Sestdiena, 01. Oktobris, 2022. Lāsma, Zanda, Zandis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kartība


2020.01.30 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kartība

2020.gada 30.janvārī plkst.14.00
Uzvaras ielā 1, Bauskā

1. Par Bauskas novada Būvvaldes 2019.gada 3.septembra atzinuma par būves pārbaudi Nr. BIS-BV-199-2019-8217 (14-6/306) apstrīdēšanu.
Ziņo: E.Grigorjeva
2. Par Bauskas novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.16 “Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā” precizēšanu.
Ziņo: E.Grigorjeva
3. Par Bauskas novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.17 “Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” precizēšanu.
Ziņo: E.Grigorjeva
4. Par Bauskas novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.19 “Par Bauskas novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm, aizbildņiem un daudzbērnu ģimenēm” precizēšanu.
Ziņo: E.Grigorjeva
5. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 28.novembra lēmumā “Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: A.Velmunska
6. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Mežotnes sākumskola” attīstības plāna 2020.- 2022.gadam saskaņošanu.
Ziņo: D.Lapkovska
7. Par Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” attīstības plāna 2020.- 2024.gadam saskaņošanu.
Ziņo: B.Grantiņa
8. Par pašvaldības dalību biedrībā “Latvijas Peldēšanas federācija”.
Ziņo: B.Grantiņa
9. Par uzturēšanās maksas noteikšanu Bauskas novada pašvaldības iestādē “Vispārēja tipa pansionāts “Derpele””.
Ziņo: I.Savicka
10. Par nedzīvojamo telpu nomu ēkā Ernesta Kapkalna ielā […], Īslīces pagastā.
Ziņo: S.Ķisele
11. Par nedzīvojamo telpu nomu I.J. ēkā “[…]”, Īslīces pagastā.
Ziņo: S.Ķisele
12. Par nedzīvojamo telpu nomu I.D. ēkā “[…]”, Īslīces pagastā .
Ziņo: S.Ķisele
13. Par finansējuma piešķiršanu starptautiskā mūsdienu etniskās un vēstures rekonstrukcijas festivāla “Zobens un lemess” organizēšanai”.
Ziņo: J.Dūmiņš
14. Par finansējuma piešķiršanu mūzikas un mākslas festivāla “Vivat Curlandia!” organizēšanai.
Ziņo: J.Dūmiņš
15. Par finansējuma piešķiršanu festivāla “Country Bauska 2020” organizēšanai.
Ziņo: J.Dūmiņš
16. Par grozījumu Bauskas novada domes sēdes 2019.gada 28.novembra lēmumā “Par aizņēmumu 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa programmas projekta “Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana” aktivitātes “Bauskas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve” īstenošanai”.
Ziņo: G.Purene
17. Par Bauskas pilsētas upju ainavas un zaļās infrastruktūras tematiskā plānojuma 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
Ziņo: D.Platonova
18. Par Bauskas novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
Ziņo: D.Platonova
19. Par Bauskas novada domes 2019.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.21 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Bauskas novada pašvaldībā”.
Ziņo: J.Feldmanis
20. Par Bauskas novada pašvaldības kustamās mantas - cirsmas - nekustamā īpašumā “Skarlauki”, Codes pagastā pārdošanu izsolē.
Ziņo: J.Feldmanis
21. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Īslīces iela […], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: G.Vīgupa
22. Par nekustamā īpašuma “[…]”, Ceraukstes pagastā sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 004 0017 daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Ziņo: G.Vīgupa
23. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “[…]” ½ domājamās daļas, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: G.Vīgupa 
24. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Sniedzes”, Brunavas pagastā.
Ziņo: G.Vīgupa
25. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0146 Ceraukstes pagastā.
Ziņo: G.Vīgupa
26. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4050 004 0049 Ceraukstes pagastā.
Ziņo: G.Vīgupa
27. Par nolikuma “Par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpās “Īslīči”- 4, Īslīces pagastā, Bauskas novadā” apstiprināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
28. Par dzīvojamās telpas “[…]” - […], Brunavas pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka 
29. Par dzīvojamās telpas “[…]” - […], Vecsaules pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
30. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […], Rīgas ielā […], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
31. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […], “[…]”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
32. Par dzīvojamās telpas Skolas iela […] - […], Mežotnes pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
33. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […], “[…]”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
34. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […], “[…]”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
35. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […], “[…]”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
36. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

Domes priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas