Otrdiena, 21. Marts, 2023. Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde, Benedikta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

BAUSKAS NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA


2014.08.28 Komentāri (0) BAUSKAS NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2014.gada 28.augustā plkst.14
Uzvaras ielā 1, Bauskā


1.    Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas  informācija.
2.    Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli” apstiprināšanu.
Ziņo: I.Šķirmante
3.    Par līdzfinansējumu projektam „Latviešu kultūras tradīciju saglabāšanas un attīstības veicināšana Bauskas novada Ceraukstes pagastā”.
Ziņo: I.Tijone
4.    Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas Kultūras centrs”.
Ziņo: I.Vansoviča
5.    Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Sporta centrs ,,Mēmele””.
Ziņo: Z.Alksnis
6.    Par finansējuma piešķiršanu Sporta ielas Bauskā seguma rekonstrukcijai.
Ziņo: M.Vilciņš
7.    Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Dārza 26/2, Bauskā pievadceliņu bruģēšana”.
Ziņo: A.Eglinska
8.    Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Īslīces pagasta pārvalde”.
Ziņo: J.Barans
9.    Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Brunavas pagasta pārvalde”.
Ziņo: B.Marčenkova
10.    Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Dāviņu pagasta pārvalde”.
Ziņo: L.Šarķe
11.    Par papildu finansējuma piešķiršanu autoparka uzturēšanai.
Ziņo: A.Juškevics
12.    Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs” nolikumā.
Ziņo: M.Skanis
13.    Par grozījumu Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā „Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”.
Ziņo: M.Skanis
14.    Par nometnes darbības saskaņošanu.
Ziņo: I.Kubliņa
15.    Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Neredzīgo biedrības Jelgavas teritoriālās organizācijas Bauskas vietējai  organizācijai projekta realizācijai.
Ziņo: I.Kubliņa
16.    Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta lēmumā „Par amatu, kurus ieņemošās amatpersonas un darbinieki ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, saraksta apstiprināšanu”.
Ziņo: I.Kubliņa
17.    Par grozījumiem Bauskas novada Sociālā dienesta nolikumā.
Ziņo: I.Kubliņa

18.    Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžetā.
Ziņo: I.Spurķe
19.    Par jaunsargu nometnes darbības saskaņošanu.
Ziņo: Ģ.Bernauts
20.    Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: Ģ.Bernauts
21.    Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija noteikumos Nr.15 „Par novada izglītības iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta”.
Ziņo: Ģ.Bernauts
22.    Par noteikumu „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
Ziņo: Ģ.Bernauts
23.    Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 31.jūlija noteikumos Nr.10 „Kārtība, kādā nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu klasēs, pirmsskolas izglītības iestāžu grupās un izglītojamo skaitu grupās atsevišķu mācību priekšmetu apguvei”.
Ziņo: Ģ.Bernauts
24.    Par pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņu.
Ziņo: S.Kazāka
25.    Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā xxx, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
26.    Par dzīvojamās telpas Lielajā ielā xxx, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
27.    Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un sociālā dzīvokļa Rīgas ielā xxx, Bauskā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: S.Kazāka
28.    Par pašvaldības dzīvojamās telpas xxxx, Īslīces pagastā izīrēšanu.
Ziņo: S.Kazāka
29.    Par dienesta dzīvokli Pilskalna ielā xxx, Bauskā.
Ziņo: S.Kazāka
30.    Par nedzīvojamās telpas Uzvaras ielā 6, Bauskā nomu.
Ziņo: D.Sausā
31.    Par nedzīvojamo telpu Rātslaukumā 4, Bauskā nomas līguma pagarināšanu.
Ziņo: D.Sausā
32.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxx Vecsaules pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Sausā
33.    Par zemesgabala Biržu ielā 30, Bauskā ar kadastra apzīmējumu xxxxx piekritību valstij.
Ziņo: D.Sausā
34.    Par zemesgabala Biržu ielā 44, Bauskā ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0272 piekritību valstij.
Ziņo: D.Sausā
35.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0111 Mežotnes pagastā pievienošanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0112 piekritību, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
36.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxx Mežotnes pagastā piekritību, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
37.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxx un xxxxx Mežotnes pagastā apvienošanu, piekritību un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
38.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxx Mežotnes pagastā piekritību.
Ziņo: A.Fridrihsone
39.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxx Gailīšu pagastā piekritību, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
40.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxx Ceraukstes pagastā iznomāšanu.
Ziņo: M.Šarķis
41.    Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0107 Ceraukstes pagastā.
Ziņo: M.Šarķis
42.    Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxxx Ceraukstes pagastā un nosaukuma maiņu.
Ziņo: M.Šarķis
43.    Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxxx Ceraukstes pagastā.
Ziņo: M.Šarķis
44.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxx Brunavas pagastā iznomāšanu.
Ziņo: M.Šarķis
45.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxx Brunavas pagastā iznomāšanu.
Ziņo: M.Šarķis
46.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxx Brunavas pagastā iznomāšanu.
Ziņo: M.Šarķis
47.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxx Brunavas pagastā iznomāšanu.
Ziņo: M.Šarķis
48.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „xxxxx” Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: M.Šarķis
49.    Par grozījumu Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.12 „Apmaksāta papildatvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kārtība Bauskas novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem”.
Ziņo: E.Grigorjeva
50.    Par Bauskas novada domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka ikgadējo atvaļinājumu.
Ziņo: E.Grigorjeva


DOMES PRIEKŠŠĒDĒTĀJS                    R.ĀBELNIEKS

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas