Trešdiena, 05. Oktobris, 2022. Amālija, Amēlija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kārtība


2019.07.25 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kārtība

2019.gada 25.jūlijā plkst.14.00
Uzvaras ielā 1, Bauskā

1.Par izmaiņām Finanšu komitejas sastāvā.
Ziņo: S.Hiršfelde
2.Par izmaiņām Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sastāvā.
Ziņo: S.Hiršfelde
3.Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” piešķiršanu.
Ziņo: G.Liepa
4.Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Bāriņtiesa” bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
Ziņo: A.Jātnieks
5.Par finansējuma piešķiršanu Klērai Kuļikauskai.
Ziņo: B.Šumina
6.Par finansējuma piešķiršanu Jānim Fārnestam.
Ziņo: L.Rimševica
7.Par finansējuma piešķiršanu Guntaram Purviņam.
Ziņo: L.Rimševica
8.Par finansējuma piešķiršanu Raivim Maķevicam.
Ziņo: L.Rimševica
9.Par finansējuma piešķiršanu Jānim Štālam.
Ziņo: L.Rimševica
10.Par Bauskas novada Sociālā dienesta dalību līdzfinansētā projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” izmēģinājumprojektā.
Ziņo: D.Romanovska
11.Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Bauskas invalīdu biedrība” projekta realizācijai.
Ziņo: D.Romanovska
12.Par Bauskas novada pašvaldības stipendijas izmaksas pārtraukšanu stipendiātam.
Ziņo: S.Hiršfelde
13.Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu grāvim Gailīšu pagasta Pāces ciemā.
Ziņo: A.Gurkovskis
14.Par finansējuma piešķiršanu Mežotnes pagasta daudzfunkcionālā centra “Strēlnieki” telpas Nr.61 un Nr.62 kolonnas atjaunošanas un telpas Nr.19 un Nr.21 pārseguma atjaunošanas realizācijai.
Ziņo: Z.Kalējs
15.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumā “Par aizņēmumu ELFLA projekta “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Ceraukstes pagastā” īstenošanai”.
Ziņo: I.Tijone
16.Par grozījumiem Bauskas novada attīstības programmas prioritārajos investīciju projektos.
Ziņo: I.Tijone
17.Par Bauskas novada pašvaldības policijas nolikuma grozījumu saskaņošanu.
Ziņo: B.Ostrovskis
18.Par sadraudzības līguma noslēgšanu ar Pasvales rajona pašvaldību (Lietuvas Republika).
Ziņo: I.Pinne
19.Par sadraudzības līguma noslēgšanu ar Biržu rajona pašvaldību (Lietuvas Republika).
Ziņo: I.Pinne
20.Par deleģēšanas līgumu ar SIA “Īslīces ūdens”.
Ziņo: J.Feldmanis
21.Par grozījumu deleģēšanas līgumā ar SIA “VIDES SERVISS”.
Ziņo: J.Feldmanis
22.Par pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA “Zemgales mutes veselības centrs”.
Ziņo: I.Ruhocka
23.Par grozījumiem 2017.gada 3.maija līgumā Nr.BNA 2016/045 “Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola””.
Ziņo: I.Ruhocka
24.Par Bauskas novada domes 2019.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 “Saistošie noteikumi par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanu”” precizēšanu.
Ziņo: D.Putna
25.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzu ielā [...] , Bauskā ½ domājamās daļas atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
26.Par dzīvojamās telpas [...], Vecsaules pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
27.Par dzīvojamās telpas Kalēju iela [...], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
28.Par dzīvojamās telpas Ceriņu iela [...], Bauskā īres līguma termiņa pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
29.Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
30.Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
31.Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
32.Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
33.Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...], Bauskā izīrēšanu.
Ziņo: S.Kazāka 
34.Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Dzīvojamās ēkas Lauku ielā 6 un Liepu ielā 7, Rītausmās, Īslīces pagastā teritorijas labiekārtošana”.
Ziņo: A.Eglinska
35.Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Dzīvojamās ēkas Vītolu iela 10, Bauskā teritorijas labiekārtošana”.
Ziņo: A.Eglinska
36.Par atlīdzības noteikšanu par sabiedrības vajadzībām atsavināmiem nekustamiem īpašumiem “Cepļa urbums” un “Cepļa 10 ceļš”, Mežotnes pagastā.
Ziņo: A.Fridrihsone 
37.Par rezerves zemes piekritību Bauskas novada pašvaldībai.
Ziņo: A.Fridrihsone
38.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “[...]”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
39.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “[...]” ½ domājamās daļas Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
40.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “[...]”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
41.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0717 Īslīces pagastā piekritību un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
42.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “[...]”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
43.Par domes priekšsēdētāja A.Jātnieka ikgadējo atvaļinājumu.
Ziņo: S.Hiršfelde
44.Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.
45.Par "Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei "Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola"" pārraudzību.
Ziņo: I.Ruhocka

Domes priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas