Svētdiena, 14. Augusts, 2022. Virma, Zelma, Zemgus

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Apvienotā komiteju sēde


2020.01.23 Komentāri (0) Apvienotā komiteju sēde

Finanšu komitejas,
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas,
Vides un attīstības komiteja sēdes darba kārtība.

2020.gada 23.janvārī plkst.14.00
Bauska, Uzvaras iela 1

1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 28.novembra lēmumā “Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem."
Ziņo: A.Velmunska
2. Par grozījumu Bauskas novada domes 2019.gada 28.novembra lēmumā “Par aizņēmumu 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa programmas projekta “Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana” aktivitātes “Bauskas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve” īstenošanai.
Ziņo: G.Purene
3. Par nedzīvojamo telpu ēkā Ernesta Kapkalna ielā
[…], Īslīces pagastā nomas līguma pagarināšanu I.D. un I.J.
Ziņo: S.Ķisele
4. Par nedzīvojamo telpu ēkā “
[…]”, Īslīces pagastā nomas līguma pagarināšanu I.J.
Ziņo: S.Ķisele
5. Par nedzīvojamo telpu ēkā “
[…]”, Īslīces pagastā nomas līguma pagarināšanu I.D.
Ziņo: S.Ķisele
6. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Īslīces iela
[…], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
7. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “
[…]” ½ domājamās daļas, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: G.Vīgupa
8. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “
[…]”, Brunavas pagastā.
Ziņo: G.Vīgupa
9. Par nekustamā īpašuma “Lejenieki”, Ceraukstes pagastā sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 004 0017 daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Ziņo: G.Vīgupa
10. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0146 Ceraukstes pagastā.
Ziņo: G.Vīgupa 
11. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4050 004 0049 Ceraukstes pagastā.
Ziņo: G.Vīgupa
12. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.
[…], Rīgas ielā […], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
13. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.
[…], “[…]”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
14. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.
[…], “[…]”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
15. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.
[…], “[…]”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
16. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.
[…], “[…]”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
17. Par Bauskas novada pašvaldības kustamās mantas - cirsmas - nekustamā īpašumā “Skarlauki”, Codes pagastā pārdošanu izsolē.
Ziņo: J.Feldmanis
18. Par Bauskas novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
Ziņo: D.Platonova
19. Par finansējuma piešķiršanu starptautiskā mūsdienu etniskās un vēstures rekonstrukcijas festivāla “Zobens un lemess” organizēšanai.
Ziņo: J.Dūmiņš
20. Par finansējuma piešķiršanu mūzikas un mākslas festivāla “Vivat Curlandia!” organizēšanai.
Ziņo: J.Dūmiņš
21. Par finansējuma piešķiršanu festivāla “Country Bauska 2020” organizēšanai.
Ziņo: J.Dūmiņš
22. Par Bauskas novada pašvaldības 2020.gada budžetu.
Ziņo: I.Spurķe
23. Par uzturēšanās maksas noteikšanu Bauskas novada pašvaldības iestādē “Vispārēja tipa pansionāts “Derpele”” 2020.gadā.
Ziņo: I.Savicka

Finanšu komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas