Ceturtdiena, 06. Oktobris, 2022. Monika, Zilga, Zilgma

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kartība


2020.12.23 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kartība

2020.gada 23.decembrī plkst. 10.00 (attālināti)
Uzvaras ielā 1, Bauskā

1. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” piešķiršanu.
Ziņo: G.Liepa
2. Par Jāņa Eimusa ievēlēšanu Ētikas komisijā.
Ziņo: E.Upīte
3. Par Zanes Andžānes ievēlēšanu Ētikas komisijā.
Ziņo: E.Upīte
4. Par līgumu apstiprināšanu bibliotēku jomā.
Ziņo: M.Kuļikauska
5. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Bauskas novada pašvaldības 2020.gada budžetu” apstiprināšanu.
Ziņo: I.Spurķe
6. Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursam “Mēs savam novadam”.
Ziņo: D.Platonova
7. Par kārtību, kādā Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai 2021.gadā.
Ziņo: D.Platonova
8. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam “Pūriņi”, Mežotnes pagastā.
Ziņo: D.Platonova
9. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2020.gada 11.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 “Bauskas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā ar Covid-19 izplatību”.
Ziņo: D.Romanovska
10. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2020.gada 2.novembra lēmumā “Par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālinātu mācību laikā”.
Ziņo: D.Romanovska
11. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu A.S.
Ziņo: Ņ.Tomase
12. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
Ziņo: U.Saukums
13. Par deleģēšanas līgumu ar SIA “VIDES SERVISS”.
Ziņo: J.Feldmanis
14. Par deleģēšanas līgumu ar SIA “Īslīces ūdens”.
Ziņo: J.Feldmanis
15. Par Bauskas novada pašvaldības neprivatizētā dzīvokļa īpašuma daļas Atvari - 5, Vecsaules pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Ziņo: D.Stubure
16. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Lauku iela 6, Bauskā.
Ziņo: D.Stubure
17. Par dzīvojamās mājas Vītolu iela 2, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
Ziņo: S.Kazāka
18. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […], Plūdoņa ielā […], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
19. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […], Dārza ielā […], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
20. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […], Pils ielā […], Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
21. Par dzīvojamās telpas Salātu iela […] -  […], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
22. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […] - […], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
23. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […] - […], Bauskā īres līguma grozīšanu.
Ziņo: S.Kazāka
24. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […] - […], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
25. Par dzīvojamās telpas Upmalas iela […] - […], Bauskā īres līguma grozīšanu.
Ziņo: S.Kazāka
26. Par dzīvojamās telpas Dārza iela […] - […] - […], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
27. Par dzīvojamās telpas Rūpniecības iela […] - […], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
28. Par dzīvojamās telpas Ošu iela […] - […], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
29. Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela […] - […], Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
30. Par sociālā dzīvokļa “[…]” - […], Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
31. Par sociālā dzīvokļa “[…]” - […], Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
32. Par dzīvojamās telpas “[…]” - […], Mežotnes pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
33. Par dzīvojamās telpas Skolas iela […] - […], Mežotnes pagastā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
34. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Pamati”, Codes pagastā.
Ziņo: A.Fridrihsone
35. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Selekcija Nr.5 (Ceriņu iela 3), Mežotnes pagastā.
Ziņo: A.Fridrihsone
36. Par nekustamā īpašuma “Zāģētavas lauks” daļas Gailīšu pagastā iznomāšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
37. Par nekustamā īpašuma “Cīņas lauks” daļas Gailīšu pagastā iznomāšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
38. Par nekustamā īpašuma “Ceplēnu lauks” daļas Gailīšu pagastā iznomāšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
39. Par nekustamā īpašuma “Andrēju lauks” daļas Gailīšu pagastā iznomāšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
40. Par nekustamā īpašuma “Viršu fregates lauks” daļas Gailīšu pagastā iznomāšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
41. Par nekustamā īpašuma “Riekstiņu lauks” daļas Gailīšu pagastā iznomāšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
42. Par nekustamā īpašuma “Rāvāju Ruļļu lauks” daļas Gailīšu pagastā iznomāšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
43. Par nekustamā īpašuma “Mūsas Mālnieku lauks” daļas 2,45 ha platībā Gailīšu pagastā iznomāšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
44. Par nekustamā īpašuma “Mūsas Mālnieku lauks” daļas 1,9 ha platībā Gailīšu pagastā iznomāšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
45. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Dzīvojamās ēkas “Lauktehnika 18”, Rītausmas, Īslīces pagastā teritorijas labiekārtošana”.
Ziņo: A.Eglinska
46. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas Bērzkalnu iela 57, Īslīces pagastā tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.
Ziņo: A.Eglinska
47. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Pasta iela 5, Bauskā arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas veikšanai, fasādes remontam un jumta nomaiņai.
Ziņo: A.Eglinska
48. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Plūdoņa iela 37, Bauskā arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas veikšanai un jumta nomaiņai.
Ziņo: A.Eglinska
49. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Plūdoņa iela 16, Bauskā fasādes remontam un jumta nomaiņai.
Ziņo: A.Eglinska
50. Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem.
Ziņo: M.Bauvare
51. Par Bauskas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu kategorijas klasificēšanu un kolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzības noteikšanu 2021.gadā.
Ziņo: E.Māla
52. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2018.gada 29.novembra noteikumos Nr.4 “Bauskas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības noteikumi”.
Ziņo: E.Māla
53. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas Kultūras centrs” nolikumā.
Ziņo: J.Dūmiņš
54. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Sporta centrs “Mēmele”” nolikumā.
Ziņo: L.Rimševica
55. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas muzejs” nolikumā.
Ziņo: B.Šulce
56. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas pils muzejs” nolikumā.
Ziņo: M.Skanis
57. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Brunavas pagasta pārvalde” nolikumā.
Ziņo: B.Marčenkova
58. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Ceraukstes pagasta pārvalde” nolikumā.
Ziņo: V.Janševskis
59. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Codes pagasta pārvalde” nolikumā.
Ziņo: D.Šķiliņa
60. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Dāviņu pagasta pārvalde” nolikumā.
Ziņo: L.Šarķe
61. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Gailīšu pagasta pārvalde” nolikumā.
Ziņo: A.Gurkovskis
62. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Īslīces pagasta pārvalde” nolikumā.
Ziņo: S.Ķisele
63. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Mežotnes pagasta pārvalde” nolikumā.
Ziņo: Z.Kalējs
64. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecsaules pagasta pārvalde” nolikumā.
Ziņo: L.Vasiļauska
65. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” nolikumā.
Ziņo: J.Kalinka
66. Par mēnešalgas noteikšanu domes priekšsēdētājam.
Ziņo: J.Kalinka
67. Par mēnešalgas noteikšanu domes priekšsēdētāja vietniekam.
Ziņo: J.Kalinka
68. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

Domes priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas