novada pašvaldības interesu izglītības iestādes "Bauskas Bērnu un jauniešu centrs" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Benita Svareniece

30. Par Bauskas pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaulīte" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Daina Kadiševska

31. Par grozījumiem Bauskas pirmsskolas izglītības iestādes "Zīlīte"nolikumā.
Ziņo: Olita Strazdiņa

32. Par Rundāles pirmsskolas izglītības iestādes "Mārpuķīte" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Judīte Zeltiņa

33. Par Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes "Cālītis" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Ingūna Lāce

34. Par Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes "Dartija"nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Irīna Freimane

35. Par grozījumu Bauskas novada domes 2021.gada 25.novembra lēmumā „Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Dzimtsarakstu nodaļas” reorganizāciju”.
Ziņo: Evita Grigorjeva

36. Par grozījumiem_Bauskas novada domes 2021.gada 25.novembra lēmumā Nr.518 (prot. Nr.7, 25.p.) “Par Bauskas novada pašvaldības institūciju darbinieku skaita un atlīdzības sarakstu apstiprināšanu”.
Ziņo: Edgars Paičs

37. Par ēdinātāja nomas maksas atcelšanu Iecavas vidusskolā līdz ēdamzāles nodošanai ekspluatācijā.
Ziņo: Kārlis Kravis

38. Par finansiālu atbalstu A.Neimanim sporta sasniegumu veicināšanai.
Ziņo: Dace Šileika

39. Par papildu finansējumu Ceriņu ielas, Vecumniekos pārbūvei.
Ziņo: Dace Šileika

40. Par uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību Bauskas novada Pašvaldības policijas amatpersonām.
Ziņo: Broņislavs Ostrovskis

41. Par deleģēšanas līgumu ar SIA „VIDES SERVISS”.
Ziņo: Jānis Feldmanis

42. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
Ziņo: Jānis Feldmanis

43. Par grozījumu deleģēšanas līgumā.
Ziņo: Evita Grigorjeva

44. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā Nr.BNA/2021/3-35/6
Ziņo: Dina Romanovska

45. Par grozījumu Bauskas novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumā “Par kustamās mantas un nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts””.
Ziņo: Evita Grigorjeva

46. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas Bērzkalnu iela 57, Bauskā energoefektivitātes pasākumu veikšanai.
Ziņo: Jānis Feldmanis

47. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas Centra iela 20, Mūsa, Ceraukstes pagastā energoefektivitātes pasākumu veikšanai.
Ziņo: Jānis Feldmanis

48. Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 1, Bauskā nomas līguma pagarināšanu ar VSIA ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.
Ziņo: Gunita Vīgupa

49. Par nedzīvojamās telpas Uzvaras ielā 6, Bauskā nomas līguma pagarināšanu ar Lauku atbalsta dienestu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

50. Par nedzīvojamās telpas Nr.460 Uzvaras ielā 1, Bauskā nomas līguma pagarināšanu ar biedrību "Bauskas rajona lauku partnerība".
Ziņo: Gunita Vīgupa

51. Par nedzīvojamo telpu Uzvaras iela 1, Bauskā nomas līguma pagarināšanu ar VSAA.
Ziņo: Gunita Vīgupa

52. Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „Zemgales mutes veselības centrs”.
Ziņo: Gunita Vīgupa

53. Par Iecavas novada domes 2020. gada 24. novembra lēmuma “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica un ar to saistītās infrastruktūras būvniecībai, kas paredz noteiktā teritorijā precizēt un grozīt Iecavas novada teritorijas plānojumu” atcelšanu.
Ziņo: Ginta Krikščūne
Uzaicināti: Ginta Krikščūne

54. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2020.gada 27.augusta lēmumā „Par ielu nosaukumu piešķiršanu un maiņu Bauskas pilsētas jaunajās robežās”.
Ziņo: Dace Platonova

55. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Upes iela 12, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads atsavināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

56. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Stacijas iela [...], Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads atsavināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

57. Par zemesgabala Upes iela [...], Vecumniekos, Vecumnieku pagastā atsavināšanas ierosināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

58. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. [...], “[...]”, Piebalgās, Vecumnieku pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

59. Par pašvaldības nekustamā īpašuma [...], Kurmenes pagasts, Bauskas novads atsavināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

60. Par zemesgabala [...] Kurmenes pagastā atsavināšanas ierosināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

61. Par pašvaldības nekustamā īpašuma [...], Taurkalne, Valles pagasts, Bauskas novads atsavināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

62. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kurmenes iela [...], Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads atsavināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

63. Par dzīvokļa īpašuma Nr.[...] daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā [...], Valles pagasts, Bauskas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Ziņo: Ligita Vasermane

64. Par dzīvokļa īpašuma Nr.[...] daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā [...], Valles pagasts, Bauskas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Ziņo: Ligita Vasermane

65. Par dzīvokļa īpašuma Nr.[...] daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā [...], Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Ziņo: Ligita Vasermane

66. Par dzīvokļa īpašuma Nr.[...] daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā [...], Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Ziņo: Ligita Vasermane

67. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.[...], “[...]”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

68. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunkrūmiņi”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

69. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Lielupes lauks”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

70. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Beikas”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

71. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu uz nekustamo īpašumu “Mazainavas”, Vecsaules pagastā.
Ziņo: Gunita Vīgupa

72. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Tālim Smalkajam uz ½ domājamo daļu zemes vienības Liepu ielā 33, Bauskā.
Ziņo: Gunita Vīgupa

73. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu ,,Brunavišķi 1”, Brunavišķi, Gailīšu pagastā.
Ziņo: Gunita Vīgupa

74. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Pļavu ielā 21 , Bauskā.
Ziņo: Gunita Vīgupa

75. Par Iecavas novada domes 29.10.2019. lēmuma, prot.Nr.16, 17.2.p., “Par nekustamā īpašuma “Lielsmiltaiņi 6” nodošanu atsavināšanai un pārdošanas cenas apstiprināšanu” atcelšanu.
Ziņo: Baiba Leitlante

76. Par īpašuma “Jaunsibras” Iecavas pagastā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Ziņo: Baiba Leitlante

77. Par īpašumu “Roņi” un “Slieces” Iecavas pagastā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Ziņo: Baiba Leitlante

78. Par nekustamā īpašuma “Gludiņi”, Viesturu pagasts, Bauskas novads sadalīšanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Ziņo: Dace Neiberte

79. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kaucmindes staļļi”, Rundāles pagasts, Bauskas novads būvei - garāžai - noliktavai.
Ziņo: Dace Neiberte

80. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bitenieki”, Viesturu pagasts, Bauskas novads izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: Dace Neiberte

81. Par nekustamā īpašuma “Mežiņi’, Svitenes pagasts, Bauskas novads zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, zemes lietošanas mērķa noteikšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo: Dace Neiberte

82. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

83. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

84. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

85. Par dzīvojamās telpas Dārza iela [...], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

86. Par dzīvojamās telpas Dārza iela [...], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo:Sandra Kazāka

87. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

88. Par dzīvojamās telpas Ošu iela [...], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

89. Par dzīvojamās telpas Ošu iela [...], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

90. Par dzīvojamās telpas Pionieru iela [...], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

91. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

92. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

93. Par dzīvojamās telpas [...], Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

94. Par dzīvojamās telpas [...], Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

95. Par dzīvojamās telpas [...], Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

96. Par sociālā dzīvokļa Mežāžu iela [...], Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

97. Par sociālā dzīvokļa [...], Codes pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

98. Par sociālā dzīvokļa [...], Codes pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

99. Par dzīvojamās telpas [...], Punslavas, Rundāles pagastā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Aigars Sietiņš

100. Par dzīvojamās telpas Nr. [...], daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ”Upesmāja” Pilsrundāle, Rundāles pagasts īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Aigars Sietiņš

101. Par dzīvojamās telpas Nr.[...] īres līguma pagarināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Kamenes’, Svitenē, Svitenes pagastā, Bauskas novadā.
Ziņo: Jānis Liepa

102. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu - dzīvokļa Nr.[...], daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Bērsteles ielā 14, Bērstelē, Viesturu pagastā, Bauskas novadā izīrēšanu.
Ziņo: Vitālijs Bļinkovs

103. Par dzīvojamās telpas [...], Mēmele, Skaistkalnes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

104. Par dzīvojamās telpas [...], Skaistkalnes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

105. Par dzīvojamās telpas [...], Skaistkalnes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

106. Par dzīvojamās telpas [...], Skaistkalnes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

107. Par dzīvojamās telpas [...], Bārbeles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

108. Par dzīvojamās telpas Gaismas iela [...], Gaisma, Bārbeles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

109. Par dzīvojamās telpas Liepu aleja [...], Bārbele, Bārbeles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

110. Par dzīvojamās telpas [...], Bārbeles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

111. Par dzīvojamās telpas [...], Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

112. Par dzīvojamās telpas [...], Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

113. Par dzīvojamās telpas [...], Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

114. Par dzīvojamās telpas [...], Tenteni, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

115. Par dzīvojamās telpas Liepu iela [...], Vallē, Valles pagastā īres līguma izbeigšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

116. Par dzīvojamās telpas [...], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

117. Par dzīvojamās telpas [...], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

118. Par dzīvojamās telpas [...], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

119. Par dzīvojamās telpas [...], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

120. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...], Vallē, Valles pagastā īres līguma slēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

121. Par dzīvojamās telpas [...], Tenteni, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

122. Par dzīvojamās telpas [...], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

123. Par dzīvojamās telpas [...], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

124. Par dzīvojamās telpas [...], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

125. Par dzīvojamās telpas Kalna iela [...], Vecumniekos, Vecumnieku pagastā īres līguma izbeigšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

126. Par dzīvojamās telpas Ceriņu iela [...], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

127. Par dzīvojamās telpas [...], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

128. Par dzīvojamās telpas [...], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

129. Par dzīvojamās telpas [...], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

130. Par dzīvojamās telpas Skolas iela [...], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

131. Par dzīvojamās telpas Cīruļu iela [...], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

132. Par dzīvojamās telpas Stacijas iela [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

133. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

134. Par dzīvojamās telpas [...], Misā, Vecumnieku pagastā izīrēšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

135. Par dzīvojamās telpas [...], Misā, Vecumnieku pagastā īres līguma slēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

136. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

137. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

138. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

139. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

140. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

141. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

142. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

143. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

144. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

145. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

146. Par dzīvojamās telpas [...], Misā, Vecumnieku pagastā īres līguma izbeigšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

147. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

148. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

149. Par dzīvojamās telpas [...], Misā, Vecumnieku pagastā īres līguma izbeigšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

150. Par dzīvojamās telpas [...], Misā, Vecumnieku pagastā īres līguma izbeigšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

151. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

152. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

153. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

154. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

155. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

156. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

157. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

 

Domes priekšsēdētājs:  Aivars Okmanis


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas