Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kartība


2021.11.25 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kartība

Bauskas novada domes sēdes darba kārtība
2021.gada 25.novembrī plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
Ziņo: Ivars Romānovs

2. Par Mežotnes sākumskolas direktores Dainas Lapkovskas atbrīvošanu no amata.
Ziņo: Ivars Romānovs

3. Par izmaiņām Ētikas komisijas sastāvā.
Ziņo: Evita Grigorjeva

4. Par izmaiņām Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvā.
Ziņo:Evita Grigorjeva

5.Par izmaiņām Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvā.
Ziņo: Juris Krievs

6. Par komisijas locekļa atbrīvošanu no Nekustamā īpašuma atsavināšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
Ziņo: Ginta Krikščūne

7. Par nolikuma projekta „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu.
Ziņo: Juris Krievs

8. Par Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Juris Krievs

9. Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
Ziņo: Marta Augucēviča

10. Par saistošo noteikumu “Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu.
Ziņo: Dina Romanovska

11. Par saistošo noteikumu “Bauskas novada pašvaldības pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm” apstiprināšanu.
Ziņo:Zane Kuka

12. Par saistošo noteikumu “Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti” apstiprināšanu.
Ziņo: Dina Romanovska

13. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada pašvaldības policija” izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Evita Grigorjeva

14. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” reorganizāciju.
Ziņo: Jānis Kalinka

15. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Dzimtsarakstu nodaļas reorganizāciju.
Ziņo: Sandra Kolberga

16. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas apvienības pārvalde” izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Jānis Kalinka

17. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas apvienības pārvalde” izveidošanu un iestādes nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Mārtiņš Veinbergs, Jānis Kalinka

18. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” izveidošanu un iestādes nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Aiga Saldābola, Jānis Kalinka

19. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles apvienības pārvalde” izveidošanu un iestādes nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Aigars Sietiņš, Jānis Kalinka

20. Par Bauskas novada pašvaldības institūciju darbinieku skaita un atlīdzības sarakstu apstiprināšanu.
Ziņo: Edgars Paičs

21. Par Bauskas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulespuķe" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Agnese Čakša

22. Par Bauskas pirmsskolas izglītības iestādes "Zīlīte" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Olita Strazdiņa

23. Par Bauskas novada pašvaldības pedagogu darba samaksas noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Vija Ieleja, Māra Bauvare

24. Par noteikumu "Par naudas balvu piešķiršanu Bauskas novada izglītojamiem un viņu pedagogiem par sasniegumiem mācībās, zinātniski pētniecisko darbu skatēs, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs" apstiprināšanu.
Ziņo: Māra Bauvare
Uzaicināti: Sanita Reinsone, Līga Kirilko

25. Par nolikuma “Kārtība, kādā piešķir apbalvojumus par sasniegumiem sportā Bauskas novada pašvaldības sportistiem – bērniem, jauniešiem, junioriem individuālajos un komandu sporta veidos, izglītības iestādēm, sporta skolotājiem, novada skolēnu sporta spēļu uzvarētājiem” apstiprināšanu.
Ziņo: Biruta Grantiņa

26. Par Bauskas novada domes Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu.
Ziņo: Baiba Šumina

27. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2020.gada 23.decembra lēmumā "Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem".
Ziņo: Daina Kadiševska

28. Par grozījumiem Bauskas pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaulīte" budžetā.
Ziņo: Daina Kadiševska

29. Par piemaksas noteikšanu pašvaldības policijas darbiniekiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu.
Ziņo: Broņislavs Ostrovskis

30. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Bauskas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam” apstiprināšanu”.
Ziņo: Ilona Spurķe
Uzaicināti: Indra Latviete, Marija Abramčika, Gita Skribāne

31. Par grozījumu Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā "Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu".
Ziņo: Benita Svareniece

32. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013. gada 26. septembra lēmuma ‘’Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu’’ 1.pielikumā.
Ziņo: Lilija Bula

33. Par naudas balvu piešķiršanu Iecavas sportistiem un treneriem.
Ziņo: Valdis Šusts
Uzaicināti: Valdis Šusts, Ginta Krikščūne

34. Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Laiks Jauniešiem” projekta realizācijai.
Ziņo:Dina Romanovska
Uzaicināti: Gints Jankovskis

35. Par grozījumiem Vecumnieku novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgu sarakstā.
Ziņo: Zaiga Švāģere

36. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku veselības centrs” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Ziņo: Līva Vecvanaga

37. Par Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
Ziņo: Sandra Kolberga

38. Par L.B. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē sociālā pakalpojuma saņemšanai.
Ziņo: Kristīne Brūvele

39. Par atļauju Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas muzejs” direktorei slēgt līgumu.
Ziņo: Baiba Šulce

40. Par dotāciju Zemgales plānošanas reģionam 2022. gadā.
Ziņo: Ilze Tijone

41.Par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4” īstenošanu.
Ziņo: Antra Bagone

42. Par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana veselības aprūpes pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4” īstenošanu.
Ziņo: Antra Bagone

43. Par grozījumiem 2021.gada 29.jūlija lēmumā “Par aizņēmumu projekta „Privāto investīciju palielināšana Gailīšu pagastā uzņēmējdarbības veicināšanai” īstenošanai”.
Ziņo: Ilze Tijone
Uzaicināti: Ilona Spurķe

44. Par licencēto makšķerēšanu Lielupē, Mūsā un Mēmelē Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
Ziņo: Valērijs Gabrāns

45. Par Iecavas parka attīstības koncepcijas apstiprināšanu gala redakcijā.
Ziņo: Ineta Bramane
Uzaicināti: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mikrominimus"

46. Par būvju īpašuma “Spoles” Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanaiun pārdošanas cenas apstiprināšanu.
Ziņo: Baiba Leitlante

47. Par īpašuma “Veilandi”, Iecavas pagastā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Ziņo: Baiba Leitlante

48. Par īpašuma “Vigas”, Iecavā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Ziņo: Baiba Leitlante

49. Par īpašuma “Augļu noliktava “Dartija”” Iecavas pagastā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Ziņo: Baiba Leitlante

50. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40940180017 Vecumnieku pagastā dalītā īpašuma zemes nomu.
Ziņo: Arvīds Zvirbulis

51. Par valstij piekritīgās zemes “Autoceļš P87’” zemes vienības ar kad. apz. 40440040364 sadalīšanu Bārbeles pagastā.
Ziņo: Jānis Strēlis

52. Par nekustamā īpašuma “Mazbārbeles”, Bārbeles pagastā apgrūtinājuma dzēšanu.
Ziņo: Jānis Strēlis

53. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Ceplis 2”, Mežotnes pagastā.
Ziņo: Gunita Vīgupa

54. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0508 Mežotnes pagastā.
Ziņo: Aija Fridrihsone

55. Par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0014 Bauskā nomu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

56. Par nedzīvojamo telpu Katoļu ielā 3, Bauskā nomas līguma pagarināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

57. Par dzīvojamās telpas - dzīvokļa Nr.[...] daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā [...], Rundāles pagastā, Bauskas novadā izīrēšanu.
Ziņo: Vitālijs Bļinkovs

58. Par dzīvojamās mājas Dārza ielā [...], Bauskā, Bauskas nov. pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
Ziņo: Sandra Kazāka

59. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.[...], Salātu ielā [...], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

60. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.[...], Salātu ielā [...], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

61. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma-dzīvokļa Nr.[...], Imantas ielā [...], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

62. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas [...], Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

63. Par dzīvojamās telpas [...], Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

64. Par dzīvojamās telpas Salātu iela [...], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

65.Par dzīvojamās telpas Salātu iela [...], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

66. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Misas kūdra 6”, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Ziņo: Ligita Vasermane

67. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā “Misas kūdra 5”, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Ziņo: Ligita Vasermane

68. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Misas kūdra 1”, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Ziņo: Ligita Vasermane

69. Par dzīvojamās telpas [...], Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

70. Par dzīvojamās telpas [...], Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

71. Par dzīvojamās telpas [...], Tenteni, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

72. Par dzīvojamās telpas [...], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

73. Par dzīvojamās telpas [...], Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

74. Par dzīvojamās telpas [...], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

75. Par dzīvojamās telpas [...]”, Skaistkalnes pag., Bauskas nov. īres līguma slēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

76. Par dzīvojamās telpas Sporta iela [...], Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

77. Par dzīvojamās telpas Slimnīcas iela [...], Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

78. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...], Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

79. Par dzīvojamās telpas Kalna iela [...], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

80. Par dzīvojamās telpas [...], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

81. Par dzīvojamās telpas [...], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

82. Par dzīvojamās telpas [...], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

83. Par dzīvojamās telpas [...], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

84. Par dzīvojamās telpas [...], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

85. Par dzīvojamās telpas [...], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

86. Par dzīvojamās telpas [...], Bārbeles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

87. Par dzīvojamās telpas [...], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

88. Par dzīvojamās telpas Bauskas iela [...], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

89. Par dzīvojamās telpas [...], Vecumnieku pagastā īres līguma izbeigšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

90. Par dzīvojamās telpas Cīruļu ielā [...], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

91. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...] Vecumniekos, Vecumnieku pagastā īres līguma slēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

92. Par dzīvojamās telpas [...], Vecumnieku pagastā īres līguma slēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

93. Par dzīvojamās telpas [...], Beibežos, Vecumnieku pagastā īres līguma slēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

94. Par dzīvojamās telpas [...], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

95. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

96. Par dzīvojamās telpas [...], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

97. Par dzīvojamās telpas [...], Beibeži, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

98. Par dzīvojamās telpas [...], Piebalgās, Vecumnieku pag., Bauskas nov., īres līguma slēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

99. Par dzīvojamās telpas [...], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

100. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

101. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

102. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

103.Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

104. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

105. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

106. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

107. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

108. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

109. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

110. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

111. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

112. Par dzīvojamās telpas Stacijas iela [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

113. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

114. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

115. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

116. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

117. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

118. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

119. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

120. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

121. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

122. Par dzīvojamās telpas Stacijas iela [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

123. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

124. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

125. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

126. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

127. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

128. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

129. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

130. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

131. Par dzīvojamās telpas Stacijas iela [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

132. Par dzīvojamās telpas Stacijas iela [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

133. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

134. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

135. Par dzīvojamās telpas [...] Misā, Vecumnieku pagastā, izīrēšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

136. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov., īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

137. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

138. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

139. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

140. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

141. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov.,īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

142. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

143. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

144. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

145. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

146. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

147. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

148. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

149. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
Ziņo: Evita Grigorjeva

Domes priekšsēdētāja vietnieks: Aivars Mačeks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas