Ceturtdiena, 11. Augusts, 2022. Liega, Olga, Zigita, Zita

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kartība


2020.02.27 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kartība

2020.gada 27.februārī plkst.14.00
Uzvaras ielā 1, Bauskā

1. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Mūža ieguldījums” piešķiršanu.
Ziņo: G.Liepa
2. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” piešķiršanu.
Ziņo: G.Liepa
3. Par Bauskas novada administrācijas 2019.gada 17.decembra lēmuma “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0060” apstrīdēšanu.
Ziņo: L.Mežsarga
4. Par Bauskas novada administrācijas 2019.gada 17.decembra lēmuma “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0195” apstrīdēšanu.
Ziņo: L.Mežsarga
5. Par Bauskas novada administrācijas 2019.gada 17.decembra lēmuma “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0417” apstrīdēšanu.
Ziņo: L.Mežsarga
6. Par Bauskas novada administrācijas 2019.gada 17.decembra lēmuma “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0109” apstrīdēšanu.
Ziņo: L.Mežsarga
7. Par Bauskas novada administrācijas 2019.gada 17.decembra lēmuma “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0108” apstrīdēšanu.
Ziņo: L.Mežsarga
8. Par atteikumu izskatīt pēc būtības R.J. apstrīdēšanas iesniegumu.
Ziņo: L.Mežsarga
9. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 28.novembra lēmumā “Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: A.Naumane
10. Par izmaiņām Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.
Ziņo: B.Šumina
11. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.3.
Ziņo: B.Grantiņa
12. Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumu  apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.
Ziņo: M.Dēliņa-Kalniņa
13. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas pils muzejs” darbības un attīstības stratēģijas 2020. - 2025.gadam saskaņošanu.
Ziņo: R.Garklāva
14. Par līdzfinansējumu Zemkopības ministrijas Zivju fonda projektam.
Ziņo: A.Gurkovskis
15. Par finansējuma piešķiršanu Bauskas novada sportistiem dalībai Pasaules un Eiropas čempionātā ūdens motosportā “Formula Future” laivu klasē.
Ziņo: L.Rimševiča
16. Par finansējuma piešķiršanu veterānu florbola komandai “Bauska”.
Ziņo: L.Rimševica
17. Par finansējuma piešķiršanu Lidijai Martinkenai.
Ziņo: L.Rimševica
18. Par finansējuma piešķiršanu Ilzei Cielavai.
Ziņo: L.Rimševica
19. Par finansējuma piešķiršanu Intai Liepai.
Ziņo: L.Rimševica
20. Par finansējuma piešķiršanu Veltai Brucei.
Ziņo: L.Rimševica
21. Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrībai “BAUSKA”.
Ziņo: E.Upīte
22. Par nedzīvojamo telpu nomu I.Grigaļūnei ēkā “Virsaiši 1”, Codes pagastā.
Ziņo: D.Šķiliņa
23. Par nedzīvojamo telpu nomu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Pasts” ēkā “Virsaiši 1”, Codes pagastā.
Ziņo: D.Šķiliņa
24. Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrībai “BAUSKA” projekta realizācijai.
Ziņo: D.Romanovska
25. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 28.novembra lēmumā “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”.
Ziņo: E.Upīte
26. Par kustamās mantas un nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.
Ziņo: E.Upīte
27. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumā “Par nekustamo īpašumu “Anckaiši 5” un “Anckaiši 4”, Mežotnes pagastā, Bauskas novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.
Ziņo: E.Upīte
28. Par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: E.Upīte
29. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
Ziņo: J.Feldmanis
30. Par notekūdeņu dūņu komposta ražošanas laukumu īpašumā ar kadastra Nr.4060 005 0078 Gailīšu pagastā.
Ziņo: J.Feldmanis 
31. Par Bauskas novada zīmola vizuālās identitātes apstiprināšanu.
Ziņo: I.Šomina
32. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Īslīces sieviešu klubs “Rītausma”.
Ziņo: I.Spriņķe
33. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Rūnu raksti”.
Ziņo: I.Spriņķe
34. Par līdzfinansējuma piešķiršanu reliģiskajai organizācijai “Budbergas Svētā Pāvila Evaņģēliski  Luteriskā draudze”.
Ziņo: I.Spriņķe
35. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Bauskas ūdens” pamatkapitāla palielināšanu.
Ziņo: I.Tijone
36. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Strautnieki”, Codes pagastā.
Ziņo: A.Fridrihsone
37. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Skolas iela 5”, Garoza, Mežotnes pagastā.
Ziņo: A.Fridrihsone
38. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Bauskas slimnīca”.
Ziņo: D.Stubure
39. Par meža platību atmežošanu nekustamā īpašumā “Lauri”, Dāviņu pagastā.
Ziņo: D.Stubure
40. Par Bauskas novada pašvaldības neprivatizētā dzīvokļa īpašuma Pasta iela 5 - 601, Bauskā ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Ziņo: D.Stubure
41. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0324 Dāviņu pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure
42. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0125 daļas Vecsaules pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure
43. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0111 Vecsaules pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure
44. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0112 Vecsaules pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure
45. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […], Ceriņu ielā […], Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
46. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […], Rīgas ielā […], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
47. Par dzīvojamās telpas Dārza iela […] - […], Bauskā īres līguma termiņa pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
48. Par dzīvojamās telpas Pasta iela […] - […], Bauskā īres līguma termiņa pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
49. Par dzīvojamās telpas Pils iela […] - […], Mežotnes pagastā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
50. Par dzīvojamās telpas “[…]” - […], Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
51. Par dzīvojamās telpas “[…]” - […], Vecsaules pagastā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
52. Par dzīvojamās telpas “[…]” - […], Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
53. Par sociālā dzīvokļa Strautnieku iela […] - […], Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
54. Par kustamās mantas - divu apkures katlu JUTA RKF - izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
55. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

Domes priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas