Piektdiena, 31. Marts, 2023. Atvars, Gvido

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kartība


2020.10.29 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kartība

2020.gada 29.oktobrī plkst. 14.00
Uzvaras ielā 1, Bauskā

 

1. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Mūža ieguldījums” piešķiršanu.
Ziņo: G.Liepa

2. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojums “Goda raksts” piešķiršanu.
Ziņo: G.Liepa

3. Par izmaiņām Ētikas komisijas sastāvā.
Ziņo: E.Grigorjeva

4. Par saistošo noteikumu “Bauskas novada administratīvās teritorijas sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” apstiprināšanu.
Ziņo: E.Grigorjeva

5. Par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu rezidentei […].
Ziņo: E.Grigorjeva

6. Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupā.
Ziņo: E.Grigorjeva

7. Par finansējuma piešķiršanu sieviešu invalīdu biedrības “Bauskas novada Aspazijas” projekta realizācijai.
Ziņo: D.Romanovska

8. Par atļauju Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas muzejs” direktorei slēgt līgumu.
Ziņo: B.Šulce

9. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2018.gada 29.novembra noteikumos Nr.4 “Bauskas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības noteikumi”.
Ziņo: E.Māla

10. Par finansējuma piešķiršanu projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jumpravas ciemā, Mežotnes pag., Bauskas nov., 1.kārta” realizācijai.
Ziņo: Z.Kalējs

11. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa […], Skolas ielā […], Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Z.Kalējs

12. Par nedzīvojamās telpas nomu ēkā “Grenctāles kultūras nams”, Brunavas pagastā.
Ziņo: B.Marčenkova

13. Par nedzīvojamo telpu nomu ēkā “Ērgļi”, Brunavas pagastā.
Ziņo: B.Marčenkova

14. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2020.gada 24.septembra lēmumā “Par aizņēmumu investīciju projektam “Seguma maiņa Zemgaļu ielas posmam no Skolas ielas līdz Lauku ielai un Lauku ielai Bauskas pilsētā”.
Ziņo: I.Spurķe

15. Par Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Bauskas Mūzikas un mākslas skola” attīstības plāna 2020./2021.- 2024./2025.mācību gadam saskaņošanu.
Ziņo: A.Velmunska

16. Par Bauskas Bērnu un jauniešu centra direktora mēneša darba algas likmes noteikšanu.
Ziņo: M.Bauvare

17. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 28.novembra lēmumā “Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: M.Bauvare

18. Par prēmiju noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem.
Ziņo: M.Bauvare

19. Par Bauskas novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030.gadam apstiprināšanu.
Ziņo: R.Ignatjevs

20. Par jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu.
Ziņo: I.Tijone

21. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2020.gada 27.augusta lēmumā “Par ielu nosaukumu piešķiršanu un maiņu Bauskas pilsētas jaunajās robežās”.
Ziņo: D.Platonova

22. Par vietējās nozīmes autoceļa V1025 Bauska- Gailīši- Lietuvas robeža ceļa posma pārņemšanu pašvaldības bilancē.
Ziņo: A.Eglinska

23. Par dzīvojamās mājas Slimnīcas iela […], Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
Ziņo: S.Kazāka

24. Par dzīvojamās mājas Zaļā iela […]-[…], Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
Ziņo: S.Kazāka

25. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa […], Ziedoņu ielā […], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka

26. Par dzīvojamās telpas Dārza iela […]-[…], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka

27. Par dzīvojamās telpas "[…]"-[…], Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka

28. Par sociālā dzīvokļa "[…]"-[…], Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka

29. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0239 Bauskā.
Ziņo: D.Stubure

30. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0274 daļas 2,7 ha platībā Vecsaules pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure

31. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0274 daļas 1,9 ha platībā Vecsaules pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure

32. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4056 004 0042, 4056 003 0089 un 4056 003 0082 Dāviņu pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure

33. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- garāžas […], Zaļā iela […], Bauskā domājamās daļas atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure

34. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- garāžas […], Zaļā iela […], Bauskā domājamās daļas atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure

35. Par grozījumu Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumā “Par starpgabalu statusu piešķiršanu zemes vienībām Codes pagastā”.
Ziņo: A.Fridrihsone

36. Par nekustamā īpašuma "[…]" daļas Gailīšu pagastā iznomāšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone

37. Par nekustamā īpašuma "[…]" daļas, Codes pagastā iznomāšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone

38. Par nekustamā īpašuma "[…]" daļas 1,9 ha platībā, Gailīšu pagastā iznomāšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone

39. Par nekustamā īpašuma "[…]" daļas 1 ha platībā, Gailīšu pagastā iznomāšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone

40. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.


Domes sēde notiks attālināti. Iedzīvotāji ir aicināti savus priekšlikumus/ieteikumus, kas saistīti ar Bauskas novada domes sēdes darba kārtībā izskatāmajiem jautājumiem, iesniegt elektroniski (e-pasts: dome@bauska.lv) vai rakstveidā ievietot pašvaldības pasta kastē, kas atrodas Bauskā, Uzvaras ielā 1 (1.stāva foajē) līdz plkst. 17.00, dienu pirms domes sēdes. 

Domes priekšsēdētājs: A.Jātnieks

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas