Svētdiena, 26. Janvāris, 2020. Agneta, Agnis, Ansis
Sazinies ar mums 80003939

Notiek ielāde ...

Bauskas novada dome aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties Bauskas novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskajā apspriešanā


Bauskas novada dome aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties Bauskas novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskajā apspriešanā2019.10.17 Komentāri (0) Bauskas novada dome aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties Bauskas novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskajā apspriešanā

Saskaņā ar Bauskas novada domes 2019.gada 26.septembra lēmumu (prot. Nr. 12, 13.p.) „Par Bauskas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” uzsākta Bauskas novada teritorijas plānojuma (1.0) un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana.

Publiskā apspriešana notiek no 2019.gada 14.oktobra līdz 2019.gada 14.novembrim.

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, uz kura pamata tiek atļauts attiecīgs apbūves un izmantošanas veids nekustamajos īpašumos.

Bauskas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam atbalsta Bauskas pilsētas robežu paplašināšanu, veidojot telpiski un funkcionāli vienotu teritoriju.

Teritorijas plānojumā iekļauts priekšlikums paplašināt Bauskas pilsētas teritorijas robežas, iekļaujot pilsētas teritorijā apdzīvotās vietas vai to daļas – Janeikas ciemu, Mūsas ciema daļu, Bērzkalnu ciemu, Jauncodes ciemu un Elektriķu ciemu, kas jau telpiski ir vai gandrīz saplūdušas ar pilsētas teritoriju, tām ir izveidojusies vai veidojas vienota tehniskā infrastruktūra (ielu un ceļu tīkls, inženiertehniskā apgāde - pieslēgumi pie pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem).

Pilsētai ar lielāku iedzīvotāju skaitu un teritoriju pastāv lielāka iespēja piesaistīt dažādu fondu līdzekļus. Uzņēmējiem atrašanās pilsētā veicinās iespējas vieglāk piesaistīt investīcijas, iegūt banku kredītus. Arī perspektīvās dzelzceļa infrastruktūras „Rail Baltica” dzelzceļa stacijas izbūve tiek paredzēta pilsētā ar iedzīvotāju skaitu no 10 000. Bauskas pilsētas iedzīvotāju skaits uz 01.01.2019. bija 8838, bet pēc teritorijas paplašināšanas, tas pieaugs un sasniegs  ~ 10800.

Gaidāmās izmaiņas teritorijas plānojumā ietekmēs atsevišķas sadzīves un uzņēmējdarbības sfēras, piemēram- mainīsies adresācija, kā rezultātā būs jāveic uzņēmu pārreģistrācija uzņēmējdarbības reģistrā. Pilsētā iespējams lielāks nekustamā īpašuma nodoklis nekā pagastā.

Bauskas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties teritorijas plānojuma izstrādes procesā un izteikt priekšlikumus, kas attiecas uz konkrētu nekustamo īpašumu vai vispārīgus priekšlikumus, kas attiecas uz novada teritorijas attīstību kopumā.

Ar Teritorijas plānojuma redakciju (1.0) un Vides pārskata projektu  ELEKTRONISKO VERSIJU var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis, sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

Ar Teritorijas plānojuma redakcijas (1.0) un Vides pārskata projekta DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM var iepazīties Bauskas novada administrācijas ēkā (Uzvaras iela 1, Bauska), 348.kabinetā, darba dienu laikā.

Zemes īpašnieki lūgti iepazīties ar izstrādātajiem dokumentiem, apsvērt sava īpašuma turpmāko izmantošanu un izlemt, vai tuvākajā nākotnē ir plānots veikt apbūvi vai kādas citas izmaiņas, kas paredz funkcionālā zonējuma maiņu konkrētos nekustamajos īpašumos.

Iesniegumā par sev piederošo nekustamo īpašumu, vēlams norādīt:

  • nekustamā īpašuma nosaukumu/adresi;
  • nekustamā īpašuma kadastra apzīmējumu;
  • priekšlikumu Teritorijas plānojuma grafiskās daļas izmaiņā un/vai;
  • priekšlikumu Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņām.

Iesniedzot vispārīgus priekšlikumus vēlams norādīt novada teritorijas daļu, uz kuru priekšlikums attiecas (viss novads, konkrēta apdzīvotā vieta).

Saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi tiks izmantoti apkopotā veidā teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.redakcijas izstrādei.

Priekšlikumus ir iespējams nosūtīt elektroniski vai rakstveidā brīvā formātā.

Elektroniski:

Mājas lapā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_11945-778

E-pastā: planojums@bauska.lv

Rakstiski:

Iesniegt Bauskas novada pašvaldībā, vietējā pagasta pārvaldē vai nosūtot pa pastu. Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV – 3901.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

Datums un laiks

Pagasts/Pilsēta

Norises vieta

30.10.2019.

plkst. 12:00

Vecsaules pagasts

Vecsaules saieta nams, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov.

30.10.2019.

plkst. 15:00

Brunavas pagasts

Brunavas pagasta pārvalde, „Ērgļi”, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov.

30.10.2019.

plkst. 18:00

Ceraukstes pagasts

Ceraukstes pagasta pārvalde, „Tautas nams”, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov.

01.11.2019.

plkst. 15:00

Gailīšu pagasts

Gailīšu pagasta pārvalde, Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov.

01.11.2019.

plkst. 18:00

Codes pagasts

Codes pagasta Jauncodes bibliotēka, Draudzības iela 3-32, Jauncode, Codes pag., Bauskas nov.

05.11.2019.

plkst. 12:00

Dāviņu pagasts

Dāviņu pagasta pārvalde, Raiņa iela 1, Dāviņu pagasts, Bauskas nov.

05.11.2019.

plkst. 15:00

Mežotnes pagasts

Mežotnes pagasta pārvalde, Pils iela 8, Mežotne, Mežotnes pagasts, Bauskas nov.

05.11.2019.

plkst. 18:00

Īslīces pagasts

Īslīces Kultūras nams, Īslīces pagasts, Bauskas nov.

06.11.2019.

plkst.18:00

Bauskas pilsēta

Bauskas novada administrācija, Uzvaras iela 1, Bauska

 

Aicinām sekot līdzi detalizētai informācijai Bauskas novada pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv, pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Dace Platonova
Bauskas novada administrācijas
Attīstības un plānošanas nodaļas
teritorijas plānotāja
tālr.: 63963972, e-pasts: dace.platonova@bauska.lv.

Inga Pinne
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas