Piektdiena, 24. Marts, 2023. Izidors, Kazimirs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kartība


2021.02.25 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kartība

Bauskas novada domes
Sēdes darba kārtība
2021.gada 25.februārī plkst. 14:00 (attālināti)

1. Grozījumi Mežotnes sākumskolas nolikumā.
Ziņo: Daina Lapkovska
2. Grozījumi Īslīces pamatskolas nolikumā.
Ziņo: Irina Vargušenko
3. Par grozījumu Uzvaras pamatskolas nolikumā.
Ziņo: Ilze Ērgle
4. Par grozījumiem Codes pamatskolas nolikumā.
Ziņo: Laila Jurcika
5. Par Bauskas Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Linuta Ģerģe
6. Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.
Ziņo: Zaiga Kārkliņa
7. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2020.gada 11.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7„Bauskas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā ar Covid-19 izplatību”.
Ziņo: Māra Bauvare
8. Par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālinātu mācību laikā.
Ziņo: Māra Bauvare
9. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par Bauskas novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm, aizbildņiem un daudzbērnu ģimenēm”.
Ziņo: Dina Romanovska
10. Par saistošo noteikumu “Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu.
Ziņo: Dina Romanovska
11. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumā „Par SIA „Bauskas ūdens” dalību specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. projektu konkursā.
Ziņo: Evita Grigorjeva
12. Par grozījumu deleģēšanas līgumā.
Ziņo: Evita Grigorjeva
13. Par dalību Valsts zivju fonda projektu konkursā.
Ziņo: Jolanta Kalinka
14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Kopdaris”.
Ziņo: Dace Platonova
15. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Akācijas”, Bauskā, Bauskas novadā.
Ziņo: Dace Platonova
16. Par grozījumu Bauskas novada domes 2020.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Bauskas novada teritoriālā iedalījuma vienību – Bauskas pilsētas, Codes pagasta, Ceraukstes pagasta un Īslīces pagasta robežu noteikšanu”.
Ziņo: Dace Platonova
17. Par reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšanu.
Ziņo: Linda Mežsarga
Uzaicināti: Ilze Tijone, Aigars Vērmanis
18. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „[…]”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone
19. Par nekustamā īpašuma „[…]” zemes vienības Mežotnes pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Ziņo: Aija Fridrihsone
20. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „[…]”, Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis
21. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazie Mežgaļi” Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis
22. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ventas”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure
23. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0442 Vecsaules pagastā.
Ziņo: Dace Stubure
24. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kļavu iela 14, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure
25. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „[…]”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure
26. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0035, 4056 005 0068 iznomāšanu Dāviņu pagastā.
Ziņo: Dace Stubure
27. Par nedzīvojamo telpu Slimnīcas ielā 4, Bauskā nomu.
Ziņo: Gunita Vīgupa
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņu pagarināšanu Bauskas novadā 2021.gadā.
Ziņo: Gunita Vīgupa
29. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.13, “Ērgļi 6”, Ērgļi, Brunavas pag. atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
30. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.9, Skolas ielā 6, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
31. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un sociālā dzīvokļa “[…]”-[…], Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
32. Par dzīvojamās telpas Zaļā iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma grozīšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
33. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņa pagarināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
34. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņa pagarināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
Uzaicināti: N.P.
35. Par sociālā dzīvokļa Strautnieku iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
36. Par sociālā dzīvokļa Mežāžu iela […], Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
37. Par dzīvojamās telpas Ošu iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
38. Par dienesta dzīvokli Dārza ielā […], Bauskā, Bauskas nov.
Ziņo: Sandra Kazāka
39. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas, papildatvaļinājuma daļas un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu domes priekšsēdētājam Arnoldam Jātniekam.
Ziņo: Evita Grigorjeva
40. Pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.
Ziņo: J.Kalinka

Balsojums par darba kārtību
Ziņo: Arnolds Jātnieks
41. Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem Bauskas novada teritorijā.
Ziņo: Agita Eglinska
42. Par grozījumu Bauskas novada domes 2020.gada 26.novembra lēmumā “Par Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisijas izveidošanu”.
Ziņo: Mārīte Putniņa
43. Par Bauskas novada pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Ziņo: Aija Fridrihsone

Domes priekšsēdētājs: Arnolds Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas