Otrdiena, 28. Septembris, 2021. Lana, Sergejs, Svetlana

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kartība


2020.09.24 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kartība

2020.gada 24.septembrī plkst. 14.00
Uzvaras ielā 1, Bauskā

1. Par aizņēmumu investīciju projekta “Seguma maiņa Zemgaļu ielas posmam no Skolas ielas līdz Lauku ielai un Lauku ielai Bauskas pilsētā”.
Ziņo: I.Spurķe
2. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Bauskas novada pašvaldības 2020.gada budžetu” apstiprināšanu.
Ziņo: I.Spurķe
3. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas muzejs” nolikumā.
Ziņo: B.Šulce
4. Par atbalstāmajām profesionālās rezidentūras studiju specialitātēm stipendijas piešķiršanai.
Ziņo: E.Grigorjeva
5. Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupā.
Ziņo: E.Grigorjeva
6. Par grozījumiem Bauskas novada Sociālā dienesta nolikumā.
Ziņo: D.Romanovska
7. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” par sociālā pakalpojuma "aprūpe mājās" nodrošināšanu.
Ziņo: D.Romanovska
8. Par nekustamā īpašuma Dārza iela 12B, Bauskā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.
Ziņo: D.Romanovska
9. Par Bauskas novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšanu.
Ziņo: L.Rotberga
10. Par grozījumu Bauskas novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”.
Ziņo: Z.Kārkliņa 
11. Par grozījumu Bauskas novada domes 2019.gada 31.janvāra noteikumos Nr.1 “Kārtība, kādā tiek novērtēta Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālā darbība un noteiktas piemaksas pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem par profesionālā darba kvalitāti”.
Ziņo: M.Bauvare
12. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 28.novembra lēmumā “Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: M.Bauvare
13. Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša atalgojuma noteikšanu.
Ziņo: M.Bauvare
14. Par piemaksu noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem.
Ziņo: M.Bauvare
15. Par saistošo noteikumu “Par Bauskas novada domes 2020.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 “Bauskas novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” apstiprināšanu.
Ziņo: D.Platonova
16. Par atbalstu projektam “Bauskas vecpilsētas daļas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai”.
Ziņo: I.Tijone
17. Par atbalstu projektam “Privāto investīciju palielināšana Bauskas industriālajā teritorijā”.
Ziņo: I.Tijone
18. Par atbalstu projektam “Privāto investīciju palielināšana Gailīšu pagastā uzņēmējdarbības veicināšanai.
Ziņo: I.Tijone
19. Par sabiedrības līdzdalību SIA “Eco Baltia vide” B kategorijas piesārņojošās darbības iesnieguma apspriešanā.
Ziņo: J.Feldmanis
20. Par Bauskas novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030.gadam apstiprināšanu.
Ziņo: R.Ignatjevs
21. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - nedzīvojamās telpas Nr. […], Skolas ielā […], Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
22. Par sociālā dzīvokļa Strautnieku iela […] - […], Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
23. Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela […] - […], Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
24. Par dzīvojamās telpas Pilskalna iela […] - […], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
25. Par dienesta dzīvojamās telpas Salātu iela […] - […], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
26. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […] - […], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
27. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […] - […], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
28. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […] - […], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
29. Par dzīvojamās telpas Pilskalna iela […] - […], Bauskā izīrēšanu.
Ziņo: S.Kazāka
30. Par dzīvojamās telpas Mēmeles iela […] - […], Bauskā īres līguma termiņā pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
31. Par dzīvojamās telpas “[…]”- […], Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
32. Par dzīvojamās telpas Lielā iela […] - […], Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
33. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0117 Īslīces pagastā.
Ziņo: D.Stubure
34. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0106 daļas Īslīces pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure
35. Par nekustamā īpašuma “Meža ceļš”, Īslīces pagastā nodošanu bez atlīdzības valstij.
Ziņo: D.Stubure
36. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “[…]”, Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
37. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Bauskas ūdens” pamatkapitālā.
Ziņo: D.Stubure
38. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0436 Vecsaules pagastā.
Ziņo: D.Stubure
39. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “[…]”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
40. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “[…]”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
41. Par nekustamā īpašuma “[…]”, Gailīšu pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure
42. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “[…]”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
43. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “[…]” daļas. Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
44. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “[…]”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
45. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “[…]”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
46. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “[…]”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
47. Par Bauskas novada medību koordinācijas komisijas izveidošanu.
Ziņo: E.Upīte
48. Par atvaļinājuma pārcelšanu domes priekšsēdētājam A.Jātniekam.
Ziņo: E.Upīte
49. Par Bauskas novada domes apņemšanos izstrādāt jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu.
Ziņo: E.Upīte
50. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

Domes priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas