Ceturtdiena, 30. Marts, 2023. Ilgmārs, Nanija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Apstiprināts Bauskas novada pašvaldības 2019.gada budžets


Apstiprināts Bauskas novada pašvaldības 2019.gada budžets2019.03.01 Komentāri (0) Apstiprināts Bauskas novada pašvaldības 2019.gada budžets

2019.gada 28.februāra Bauskas novada domes sēdē apstiprināts 2019.gada budžets, ko veido plānotie ieņēmumi 28 952 140 EUR apmērā, budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 2 559 463 EUR un aizņēmumu līdzekļi 9 812 062 EUR. Kopā finanšu resursi izdevumu segšanai sastāda 41 323 665 EUR.

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 38 624 162 EUR apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksa – 2 374 714 EUR.

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, kas 2019. gadam plānoti 28 952 140 EUR apmērā, ietver nodokļu ieņēmumus, nenodokļu ieņēmumus, maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus, un transfertu ieņēmumus.

Nodokļu ieņēmumi sastāda būtiskāko pašvaldības ieņēmumu daļu un 2019. gadā tiek prognozēti 15 823 575 EUR jeb 54,7 % no ieņēmumu kopapjoma. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze kārtējam gadam 13 095 179 EUR, kas ir par 1,1 % jeb 144 867 EUR mazāka, salīdzinot ar 2018. gada prognozi. Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi tiek plānoti 2 457 000 EUR, azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2019. gadā -  67 665 EUR, dabas resursu nodokļa ieņēmumi  - 145 000 EUR.

Nenodokļu ieņēmumi 2019. gadā plānoti 149 870 EUR apjomā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (telpu noma, zemes noma, izglītības pakalpojumi, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs, komunālie pakalpojumi u.c.) paredzēti 1 606 398 EUR apmērā.

Transfertu ieņēmumi ir ieņēmumi no valsts budžeta, citu pašvaldību budžetiem un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām personām, plānoti 11 372 297 EUR apmērā.  Transfertu kopapjomā valsts budžeta transferti ir 10 779 637 EUR (galvenokārt mērķdotācija pedagogu darba samaksai un finansējums ES fondu projektu īstenošanai) no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Valsts budžeta mērķdotācija izglītības funkciju nodrošināšanai plānota 2019. gada astoņiem mēnešiem un sastāda 3 440 434 EUR. Pašvaldību budžetu transferti plānoti 517 150 EUR apjomā. Tie ir ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu, galvenās bibliotēkas un būvvaldes funkciju veikšanu, sadarbību tūrisma jomā un projekta realizācijai

Lielāko izdevumu daļu Bauskas novada budžetā veido izdevumi izglītībai – 38,3% jeb 14 776 188 EUR, gandrīz 11 miljoni eiro jeb 28,4% budžeta izdevumu novirzīti ekonomiskajai darbībai – ceļu un ielu infrastruktūras ikdienas uzturēšanai un projektēšanai, ceļu infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai, ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai, informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšanai, Bauskas novada būvvaldes darbības nodrošināšanai, Tūrisma informācijas centra darbības nodrošināšanai un nevalstisko organizāciju iniciatīvu atbalstam un projektu konkursam „Mēs savam novadam”. 4,5 miljoni jeb 11,6% no kopējiem izdevumiem iecerēts izlietot pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, savukārt 3 181 554 EUR jeb 8,2 % - izglītībai, kultūrai un sportam  - attiecīgo iestāžu uzturēšanai, pasākumu organizēšanas atbalstam, pagastu plānotajiem kultūras pasākumiem, t.sk. kultūras darbinieku atlīdzībai, transporta pārvadājumiem, lai nodrošinātu kultūras un sporta nozares pārstāvju nokļūšanu uz pasākumiem, tāpat šeit iekļauti izdevumi divu ES finansētu projektu līdzfinansēšanai - bibliotēku infrastruktūras uzlabošanai un to darbinieku kapacitātes celšanai ar mērķi nodrošināt inovatīvu uzņēmējdarbības atbalsta centra vidi 48 560 EUR Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-155 “Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” ietvaros un Bauskas pils kā valsts nozīmes kultūras pieminekļa atjaunošanai un attīstībai 198 436 EUR ERAF projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” ietvaros.

Līdzsvarotas attīstības priekšnosacījums ir regulāri un mērķtiecīgi ieguldījumi, tādēļ arī šajā gadā apjomīgas investīcijas plānots novirzīt infrastruktūras sakārtošanai un uzlabošanai kā pilsētā, tā pagastos. Jau 2017. gadā valstī intensīvi tika uzsākta Eiropas Savienības 2014. – 2020. gada plānošanas perioda līdzekļu apguve. Arī Bauskas novada pašvaldība šajā periodā ar ES līdzekļu atbalstu īsteno vērienīgas aktivitātes, kas vērstas uz attīstību un pievilcīgākas dzīves un darba vides radīšanu mūsu iedzīvotājiem. Šī iemesla dēļ kā budžeta prioritāte 2019. gadā ir noteikta Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu, tai skaitā valsts budžeta līdzfinansēto projektu, īstenošana. Kā otrā prioritāte izvirzīta pašvaldības izglītības iestāžu sporta būvju infrastruktūra: sporta halles būvniecība profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” Pilskalna ielā 26, Bauskā, iestādē „Vecsaules pamatskola” un iestādē „Mežotnes sākumskola”.

Līdzīgi kā iepriekšējie, arī 2019. gads Bauskas novadā solās būt aktīvas būvniecības gads. Turpinot iesāktos darbus ELFLA grants ceļu pārbūves programmā, 2019. gadā iecerēts atjaunot 6 grants ceļu posmus 6 pagastos. Projektu īstenošanas izmaksas sasniedz 4,9 miljonus eiro. 2019. gadā turpināsies jau iepriekš minētā, vairāk kā 3 miljonus eiro vērtā ERAF līdzfinansētā projekta Bauskas industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot degradētās teritorijas” īstenošana, kura ietvaros tiek izbūvēta Lidlauka iela un autoceļa A7, Lidlauka ielas un Pūriņu ielas krustojuma un inženierkomunikāciju izbūve.

Ne mazāk būtiski ieguldījumi – vairāk kā 1,7 miljoni eiro- plānoti Pilskalna ielas pārbūvē Bauskas pilsētā, kas nodrošinās ne vien esošās ielas seguma sakārtošanu, bet tiks izbūvēts arī ielas turpinājums ar pieslēgumu autoceļam A7.

Ieplānota arī virkne salīdzinoši mazāka apjoma ielu un ceļu infrastruktūras sakārtošanas pasākumu, kuru kopējās izmaksas gan tāpat veido gandrīz vienu miljonu eiro lielu finanšu ieguldījumu - Dāviņu pagasta Raiņa ielas seguma atjaunošana, Celtnieku ielas, Līdumnieku ielas posma, Ainavu ielas posma pārbūve un Līdumnieku ielas un Ainavu ielas seguma atjaunošana Īslīces pagastā, tilta atjaunošana Gailīšu pagasta Pāces ciemā, Zemgaļu ielas - Mūsas gājēju tiltiņam pieguļošās teritorijas labiekārtošana, celiņa uz gājēju tiltu Bērzkalnos būvniecība, gājēju celiņa atjaunošana Vecsaules pagastā. Apgaismojumu šogad plānots izbūvēt vairāku ielu posmiem Codes pagastā un Vecsaules pagasta Zvaigznes ielā.

Plānojot turpmākos darbus, šogad būvprojektus plānots izstrādāt sekojošiem objektiem: Bauskas rātslaukumam Bauskas vecpilsētas daļas revitalizācijas tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai, Biržu, Zemgaļu, Krasta, Ceriņu ielu posmu un Lauku ielas pārbūvei Bauskas pilsētā, Vecsaules pagasta autoceļa A6 Kalte- Cīruļi (Zvaigzne) pārbūvei, Liepu un Lauku ielas posmu pārbūvei Īslīces pagastā, un tilta un Lauku ielas pārbūvei Brunavas pagastā.

2019. gadā iecerēts īstenot arī vairākus, apjomīgus un ne tik apjomīgus labiekārtošanas projektus - dabas takas seguma izveidošana gar Mēmeli Brīvības bulvārī, barjeru nomaiņa Bauskas pilskalnā gājēju takā, trotuāra izbūve Korfa dārzā, Dambja/ Rūpniecības ielas Bauskā krustojuma pārbūve, stāvlaukuma izbūve Salātu ielā 5A, Bauskā, gājēju celiņa gar Salātu ielu 33 līdz Mazajai Salātu ielai (2.kārtas) izbūve. 2019. gadā turpināsies arī pagājušogad uzsāktais projekts “Publisko ūdeņu vides pieejamības nodrošināšana Bauskas pilsētā”, kurā plānota esošās infrastruktūras atjaunošana un teritorijas labiekārtošana publisko ūdeņu vides pieejamības nodrošināšanai Dambja ielā, Bauskā. Projekts tiek īstenots ar valsts budžeta programmas Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas Vides aizsardzības projekti” atbalstu un tā plānotās izmaksas ir 131 043 eiro. 

Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai šogad lielākās investīcijas – vairāk kā pusmiljons eiro - plānotas pagājušajā gadā uzsāktajā projektā “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”. Projekta kopējās izmaksas ir 8 173 459,72 EUR, kuru plānots apgūt līdz 2023. gadam. Kā jau minēts iepriekš – 2018. gadā tika izbūvēts multifunkcionālais sporta laukums, par projekta neattiecināmo izmaksu daļu tika veikti Bauskas 2. vidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, šogad tiek turpināts ar secīgiem darbiem atbilstoši projekta laika grafikam. Būvprojektu 2019. gadā plānots izstrādāt PII “Lācītis” ēkas pārbūvei.

2019. gada 5. februārī spāru svētki tika svinēti Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras objektam - Bauskas sporta halles būvei un, ja izdosies īstenot visas ieceres un darbu temps būs atbilstošs, 2019. gada nogalē Bauskas sporta halle varētu piedzīvot savus atvēršanas svētkus.

Aktīvi turpinās iesāktie Bauskas pilsdrupu konservācijas 3. kārtas būvdarbi, kuros acīmredzamas pārmaiņas piedzīvos Bauskas pils centrālais tornis, kurš projektā tiks apjumts, tādejādi izslēdzot lietus ūdeņu nokļūšanu pils sienās un pagrabos. Šiem darbiem 2019. gada budžetā plānotais finansējums ir gandrīz 200 000 eiro.

2019. gadā turpinās dažādas aktivitātes arī tādos jau uzsāktos projektos kā „Accelerate SUNShINE” – Saglabā savu ēku, taupot enerģiju. Virzies uz priekšu ātrāk”, Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās”, Proti un dari”, Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”, Mobilā darba ar jaunatni sistēmas attīstīšana Bauskas novadā”, Kompetenču pieeja mācību saturā”, Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošana Bauskas novadā”, Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā (ENGRAVE)”, „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.  

Lai priecētu novada iedzīvotājus un piesaistītu novadam viesus, Bauska ir kļuvusi par festivālu un svētku pilsētu. Pateicoties pašvaldības atbalstam, par tradīciju un neatņemamu aktīvās sezonas sastāvdaļu kļuvuši vairāki pasākumi un festivāli, kurus apmeklē ne vien tuvi un tālāki Latvijas ļaudis, bet ceļu uz Bauskas novadu atrod arī kaimiņu, lietuviešu publika.

Detalizētāku informāciju par pašvaldības budzētu lasiet nakamjā „Bauskas Novada Vēstis" izdevumā 2019.gada 15.martā, kā arī no nākamās nedēļas - pašvaldības mājas lapā. 

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas