Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kartība


2021.10.28 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kartība

Bauskas novada domes sēdes darba kārtība
2021.gada 28.oktobrī plkst. 09:00

 

1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
Ziņo: Ivars Romānovs

2. Par augstākā Rundāles novada apbalvojuma piešķiršanu.
Ziņo: Marija Dūduma

3. Par iestādes “Vecumnieku novada dome” apbalvojumu piešķiršanu.
Ziņo: Aiga Saldābola

4.Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu.
Ziņo: Juris Krievs

5. Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvā.
Ziņo: Juris Krievs

6. Par Z. Jankuža atkārtotu apstiprināšanu Bauskas novada pašvaldības aģentūras “Valles pašvaldības aģentūra” direktora amatā.
Ziņo: Aiga Saldābola

7. Par grozījumu Bauskas novada domes 2021.gada 29.jūlija nolikumā Nr.7 „Bauskas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”.
Ziņo: Evita Grigorjeva

8. Par grozījumu Bauskas novada domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā „Par Bauskas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu”.
Ziņo: Evita Grigorjeva

9. Par iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Edgars Paičs

10. Par Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Edgars Paičs

11. Par iestāžu „Bauskas novada Sociālais dienests”, „Iecavas novada sociālais dienests”, Rundāles novada sociālais dienests” un struktūrvienības „Vecumnieku novada sociālais dienests” reorganizāciju.
Ziņo: Dina Romanovska

12. Par iestāžu „Bauskas novada bāriņtiesa”, „Iecavas novada bāriņtiesa”, Rundāles novada bāriņtiesa” un struktūrvienības „Vecumnieku novada bāriņtiesa” reorganizāciju.
Ziņo: Edīte Ķerģe-Karika

13. Par saistošo noteikumu "Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu" apstiprināšanu.
Ziņo: Dace Putna

14. Par Bauskas novada attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2022. – 2027.gadam 1.redakcijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
Ziņo: Ilze Tijone

15. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 30.maija lēmumā „Par atbalstu projektam “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā””.
Ziņo: Antra Bagone
Uzaicināti: Dina Romanovska

16. Par projekta pieteikuma "Vienoti Bauskas novadā" iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī".
Ziņo: Kristīne Pačkajeva
Uzaicināti: Līga Briģe

17. Par Iecavas, Rundāles, Bauskas un Vecumnieku izglītības iestāžu nosaukumu maiņu.
Ziņo: Vija Ieleja

18.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” 2017.gada 31.augusta nolikumā.
Ziņo: Daina Kadiševska

19. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Mūzikas un mākslas skola” 2017.gada 30.novembra nolikumā Nr.48.
Ziņo: Anita Velmunska

20. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”.
Ziņo: Anita Velmunska

21. Par finansējuma piešķiršanu Vokālās studijas “Pigoriņi” ierakstu albuma izdošanai.
Ziņo: Jānis Dūmiņš

22. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu futbola klubam "RUNDĀLE".
Ziņo: Marija Dūduma

23. Par SIA „Mūsu saimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu.
Ziņo: Ivars Staškevičs
Uzaicināti: Ieva Dobelniece

24. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Rīgas ielā 3, Bauskā arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas veikšanai.
Ziņo: Agita Eglinska  

25. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu uz nekustamo īpašumu “Jaunroņi”, Stelpes pagastā.
Ziņo: Jānis Strēlis       

26. Par nekustamā īpašuma “Strēlnieki”, Vecumnieku pagastā apgrūtinājuma dzēšanu.
Ziņo: Jānis Strēlis

27. Par nomas līguma noslēgšanu ar bijušo zemes lietotāju V.Zaranko par nekustamo īpašumu “Melderi” Stelpes pagastā.
Ziņo: Jānis Strēlis

28. Par īpašumu “Lauču Lejas” un “Grāvmalas”, Iecavas pagastā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Ziņo: Baiba Leitlante

29. Par īpašumu Upes iela 11A, Upes iela 11B un Upes iela 11C, Iecavā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Ziņo: Baiba Leitlante

30. Par īpašuma "Dardīvas", Iecavā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Ziņo: Baiba Leitlante

31. Par nekustamā īpašuma "Mehāniskās darbnīcas", Svitenes pagasts, Bauskas novads, zemes vienības zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Ziņo: Dace Neiberte

32. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.8 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Saulaine 9”, Saulainē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā īres maksas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: Dace Neiberte

33. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.32 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā, īres maksas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: Dace Neiberte

34. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, Rundāles pagasts, Bauskas novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0051 daļas zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: Dace Neiberte   

35. Par Bauskas novada pašvaldībai piekritīgā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Lielupes mala” zemes vienību un nekustamā īpašuma “Važītes kapsēta” daļas zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: Dace Neiberte

36.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bitenieki”, Viesturu pagasts, Bauskas novads izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Dace Neiberte

37. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Silarāji 1", Rundāles pagasts, Bauskas novads atsavināšanu.
Ziņo: Dace Neiberte

38. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lauklīgandi”, Vecsaules pagastā izlozes uz lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

39. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0051 un 4050 003 0059 Ceraukstes pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

40. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Upmalas” ar adresi Bērzkalnu iela 21, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis      

41. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ūdentiņi” Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

42. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kareivju iela 5, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

43. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pagrabs” ½ domājamās daļas Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

44. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežāžu garāža 30”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

45. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Straumaņi”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

46. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Stīveru lauks”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

47. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2020.gada 23. decembra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.[…], Pils iela […], Mežotnes pagastā atsavināšanu”.
Ziņo: Sandra Kazāka
Uzaicināti: Aija Fridrihsone

48. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […] Pils iela […], Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

49. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […], Skolas ielā […], Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

50. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […] “ […]”, Pastališķi, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka 

51. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […], Salātu ielā […], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

52. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […], Salātu ielā […], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

53. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […], Liepu ielā […], Rītausmas, Īslīces pag. atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

54. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […], Liepu ielā […], Rītausmas, Īslīces pag. atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

55. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma-dzīvokļa Nr. […], Baznīcas ielā […], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

56. Par dzīvojamās telpas Nr. […], daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā "[…]" , Viesturu pagastā, Bauskas novadā izīrēšanu.
Ziņo: Vitālijs Bļinkovs

57. Par dzīvojamās telpas Nr. […], daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā "[…]", Viesturu pagastā, Bauskas novadā izīrēšanu.
Ziņo: Vitālijs Bļinkovs

58. Par dzīvojamās telpas Nr. […], daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā "[…]", Viesturu pagastā, Bauskas novadā izīrēšanu.
Ziņo: Vitālijs Bļinkovs

59. Par dzīvojamās telpas Nr.[…]daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā "[…]", Viesturu pagastā, Bauskas novadā izīrēšanu.
Ziņo: Vitālijs Bļinkovs

60. Par dzīvojamās telpas […], Rundāles pagastā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Aigars Sietiņš

61. Par dzīvojamās telpas "[…]", Pilsrundāle, Rundāles pagasts īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Aigars Sietiņš

62. Par dzīvojamās telpas "[…]", Svitenē, Svitenes pagastā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Aigars Sietiņš

63. Par sociālā dzīvokļa […], Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

64. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un sociālā dzīvokļa Salātu iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

65. Par sociālā dzīvokļa […], Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

66.Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. izīrēšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

67. Par dzīvojamās telpas Plūdoņa ielā […], Bauskā, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

68. Par dzīvojamās telpas Imantas iela […],Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

69. Par dzīvojamās telpas Dārza iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

70.Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. izīrēšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

71. Par dzīvokļa īpašuma Nr. […] daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Kurmaņa iela […], Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Ziņo: Ligita Vasermane

72. Par dzīvokļa īpašuma Nr. […] daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Rīgas iela […], Valle, Valles pagasts, Bauskas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Ziņo: Ligita Vasermane

73. Par dzīvokļa īpašuma Nr. […] daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Rīgas iela […], Valle, Valles pagasts, Bauskas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Ziņo: Ligita Vasermane         

74. Par dzīvokļa īpašuma Nr. […] daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā “[…]”, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Ziņo: Ligita Vasermane

75. Par dzīvojamās telpas […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

76. Par dzīvojamās telpas […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane         

77. Par dzīvojamās telpas […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov.,īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

78. Par dzīvojamās telpas […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

79. Par dzīvojamās telpas […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

80. Par dzīvojamās telpas […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

81. Par dzīvojamās telpas […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

82. Par dzīvojamās telpas […], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

83. Par dzīvojamās telpas […], Stelpes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

84. Par dzīvojamās telpas […], Stelpe, Stelpes pag., izīrēšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

85.Par dzīvojamās telpas […], Nīzere, Stelpes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

86. Par dzīvojamās telpas […], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

87. Par dzīvojamās telpas […], Mēmele, Skaistkalnes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

88. Par dzīvojamās telpas Bauskas iela […], Bārbele, Bārbeles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

89. Par dzīvojamās telpas […], Bārbeles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

90. Par dzīvojamās telpas […], Bārbeles pag., Bauskas nov., īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

91. Par dzīvojamās telpas […], Kurmenes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

92. Par dzīvojamās telpas […], Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

93. Par dzīvojamās telpas […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo:Ligita Vasermane

94. Par dzīvojamās telpas […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane           

95. Par dzīvojamās telpas […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov., īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

96. Par dzīvojamās telpas […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

97. Par dzīvojamās telpas […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane         

98. Par dzīvojamās telpas […], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

99. Par dzīvojamās telpas […], Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

100. Par dzīvojamās telpas […], Taurkalne, Valles pagasts izīrēšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

101. Par dzīvojamās telpas […], Piebalgas, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.Ziņo:
Ligita Vasermane

102. Par dzīvojamās telpas Cīruļu iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

103. Par dzīvojamās telpas Kalna iela […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

104. Par dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane         

105. Par dzīvojamās telpas Ceriņu iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

106. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane         

107. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

108. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

109. Par dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane         

110. Par dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane         

111. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

112. Par dzīvojamās telpas Skolas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

113. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

114. Par dzīvojamās telpas Cīruļu iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

115. Par dzīvojamās telpas Skolas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

116. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

117. Par dzīvojamās telpas Skolas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

118. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane         

119. Par dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

120. Par dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

121. Par dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

122. Par dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

123. Par dzīvojamās telpas Cīruļu iela […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

124. Par dzīvojamās telpas […], Vecumnieku pagastā īres līguma izbeigšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks: Aivars Mačeks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas