Ceturtdiena, 06. Oktobris, 2022. Monika, Zilga, Zilgma

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Apstiprināts 2017.gada budžets


Apstiprināts 2017.gada budžets 2017.02.06 Komentāri (0) Apstiprināts 2017.gada budžets

Bauskas novada 2017.gada budžets ir tapis ilgākā laika periodā, cenšoties veiksmīgi sabalansēt daudzās vajadzības un pašvaldības finansiālās iespējas. Šis budžets ir vērsts uz attīstību un pievilcīgākas dzīves un darba vides radīšanu mūsu iedzīvotājiem.

Šogad īpaši daudz līdzekļu tiks novirzīti ceļu un ielu sakārtošanai pagastos. Visos pagastos, izmantojot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, notiks daudzu grunts ceļu projektēšanas darbi. Pārbūves darbi šogad iesāksies ar septiņu ceļu rekonstrukciju Brunavas un Gailīšu pagastā. Par pašvaldības līdzekļiem tiks asfaltētas Celtnieku un Līdumnieku ielas Īslīces pagasta Bērzkalnos, Pūriņu, Robežu, Vārenu un Bungu ielas Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā, Raiņa iela Dāviņos, Mazā iela Gailīšu pagasta Uzvaras ciemā, Zemgaļu iela Codē, kā arī ceļš gar Līvānu mājām Vecsaules ciemā. Bauskas pilsētā paredzēts pabeigt Miera un Mūsas ielas bruģēšanas darbus, atjaunot Saules ielas asfaltu, kā arī Vītolu ielas daudzdzīvokļu māju kvartāla iekšpagalmu segumu. Uzlabojumi sagaidāmi arī Slimnīcas ielas daudzdzīvokļu namu iekšpagalmos.

Turpinot gājēju un veloceliņu tīkla izveidošanu, lai palielinātu satiksmes drošību un veicinātu veselīgu dzīvesveidu, šogad paredzēta celiņa izbūve no Mūsas tilta uz Bērzkalnu ciemu. Paredzēts arī izstrādāt projektu, lai nākamajā gadā varētu atjaunot celiņu un kāpnes uz Mūsas gājēju tiltu Bērzkalnos. Vēl paredzēts projektēt cieto segumu Liepu ielai Brunavas pagasta Grenctālē, Pārupes ielai Īslīces pagasta Bērzkalnu ciemā, ceļam uz Jumpravas kapiem Mežotnes pagastā, kā arī vairākām Bauskas pilsētas ielām vai to posmiem: Biržu, Krasta, Vītolu un Mazai ielai. Daudzās vietās pagastos tiks ierīkots ielu apgaismojums, izbūvēti ūdensvadi un veikti citi infrastruktūras uzlabošanas darbi.

Kā jau katru gadu, ievērojama finansējuma daļa tiek novirzīta mūsu izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai. Šogad paredzēts turpināt Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukciju un veikt tās siltināšanu. Paredzēts siltināt arī Mežotnes pamatskolu un Bauskas pilsētas pamatskolu. Plašāki remonti paredzēti arī Vecsaules pamatskolas pirmajā stāvā. Mazāka apjoma remontdarbi iecerēti pārējās izglītības un vairākās kultūras iestādēs.

Pie lielajiem šā gada darbiem jāpieskaita ilgi gaidītā Bērnu un jaunatnes sporta skolas peldbaseina būvniecības pabeigšana un jaunās sporta halles celtniecības uzsākšana Bauskas stadiona teritorijā. Šīs būves varēs uzskatīt par lielākajām un nozīmīgākajām pašvaldības uzceltajām izglītības infrastruktūras ēkām Bauskas novadā 21.gadsimtā, tās reizē būs kā veltījums Latvijas simtgadei un aktīvam un veselīgam dzīvesveidam.

Raitis Ābelnieks,
Bauskas novada domes priekšsēdētājs 


Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2017.gadā plānoti 24 883 535 EUR, budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 3 520 921 EUR un aizņēmumu līdzekļi 2 136 791 EUR.

Kopā finanšu resursi izdevumu segšanai sastāda 30 541 247 EUR. Pamatbudžeta izdevumi plānoti 28 013 370 EUR apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksa – 1 667 617 EUR. Pašvaldības kapitālsabiedrību materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras uzlabošanā plānots ieguldīt 80 000 EUR, t.sk. SIA “Bauskas ūdens” 40 000 EUR un SIA „Īslīces ūdens” 40 000 EUR.

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, kas 2017.gadam plānoti 24 883 535 EUR apmērā, ietver nodokļu ieņēmumus, nenodokļu ieņēmumus, maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus, un transfertu ieņēmumus. 

Nodokļu ieņēmumi sastāda būtiskāko pašvaldības ieņēmumu daļu un 2017.gadā tiek prognozēti 15 312 819 EUR jeb 61,5 % no ieņēmumu kopapjoma.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) apjoms budžetā plānots 12 918 542 EUR, kas veido 51,9 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem un ir par 7,4 % lielāks (par 885 347 EUR) nekā 2016.gada prognoze.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi tiek plānoti 2 212 000 EUR, t.sk. kārtējā gada ieņēmumi 2 044 000 EUR un NĪN iepriekšējo gadu parādi 168 000 EUR. NĪN ieņēmumu īpatsvars pašvaldības ieņēmumu kopapjomā sastāda 8,9 %.

Saskaņā ar likumu „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” pašvaldības budžetā tiek ieskaitīti 25 % no azartspēļu nodokļa ienākumiem par azartspēlēm, kuras tiek organizētas attiecīgās pašvaldības teritorijā. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2017.gadā plānoti 47 277 EUR jeb 0,2 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2017. gadā tiek plānoti 135 000 EUR jeb 0,5 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pamatojoties uz budžeta iestāžu ieņēmumu dinamiku 2016. gadā un prognozēm, 2017.gadā nenodokļu ieņēmumi plānoti 186 873 EUR apjomā jeb 0,8 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem paredzēti 1 250 240 EUR apmērā. To īpatsvars pašvaldības ieņēmumu kopapjomā ir 5,0 %.

Transfertu ieņēmumi ir ieņēmumi no valsts budžeta, citu pašvaldību budžetiem un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām personām. Pamatbudžeta kopapjomā plānotie transferti ieņēmumi ir 32,7 %.

Valsts budžeta transferti plānoti 7 753 747 EUR apjomā jeb 31,2 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. 

Bauskas novada pašvaldības ieņēmumu plānā mērķdotācija izglītības funkciju nodrošināšanai plānota 2017.gada astoņiem mēnešiem saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam” un sastāda 3 371 064 EUR, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir par 1,1 % (37 629 EUR) vairāk.

Kultūras ministrijas dotācija mākslas un mūzikas skolai plānota 2017.gada astoņiem mēnešiem, attiecīgi 23 514 EUR un 114 119 EUR.

Dotācija sporta izglītības programmu pedagogu atlīdzībai paredzēta 395 658 EUR, kas ir par 38,1 % (par 109 232 EUR) vairāk nekā 2016.gadā.

Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums mācību līdzekļu un literatūras iegādei plānots 56 898 EUR apmērā, t.i., 18,91 EUR uz vienu izglītojamo.

Valsts budžeta dotācijas apmērs 1., 2., 3. un 4. klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai plānots 219 798 EUR. Valsts budžeta finansējums nodrošina ēdināšanas izdevumu apmaksu 1,42 EUR vērtībā vienam skolēnam dienā. Atkarībā no skolēnu skaita izmaiņām budžeta izpildes gaitā iespējamas izmaiņas finansējuma apmērā.

Dotācija par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotām personām paredzēta atbilstoši faktiskajam iemītnieku skaitam - četrām personām pansionātā 17 080 EUR.

Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu atlīdzībai plānota 14 883 EUR apmērā.

Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām būs 2016.gada līmenī, t.i., 631 178 EUR.

Labklājības ministrijas finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, plānots 94 433 EUR.

Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda plānota 2 393 854 EUR, tajā skaitā prognoze kārtējam gadam 2 345 869 EUR, salīdzinot ar iepriekšējā gada prognozi par 1,0 % (22 275 EUR) vairāk, un 2016.gada nesadalītais atlikums 47 985 EUR.

Valsts budžeta finansējums ES fondu līdzfinansētiem projektiem plānots 155 111 EUR, pārējais valsts budžeta finansējums noteiktiem mērķiem 11 423 EUR.

Pašvaldību budžetu transferti plānoti 350 318 EUR apjomā (1,4 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem). Tie ir ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu, galvenās bibliotēkas un būvvaldes funkciju veikšanu, kā arī sadarbību tūrisma jomā.

Bauskas novada pašvaldības ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētām institūcijām - pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestādēm, struktūrvienībām, pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, projektu finansēšanai un citiem izdevumiem.

Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2017.gadam plānots 28 013 370 EUR apmērā.

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 1 981 058 EUR jeb 7,1 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā pašvaldības budžeta parāda darījumu nomaksai (aizņēmumu procentu maksājumi un apkalpošanas maksa) 76 016 EUR (0,3 % no kopējiem izdevumiem), rezerves fondam 100 000 EUR (0,4 % no kopējiem izdevumiem).

Budžeta sadaļā tiek plānoti izdevumi pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai 1 805 042 EUR jeb 6,4 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, t.sk. pašvaldības vēlēšanu nodrošināšanai plānoti 42 887 EUR.

Sabiedriskās kārtības un drošības pasākumiem plānoti 169 260 EUR jeb 0,6 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Finansējums paredzēts Sabiedriskās kārtības nodaļas 95 532 EUR un Dzimtsarakstu nodaļas darbības nodrošināšanai 73 728 EUR.

Bauskas pilsētā, piesaistot kredītresursus, paredzēts izbūvēt videonovērošanas sistēmu (1.kārta), provizoriskā izmaksu summa 115 tūkst. EUR.

Ekonomiskajai darbībai plānoti 3 091 473 EUR jeb 11,0 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšanai paredzēti 1 252 504 EUR jeb 40,5 % no šajā sadaļā plānoto līdzekļu kopapjoma, t.sk. ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai - 903 040 EUR. Ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošanas būvprojektu izstrādei paredzēti 249 911 EUR. Miera un Mūsas ielas, Bauskā pārbūves pabeigšanai plānoti 86 215 EUR un Vecsaules pagasta autoceļa "Jaunsaule-Grigaļi" seguma pārbūves pabeigšanai 13 338 EUR.

Līdzekļi plānoti arī Bauskas novada būvvaldes darbības nodrošināšanai 113 237 EUR, informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšanai 158 785 EUR un Tūrisma informācijas centram – 86 160 EUR. Līdzfinansējums nevalstisko organizāciju iniciatīvu īstenošanai un projektu konkursam “Mēs savam novadam” plānoti 19 000 EUR.

Budžeta programmā „Pašvaldības finansējums investīciju projektu īstenošanai” plānoti 1 461 787 EUR, kas budžeta izpildes gaitā atbilstoši iepirkuma rezultātiem tiks pārdalīti budžeta izpildītājiem investīciju programmas īstenošanai, t.sk. zema enerģijas patēriņa biznesa bibliotēkas būvprojekta izstrādei ieplānoti 50 tūkst. EUR.

Ielu un ceļu investīciju projektiem plānots piesaistīt kredītresursus aptuveni 1,2 milj. EUR (budžeta izdevumos tiks iekļauti pēc iepirkuma rezultātiem un attiecīgi faktiskajiem aizņēmumu apjomiem).

Vides aizsardzības pasākumiem paredzēti 225 757 EUR jeb 0,8 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus plānots izlietot atkritumu 120 806 EUR un notekūdeņu apsaimniekošanai 104 951 EUR, t.sk. lietus kanalizācijas sistēmas uzturēšanai 54 235 EUR un lietus ūdens kanalizācijas tīkla atjaunošanas darbu pabeigšanai Vītolu un Salātu ielā, Bauskā 35 716 EUR.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 3 591 721 EUR jeb 12,8 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus paredzēts izlietot pagastu komunālo saimniecību uzturēšanai 465 940 EUR, ielu apgaismošanai 231 018 EUR, teritoriju labiekārtošanai un ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 808 036 EUR, pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontiem 60 389 EUR, īpašumu apsaimniekošanai 836 820 EUR. Šajā budžeta sadaļā tiek plānoti izdevumi iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas, Saimnieciskās nodaļas un Transporta nodaļas darbības nodrošināšanai, attiecīgi 153 848 EUR, 518 612 EUR un 372 326 EUR.

Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta pasākumiem, tostarp energoefektivitātes pasākumu veikšanai un dzīvojamo māju atjaunošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, plānoti 45 000 EUR.

Mežotnes internātvidusskolas ēkas pārbūves par vispārēja tipa pansionātu būvprojekta izstrādei un ekspertīzei paredzēti 59 012 EUR.

Atsaucoties uz Bauskas novada pašvaldības un nevalstisko organizāciju veiktajām aptaujām un rīkotajiem forumiem, kuros iedzīvotāji norādījuši, ka trūkst labiekārtotu publisko zonu brīvā laika pavadīšanai, kas būtu pieejamas dažādu paaudžu iedzīvotājiem, Bauskas novada 100gades darba grupa pasākumu darba plānā iekļāvusi ieceri Bauskas pilsētā uzsākt jaunu projektu - veidot ģimenes aktīvās atpūtas parku. Lai ieceri īstenotu, Bauskas parka Zaļajā ielā 27 labiekārtošanas būvprojekta izstrādei ieplānoti 25 000 EUR. Pārējiem projektu sagatavošanas izdevumiem saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem - 15 720 EUR.

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā autotransporta iegādei plānots saņemt aizņēmumu aptuveni 106 tūkst. EUR apmērā (budžeta izdevumos tiks iekļauti pēc iepirkuma rezultāta un attiecīgi faktiskajam aizņēmuma apjomam).

Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti 3 002 475 EUR jeb 10,7 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi Bauskas Centrālās bibliotēkas darbības nodrošināšanai ir 615 849 EUR, Bauskas Kultūras centram – 529 606 EUR, Bauskas pils muzejam – 517 223 EUR, Bauskas muzejam – 272 378 EUR, sporta centram “Mēmele” – 342 928 EUR. Pagastu plānotajiem kultūras pasākumiem, t.sk. kultūras darbinieku atlīdzībai, plānoti 380 125 EUR.

Lai nodrošinātu kultūras un sporta nozares pārstāvju nokļūšanu uz pasākumiem, transporta pārvadājumiem plānoti 35 305 EUR.

ELFLA projektu ietvaros paredzēta Viļa Plūdoņa muzeja klēts un ratnīcas restaurācija. (kopējās izmaksas 205 708 EUR) un Īslīces Kultūras nama pieejamības uzlabošana un stāvlaukuma atjaunošana un paplašināšana (kopējās izmaksas 103 353 EUR).

Bauskas Kultūras centra ēku Kalna ielā 18, Kalna ielā 16 renovācijas būvprojekta izstrādei un Bauskas muzeja ēkas jumta un fasādes rekonstrukcijai plānots piesaistīt kredītresursus aptuveni 179 tūkst. EUR.

Izglītības nozarei plānotais izdevumu apjoms ir 13 644 161 EUR (t.sk. no valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas izglītībai – 4 061 914 EUR) jeb 48,7 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Izdevumi pedagoģisko darbinieku atalgojumam no mērķdotācijas tiek plānoti astoņiem mēnešiem.

Pašvaldības izglītības iestāžu izdevumi plānoti 8 314 976 EUR (bez valsts budžeta finansētās izdevumu daļas pedagogu atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem), tajā skaitā Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras objekta-peldbaseina būvniecībai 2 857 790 EUR un ERASMUS programmas projektu īstenošanai 24 160 EUR.

No pašvaldības līdzekļiem brīvpusdienu nodrošināšanai 5 – 6 gadīgajiem un 5.-9.klases skolēniem plānoti 383 232 EUR, mācību līdzekļu un literatūras iegādei - 98 780 EUR, mācību ekskursiju ieejas biļetēm - 14 147 EUR.  

Pirmsskolas pedagogu atlīdzībai (t.sk. 5-6 gadīgo apmācībā iesaistītajiem pedagogiem līdz 1.septembrim) no pašvaldības līdzekļiem tiek paredzēti 853 199 EUR, nodrošinot 680 EUR algas likmi. Salīdzinot ar 2016.gadu, palielinājums par 77 659 EUR jeb 10,0 %.

Visiem pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem no pašvaldības līdzekļiem tiek nodrošināts atvaļinājuma pabalsts 50 % apmērā no darba algas likmes proporcionāli slodzei, kas kopsummā sastāda 204 408 EUR.

Papildus valsts budžeta finansējumam sporta pedagogu atlīdzībai no pašvaldības līdzekļiem paredzēti 54 942 EUR, interešu – 68 345 EUR, mūzikas un mākslas skolu pedagogiem – 105 919 EUR, kopsummā par 8 771 EUR jeb 4,0 % vairāk nekā 2016.gadā.

Izglītības nodaļas darba nodrošināšanai plānoti 125 441 EUR, norēķiniem par citu novadu sniegtajiem izglītības pakalpojumiem – 364 263 EUR, t.sk. norēķiniem par speciālo pirmsskolas izglītību iestāžu audzēkņiem būs nepieciešami 102 998 EUR, jo, sākot ar 01.01.2017, atbilstoši grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, norēķini jāveic arī par citu pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītību iestāžu pakalpojumiem.

Izdevumi izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas darbiem un materiāli tehniskās bāzes modernizācijai sākotnēji plānoti 443 021 EUR, t.sk. Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta nama jumta atjaunošanai paredzēti 191 417 EUR, Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta nama lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas ierīkošanai – 47 411 EUR, Bauskas Valsts ģimnāzijas, Bauskas 2.vidusskolas, pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" ēku un Bauskas 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūves būvprojektu izstrādei un ekspertīzei - 194 594 EUR. Īstenojot izglītības iestāžu atbalstītos finansējuma papildu pieprasījumus infrastruktūras uzlabošanai un materiāli tehniskās bāzes modernizācijai, izdevumi budžeta gada laikā pieaugs. Plānots uzsākt profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” sporta halles izbūvi. Šiem mērķiem plānots piesaistīt kredītresursus 3,0 milj. EUR (budžeta izdevumos tiks iekļauti pēc iepirkuma rezultātiem un attiecīgi faktiskajiem aizņēmumu apjomiem).

Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai paredzēti 207 648 EUR, ieskaitot transporta izdevumu kompensāciju 18 256 EUR.

Mācību līdzekļu un literatūras iegādei no valsts budžeta plānoti 56 898 EUR.

ESF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros paredzēts īstenot projektu „PROTI UN DARI!” 70 000 EUR apmērā.

Sociālajai aizsardzībai paredzēti izdevumi 2 307 465 EUR jeb 8,2 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Nozares izdevumi ietver Sociālā dienesta izdevumus 1 187 476  EUR, tajā skaitā Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai paredzēti 1 010 856  EUR, aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai 64 195 EUR, asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, 94 433 EUR, līdzfinansējums projektam “Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā” 17 992 EUR.

Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānoti 123 375 EUR, pansionātam “Derpele” – 787 920 EUR, pakalpojumu apmaksai par novada iedzīvotāju uzturēšanos citu pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs – 121 762 EUR, transporta pakalpojumu nodrošināšanai 1 678 EUR. Izdevumiem saistībā ar pašvaldības sociālo dzīvokļu uzturēšanu plānoti 3 271 EUR.

ESF projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” īstenošanai plānoti 43 163 EUR, bet ESF projekta „Atver sirdi Zemgalē!” – 38 820 EUR.

UZZIŅAI:

Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžeta projekts tika izskatīts deputātu un speciālistu darba grupās 2017.gada 16.janvārī, 17.janvārī, 19.janvārī, 20.janvārī, 23.janvārī un 27.janvārī, 2017.gada 1.februāra apvienoto komiteju sēdē un iesniegts apstiprināšanai 2017.gada 2.februāra domes ārkārtas sēdē.

Visus materiālus par apstiprināto budžetu var skatīt ŠEIT

Ilona Spurķe,
Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas