Ceturtdiena, 30. Marts, 2023. Ilgmārs, Nanija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kārtība


2019.02.28 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kārtība

2019.gada 28.februārī plkst.14
Uzvaras ielā 1, Bauskā

1.Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu nekustamā īpašuma Dārza iela X, Bauskā iegādei.
Ziņo: D.Stubure
2.Par Bauskas novada pašvaldības 2019.gada budžetu.
Ziņo: I.Spurķe
3.Par Bauskas novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā” precizēšanu.
Ziņo: G.Vīgupa
4.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības nolikumā.
Ziņo: I.Gailīte 
5.Par nekustamā īpašuma “Anckaiši 5”, Mežotnes pagastā, Bauskas novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.
Ziņo: I.Gailīte 
6.Par deleģēšanas līgumu ar SIA “VIDES SERVISS”.
Ziņo: I.Gailīte 
7.Par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē.
Ziņo: I.Gailīte
8.Par pilnvarotajām personām zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai.
Ziņo: I.Gailīte
9.Par līdzfinansējumu Zemkopības ministrijas Zivju fonda projektam.
Ziņo: A.Gurkovskis
10.Par aizņēmumu ERAF projekta “Bauskas industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot degradētās teritorijas” īstenošanai.
Ziņo: I.Tijone
11.Par uzturēšanās maksas noteikšanu Bauskas novada pašvaldības iestādē “Vispārēja tipa pansionāts “Derpele” 2019.gadā.
Ziņo: I.Savicka
12.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vispārēja tipa pansionāts ”Derpele”” nolikumā.
Ziņo: I.Savicka
13.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”.
Ziņo: D.Romanovska
14.Par Bauskas novada pašvaldības jauniešu domes nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: L.Rotberga
15.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Griķu pamatskola” 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.12.
Ziņo: D.Vīlipa
16.Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Īslīces pamatskola” attīstības plāna 2018./2019. – 2020./2021.mācību gadam saskaņošanu.
Ziņo: I.Vargušenko
17.Par Bauskas novada pašvaldības speciālās izglītības iestādes “Pamūšas speciālā internātpamatskola” nosaukuma maiņu.
Ziņo: A.Naumane
18.Par grozījumiem Bauskas sākumskolas nolikumā.
Ziņo: I.Nagņibeda
19.Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.
Ziņo: M.Dēliņa-Kalniņa
20.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumā “Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: M.Bauvare
21.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija noteikumos Nr.15 “Par novada izglītības iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta”.
Ziņo: M.Bauvare
22.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumā “Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem” par amata “medicīnas māsa” slodzi.
Ziņo: M.Bauvare
23.Par finansējuma piešķiršanu V.I.
Ziņo: L.Rimševica
24.Par finansējuma piešķiršanu T.L.
Ziņo: L.Rimševica
25.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
26.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
27.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
28.Par dzīvojamās mājas Pasta iela X, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: A.Eglinska
29.Par dzīvojamās mājas Biržu iela X, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: A.Eglinska
30.Par dzīvojamās mājas Plūdoņa iela X, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: A.Eglinska
31.Par valsts vietējās nozīmes autoceļa V1005 posma pārņemšanu pašvaldības bilancē.
Ziņo: A.Eglinska
32.Par Bauskas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm 2019.gada vasaras un ziemas sezonā.
Ziņo: A.Eglinska
33.Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem 2019.gadā Bauskas novada teritorijā.
Ziņo: A.Eglinska
34.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu- dzīvokļu Nr.X, X, X, X un X, Liepu ielā X, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
35.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
36.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
37.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- nedzīvojamās telpas Nr.X, Skolas ielā X, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
38.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- nedzīvojamās telpas Nr.X, Skolas iela X, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
39.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa “X”- X, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
40.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, Ceriņu iela X, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
41.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, Bauskas ielā X, Dāviņu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
42.Par dzīvojamās telpas Ziedoņu iela X-X, Bauskā īres līguma termiņa pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
43.Par dzīvojamās telpas  Pasta iela X-X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
44.Par dzīvojamās telpas  ,,X”-X, Vecsaules pagastā nov. īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
45.Par dzīvojamās telpas  Liepu iela X-X, Īslīces pagastā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
46.Par sociālā dzīvokļa Strautnieku iela X-X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
47.Par dzīvojamās telpas ,,X”, Brunavas pagastā īres līguma termiņa atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
48.Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

Domes priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas