Otrdiena, 27. Septembris, 2022. Ādolfs, Ilgonis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kartība


2021.08.26 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kartība

2021.gada 26.augustā plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

 1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
  Ziņo: Jānis Kalinka
 2. Par Bauskas novada Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu un locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu.
  Ziņo: Evita Grigorjeva
 3. Par Eleonoras Maisakas ievēlēšanu Apbalvojumu piešķiršanas padomē.
  Ziņo: Andra Matuļenko
 4. Par Jura Krieva ievēlēšanu Apbalvojumu piešķiršanas padomē.
  Ziņo: Andra Matuļenko
 5. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu folkloras kopai „Dreņģeri".
  Ziņo: Andra Matuļenko
 6. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu folkloras kopas „Dreņģeri" vadītājai.
  Ziņo: Andra Matuļenko
 7. Par Bauskas novada pašvaldības pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās.
  Ziņo: Sigma Strautmale
 8. Par Iecavas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma grozījumiem.
  Ziņo: Aija Spriņķe
 9. Par Zālītes speciālās pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo: Aija Spriņķe
 10. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pamatskola” 2018.gada 31.maija nolikumā.
  Ziņo: Egita Dreimane
 11. Par noteikumu Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm" apstiprināšanu.
  Ziņo: Māra Bauvare
 12. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes Iecavas Mūzikas un mākslas skola" direktora amata pretendentu atlases komisijas izveidošanu un atklāta konkursa nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo: Vija Ieleja
 13. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes sākumskola” reorganizāciju.
  Ziņo: Māra Bauvare, Raitis Ābelnieks
 14. Par skolas ēdinātāja nomas maksas atcelšanu būvniecības laikā Iecavas vidusskolā.
  Ziņo: Kārlis Kravis
 15. Par finansējuma piešķiršanu Guntaram Purviņam.
  Ziņo: Līga Rimševica
 16. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Sadarbības tilts” veloparka būvniecībai.
  Ziņo: Aleksandrs Gurkovskis
 17. Par Iecavas novada domes 2021. gada 30. jūnija lēmuma Par dzīvokļa īpašuma […] Baldones ielā  […], Iecavā, Iecavas novadā, izīrēšanu L. M. un īres līguma noslēgšanu” atcelšanu.
  Ziņo: Aivars Mačeks
 18. Par dzīvojamās telpas – dzīvokļa īpašuma Nr. […], […]”, Rosmē, Iecavas pagastā, Bauskas novadā īres līguma noslēgšanu ar īrnieka ģimenes locekli R.M.
  Ziņo: Aivars Mačeks
 19. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Saulaine […], Saulainē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā.
  Ziņo: Kristīne Brūvele
 20. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā […], Vecumniekos, Vecumnieku pagastā īres līguma slēgšanu.
  Ziņo: Aiga Saldābola
 21. Par dzīvojamās telpas Liepu iela […], Vallē, Valles pagastā, īres līguma izbeigšanu.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 22. Par pašvaldības dzīvokļa Liepu iela […], Vallē piedāvāšanu izīrēšanai.
  Ziņo: Aiga Saldābola
 23. Par dzīvojamās telpas […]” - […], Misā, Vecumnieku pagastā īres līguma slēgšanu.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 24. Par dzīvojamās telpas […]” - […], Misā, Vecumnieku pagastā īres līguma izbeigšanu.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 25. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, īres līguma izbeigšanu.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 26. Par dzīvojamās telpas Kalna iela […], Vecumniekos, Vecumnieku pagastā īres līguma izbeigšanu.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 27. Par sociālā dzīvokļa Mežāžu iela […], Uzvara, Gailīšu pagastā īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: Sandra Kazāka
 28. Par sociālā dzīvokļa „[…]”-[…], Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: Sandra Kazāka
 29. Par dzīvojamās telpas Pils iela […], Mežotne, Mežotnes pagastā īres līguma noslēgšanu.
  Ziņo: Sandra Kazāka
 30. Par dzīvojamās telpas Ošu iela […], Bauskā īres līguma noslēgšanu.
  Ziņo: Sandra Kazāka
 31. Par dienesta dzīvojamās telpas Ošu ielā […], Bauskā īres līguma termiņa pagarināšanu.
  Ziņo: Sandra Kazāka
 32. Par dzīvojamās telpas Dārza ielā […], Bauskā īres līguma noslēgšanu.
  Ziņo: Sandra Kazāka
 33. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauskā īres līguma noslēgšanu.
  Ziņo: Sandra Kazāka
 34. Par dzīvojamās mājas Dārza ielā […], Bauskā, Bauskas nov. pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
  Ziņo: Sandra Kazāka
 35. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […], […]”, Ceplis, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: Sandra Kazāka
 36. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […], […]”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: Sandra Kazāka
 37. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma-dzīvokļa Nr. […], Brunavišķi, […]”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: Sandra Kazāka
 38. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Cerību lauciņš”, Codes pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 39. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Štumbergi", Rundāles pagasts, Bauskas novads atsavināšanu.
  Ziņo: Dace Neiberte
 40. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Selgas", Viesturu pagasts, Bauskas novads atsavināšanu.
  Ziņo: Dace Neiberte
 41. Par nedzīvojamās telpas Nr.2 īpašumā Skola”, Kurmenē, nomas tiesību izsoli.
  Ziņo: Aiga Saldābola
 42. Par nedzīvojamo telpu Nr. 30 un Nr. 31 īpašumā Skola”, Kurmenē iznomāšanu.
  Ziņo: Aiga Saldābola
 43. Par saskaņojumu nodot nekustamā īpašuma Ceriņu iela 17A” telpu Nr.7 apakšnomā.
  Ziņo: Aiga Saldābola
 44. Par nekustamā īpašuma „Baldones iela 65", Iecavā, Bauskas novadā lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu.
  Ziņo: Kaspars Mallons
 45. Par ceļa servitūta dzēšanu.
  Ziņo: Kaspars Mallons
 46. Par nekustamā īpašuma Saulaines kalte”, Rundāles pagasts, Bauskas novads nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
  Ziņo: Dace Neiberte
 47. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Zvejnieki” dzīvokļa Nr.4 (kadastra Nr. 4076 900 0473), Priedītes, Rundāles pagastā, Bauskas novads izsoles noteikumu apstiprināšanu.
  Ziņo: Dace Neiberte
 48. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Mežmales”, Rundāles pagasts, Bauskas novads izsoles noteikumu apstiprināšanu.
  Ziņo: Dace Neiberte
 49. Par pašvaldībai lietošanā esošo nedzīvojamo telpu nekustamā īpašumā Saulaines darbnīcas”, Rundāles pagasts, Bauskas novads un nekustamā īpašumā Kaucmindes staļļi", Rundāles pagasts, Bauskas novads zemes vienības daļas daļu iznomāšanu.
  Ziņo: Dace Neiberte
 50. Par nekustamā īpašuma „Ērgļu garāžas”, Brunavas pagastā, kadastra Nr.4046 006 0203, daļas nomu.
  Ziņo: Māris Šarķis
 51. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 014 0047 Brunavas pagastā iznomāšanu.
  Ziņo: Māris Šarķis
 52. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 016 0042 daļas Brunavas pagastā iznomāšanu.
  Ziņo: Māris Šarķis
 53. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 002 0059 Brunavas pagastā iznomāšanu.
  Ziņo: Māris Šarķis
 54. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0228 daļas Ceraukstes pagastā iznomāšanu.
  Ziņo: Māris Šarķis
 55. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0133 daļas Ceraukstes pagastā iznomāšanu.
  Ziņo: Māris Šarķis
 56. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0259 Ceraukstes pagastā iznomāšanu.
  Ziņo: Māris Šarķis
 57. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 010 0037 daļas Ceraukstes pagastā iznomāšanu.
  Ziņo: Māris Šarķis
 58. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 010 0045 Ceraukstes pagastā iznomāšanu.
  Ziņo: Māris Šarķis
 59. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 004 0065 Ceraukstes pagastā iznomāšanu.
  Ziņo: Māris Šarķis
 60. Par Misas pamatskolas direktora iecelšanu.
  Ziņo: Raitis Ābelnieks
 61. Par Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanu amatā.
  Ziņo: Aivars Okmanis
 62. Par Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā.
  Ziņo: Aivars Okmanis

 

Domes priekšsēdētājs  Aivars Okmanis


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas