Ceturtdiena, 23. Marts, 2023. Mirdza, Žanete, Žanna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

BAUSKAS NOVADA DOMES SĒDE. Darba kārtība.


2014.09.25 Komentāri (0) BAUSKAS NOVADA DOMES SĒDE. Darba kārtība.

BAUSKAS NOVADA DOMES  SĒDES  
D A R B A    K Ā R T Ī B A

2014.gada 25.septembrī plkst.14
Uzvaras ielā 1, Bauskā


1.    Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces I.Ruhockas  informācija.
2.    Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu.
Ziņo: G.Liepa
3.    Par Mārtiņa Ružas atbrīvošanu no Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas locekļa pienākumu pildīšanas.
Ziņo: R.Ābelnieks
4.    Par Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas locekļa ievēlēšanu.
Ziņo: R.Ābelnieks 
5.    Par Bauskas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu.
Ziņo: E.Grigorjeva
6.    Par Bauskas novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu.
Ziņo: E.Grigorjeva
7.    Par grozījumu Bauskas Centrālās bibliotēkas nolikumā.
Ziņo: E.Grigorjeva
8.    Par iepirkuma līguma slēgšanu ar SIA „A Vision”.
Ziņo: I.Ruhocka
9.    Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžetā.
Ziņo: I.Spurķe
10.    Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Bauskas novadā.
Ziņo: I.Šķirmante
11.    Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Kultūras centram.
Ziņo: I.Vansoviča
12.    Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā „Par atlīdzības piešķiršanu Bauskas novada amatierkolektīvu vadītājiem”.
Ziņo: I.Vansoviča
13.    Par papildu finansējuma piešķiršanu jaundibināto Bauskas novada tautas deju kolektīvu vadītāju un koncertmeistaru atlīdzībai.
Ziņo: I.Vansoviča
14.    Par vidējām izmaksām vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā Bauskas novadā.
Ziņo: A.Vērmanis
15.    Par papildu finansējumu brīvpusdienām izglītības iestādēs.
Ziņo: Z.Kārkliņa
16.    Par papildu finansējuma piešķiršanu Mežgaļu pamatskolai.
Ziņo: J.Zelčs
17.    Par izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju un pedagogu mēneša atalgojuma noteikšanu.
Ziņo: Ģ.Bernauts
18.    Par grozījumu Bauskas novada domes 2014.gada 28.augusta noteikumos Nr.14 „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”.
Ziņo: Ģ.Bernauts
19.    Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: Ģ.Bernauts
20.    Par papildu mācību stundu piešķiršanu pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmas apguves nodrošināšanai.
Ziņo: Ģ.Bernauts
21.    Par klases komplekta ar nepilnu izglītojamo skaitu saglabāšanu Bauskas Valsts ģimnāzijā.
Ziņo: Ģ.Bernauts
22.    Par klašu komplektu skaitu un klašu piepildījumu 2014./2015.mācību gadā Bauskas 2.vidusskolā.
Ziņo: Ģ.Bernauts
23.    Par klases komplektu ar nepilnu izglītojamo skaitu Pamūšas speciālajā internātpamatskolā.
Ziņo: Ģ.Bernauts
24.    Par grozījumiem Bauskas Mūzikas skolas nolikumā.
Ziņo: Ģ.Bernauts
25.    Par grozījumiem Bauskas pilsētas pamatskolas nolikumā.
Ziņo: Ģ.Bernauts
26.    Par grozījumu Bauskas sākumskolas nolikumā.
Ziņo: Ģ.Bernauts
27.    Par grozījumu Bauskas Valsts ģimnāzijas nolikumā.
Ziņo: Ģ.Bernauts
28.    Par grozījumu Īslīces vidusskolas nolikumā.
Ziņo: Ģ.Bernauts
29.    Par grozījumu Mežotnes pamatskolas nolikumā.
Ziņo: Ģ.Bernauts
30.    Par grozījumu Vecsaules pamatskolas nolikumā.
Ziņo: Ģ.Bernauts
31.    Par grozījumu Bauskas Bērnu un jauniešu centra nolikumā.
Ziņo: Ģ.Bernauts
32.    Par grozījumiem Bauskas novada Bērnu un jauniešu sporta skolas nolikumā.
Ziņo: Ģ.Bernauts
33.    Par papildu finansējuma piešķiršanu Mežotnes pagasta pārvaldei.
Ziņo: N.Vāvers
34.    Par dzīvojamās telpas „Īslīči”– 3, Īslīces pagastā izīrēšanu.
Ziņo: S.Kazāka
35.    Par dzīvojamās telpas „Jaunpampavas”–1, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
36.    Par Bauskas novada medību koordinācijas komisijas izveidošanu.
Ziņo: M.Mākulēns
37.    Par Bauskas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: A.Eglinska
38.    Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Salātu ielas 22, Bauskā daudzdzīvokļu mājas pagalma teritorijas labiekārtošanas tehniskā projekta izstrāde”.
Ziņo: A.Eglinska
39.    Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Dārza ielas 6, Bauskā daudzdzīvokļu mājas pagalma labiekārtošana”.
Ziņo: A.Eglinska
40.    Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Salātu ielas 14, Bauskā daudzdzīvokļu mājas pagalma labiekārtošana”.
Ziņo: A.Eglinska
41.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0072 Īslīces pagastā piekritību.
Ziņo: D.Sausā
42.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 002 0159 Ceraukstes pagastā sadalīšanu, piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu, nosaukuma maiņu.
Ziņo: D.Sausā
43.    Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā „Par nekustamo īpašumu Gailīšu pagastā zemes vienību piekritību”.
Ziņo: A.Fridrihsone
44.    Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0036 Mežotnes pagastā piekritību.
Ziņo: A.Fridrihsone
45.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0195 Mežotnes pagastā piekritību pašvaldībai.
Ziņo: A.Fridrihsone
46.    Par deputāta Jāņa Feldmaņa pilnvaru izbeigšanos.
Ziņo: R.Ābelnieks


DOMES PRIEKŠŠĒDĒTĀJS                    R.ĀBELNIEKS


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas