Piektdiena, 02. Decembris, 2022. Meta, Sniedze

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Atjaunos gājēju celiņus pie daudzdzīvokļu mājām


Atjaunos gājēju celiņus pie daudzdzīvokļu mājām2018.01.12 Komentāri (0) Atjaunos gājēju celiņus pie daudzdzīvokļu mājām

Vides un attīstības komitejas sēdē 11.janvārī deputāti lēma par vairākiem būtiskiem pašvaldības darba jautājumiem.

Slimnīcas pamatkapitālam pievieno pašvaldībai piederošo zemes vienību

Bauskas novada dome 2017.gada 31.augustā pieņēma lēmumu „Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas slimnīca”, nolemjot ieguldīt SIA „Bauskas slimnīca” pamatkapitālā Domei piederošā nekustamā īpašuma Dārza iela 7, Bauskā, sastāvā esošo zemes vienību 2,4074 ha platībā uz kuras atrodas Sabiedrības pamatkapitālā esošās ēkas un būves, atbilstoši sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinumā norādītajai vērtībai. Tādējādi palielinot Bauskas novada pašvaldības ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā par 133 000 EUR (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši euro).

Pašvaldība iesniegs projektu konkursā „Publisko ūdeņu pārvaldība”

Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF)  administrācija ir izsludinājusi projektu konkursu vadlīnijā „Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē „Publisko ūdeņu pārvaldība”. Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiktu īstenotas aktivitātes publisko ūdeņu (jūras piekraste, publiskie ezeri un upju posmi) pārvaldībai. Minimālais pašu ieguldījums ir 10 %. Maksimālais LVAF pieejamais finansējums vienam projektam ir 50 000 EUR. Projektu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 31.janvāris. Projektu aktivitātes atbilstoši nosacījumiem ir jāuzsāk 2018.gada maijā, un to īstenošanas laiks nevar būt ilgāks par 2019.gada 30.aprīli.

Lai veicinātu nozīmīga dabas mantojuma integrētu attīstību un sasniegtu ar to saistītos Bauskas novada Attīstības programmā 2012.-2018.gadam plānotos darbības rezultātus, iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļa ir sagatavojusi projekta priekšlikumu „Publisko ūdeņu vides pieejamības nodrošināšana Bauskas pilsētā ”, kas paredz esošās infrastruktūras atjaunošanu un teritorijas labiekārtošanu publisko ūdeņu vides pieejamības nodrošināšanai Dambja ielā, Bauskā.

Lemj par līdzfinansējuma piešķiršanu Dzīvojamās ēkas Pionieru ielas 1 gājēju celiņa atjaunošanai

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pionieru ielā 1, Bauskā, iedzīvotāji vēlas dzīvot sakoptā un vizuāli pievilcīgā vidē, kā arī paši ir gatavi veikt pasākumus, kas radītu sakoptu teritoriju pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „VIDES SERVISS” ir iesniegusi projekta iesniegumu „Dzīvojamās ēkas Pionieru ielas 1 gājēju celiņa atjaunošana” par kopējo summu 6 014,59 (seši tūkstoši četrpadsmit euro un 59 centi).

 Iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskā nodaļa ir sagatavojusi pozitīvu atzinumu par projekta iesnieguma atbilstību Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.24 „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”, kuru 1.punkts nosaka, ka Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Līdzfinansējums projekta īstenošanai tiks piešķirts SIA „VIDES SERVISS”.

Piešķirs līdzfinansējumu projektam „Dzīvojamās ēkas Salātu ielas 16/1 gājēju celiņa atjaunošana”

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „VIDES SERVISS” ir iesniegusi projekta iesniegumu „Dzīvojamās ēkas Salātu ielas 16/1 gājēju celiņa atjaunošana” par kopējo summu 3001,89 (trīs tūkstoši viens euro un 89 centi). Iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskā nodaļa ir sagatavojusi pozitīvu atzinumu par projekta iesnieguma atbilstību Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.24 „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”, kuru 1.punkts nosaka, ka Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Projekta īstenošanai līdzfinansējums tiks piešķirts SIA „VIDES SERVISS” 1873,57 EUR apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Salātu ielā 16 k-1 gājēju celiņa atjaunošanai.

Diskutē par piemiņas vietu Bauskas pilsētā ģenerālim Krišjānim Berķim

Deputāti pārrunāja iespēju izveidot Bauskas pilsētā piemiņas vietu ģenerālim Krišjānim Berķim. Deputātu viedokļi atšķīrās. Par šo jautājumu tiks diskutēts arī citās komiteju sēdēs šajā mēnesī.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas