Trešdiena, 30. Novembris, 2022. Andrejs, Andrievs, Andris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Atbalsta lēmuma projektu par Pašvaldības policijas izveidi


Atbalsta lēmuma projektu par Pašvaldības policijas izveidi2017.12.15 Komentāri (0) Atbalsta lēmuma projektu par Pašvaldības policijas izveidi

Apstiprina izmaiņas Bauskas novada ielu un ceļu sarakstā

Lai pašvaldība varētu saņemt valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai, ir sagatavoti ielu un ceļu saraksti, kurus nepieciešams apstiprināt valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Valsts ceļi”. Ielu un ceļu saraksts ir precizēts un komitejā tika virzīts apstiprināšanai domes sēdē.

Apstiprina nolikumu par pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursam „Mēs savam novadam 2018”

Nolikums nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu Bauskas novada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju projektu realizācijai izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes politikas un vides labiekārtošanas jomā projektu konkursā „Mēs savam novadam”. 

Pieteikumus projektu īstenošanai varēs iesniegt nevalstiskās organizācijas, kas ir reģistrētas LR Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā vai reliģiskās organizācijas, kas ir reģistrētas Reliģisko lietu pārvaldē.

Bauskas novadā šis projektu konkurss guvis plašu atsaucību. 2017.gadā finansējums piešķirts 12 projektiem. Jaunais projektu konkurss tiks izsludināts nākamā gadā, nolikumu publicējot novada pašvaldības mājas lapā un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Bauskas Novada Vēstis”.

Saskaņo ziņojumu par ietekmes uz vidi novērtējumu

Bauskas novada pašvaldībā saņemts Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA „VIDES SERVISS” paredzētajai darbībai – esošās infrastruktūras paplašināšanai sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Grantiņi” Bauskas un Iecavas novadā. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu pēc SIA „VIDES SERVISS” ierosinājuma izstrādāja SIA „Geo Consultants” un iesniedza Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai.

 Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā teikts, ka tas nav konstatējis tādus apstākļus, kas būtu par pamatu aizliegt SIA „VIDES SERVISS” paredzēto darbību esošās infrastruktūras paplašināšanai sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Grantiņi” Bauskas un Iecavas novadā.

Izskata saistošos noteikumus par pašvaldības kapsētu darbību un uzturēšanu

 Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada pašvaldības  kapsētu iekšējās kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, apbedīšanas, kapliču izmantošanas, bezpiederīgo apglabāšanas, nekoptas kapavietas aktēšanas kārtību, kapavietu kopēju un amatnieku profesionālo darbību kapsētā, kā arī atbildību par saistošo noteikumu pārkāpšanu.

Saistošie noteikumi ar precizējumiem virzīti tālākai izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē. Pēc lēmuma pieņemšanas domē un VARAM pozitīva atzinuma saņemšanas, saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības mājas lapā un informatīvajā izdevumā „Bauskas Novada Vēstis”.

Atbalsta lēmuma projektu par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (2017-2020) saskaņošanu

2015.gadā Bauskas novada pašvaldība pieņēma lēmumu par dalību projektā „Atver sirdi Zemgalē!”  Šī projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Projekta mērķa sasniegšanai izvērtēs personu ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības. Kā arī:

  •  izstrādās atbalsta plānus,
  •  bērnu aprūpes iestāžu un VSAC filiāles reorganizācijas plānus,
  • sniegs sabiedrībā balstītus pakalpojumus  personām ar invaliditāti,
  •  tiks apmācīti speciālisti, kā arī izglītota un informēta sabiedrība.

Paredzēts, ka iesaistītās pašvaldības saņems finansējumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei un attīstībai pašvaldībās.

Projekta īstenošanai pašvaldība plāno iegādāties nekustamo īpašumu un būvēt jaunu moduļu māju.

Izskata lēmuma projektu par pašvaldības policijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu

Deputāti atbalstīja lēmuma projektu par pašvaldības policijas izveidošanu. Kā jau iepriekš informēts, šī jautājuma risināšanai bija izveidota darba grupa, kas izstrādājusi priekšlikumus pašvaldības policijas izveidošanai, tās struktūrai un finansējumam.

Atbilstoši darba grupas priekšlikumiem, lai pilnvērtīgāk un efektīvāk nodrošinātu sabiedriskās kārtības uzraudzību pašvaldības administratīvajā teritorijā, Bauskas novada pašvaldībai ir veidojama pašvaldības policija. Ņemot vērā pašvaldības policijas izveidošanas izmaksas un 2018.gada budžeta iespējas, pašvaldības policija veidojama pakāpeniski, samērojot ar kopējiem pašvaldības izdevumiem.

Plānots, ka pašvaldības policija darbu uzsāks ar 2018.gada 1.martā.

Deputāti atbalstīja un tālākai apstiprināšanai domes sēdē virzīja arī Pašvaldības policijas nolikuma projektu. Nolikums nosaka Bauskas novada pašvaldības policijas izveidošanas kārtību, darbības likumību, uzdevumus, pienākumus, tiesības, atbildību un organizatorisko struktūru. Pašvaldības policija ir Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” apbruņota militarizēta struktūrvienība, kas izveidota, lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas – sabiedriskās kārtības uzturēšanā Bauskas novada administratīvajā teritorijā izpildi.

Iepazīstina ar priekšlikumiem Pamūšas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras uzlabošanai

Pašvaldībā tika saņemts deputāta Gata Skurbas iesniegums ar priekšlikumu iekļaut Vides un attīstības komitejas darba kārtībā jautājumu par investora priekšlikumiem Pamūšas speciālās internātpamatskolas  infrastruktūras uzlabošanā.

Ar deputātiem tikās un savus priekšlikumus izteica SIA „Arhitekti Ārgaļi” un mācību iestādes pārstāvji.

Deputāti ierosināja līdz Finanšu komitejas sēdei precizēt ierosinājuma finansiālos aprēķinus.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas