Svētdiena, 02. Oktobris, 2022. Ilma, Skaidris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Apstiprina Bauskas novada pašvaldības 2021.gada budžetu


Apstiprina Bauskas novada pašvaldības 2021.gada budžetu2021.02.01 Komentāri (0) Apstiprina Bauskas novada pašvaldības 2021.gada budžetu

2021.gada 25.janvārī Bauskas novada dome apstiprināja pašvaldības 2021.gada budžetu. Kā ik gadu, arī šogad budžets veidots atbilstoši Attīstības plānošanas dokumentos un ar domes lēmumu noteiktajām prioritātēm.

Bauskas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem.

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2021. gadā plānoti 28 059 761 EUR, budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 2 855 699 EUR un aizņēmumu līdzekļi 3 258 982 EUR. Kopā finanšu resursi izdevumu segšanai sastāda 34 174 442 EUR.

Budžeta ieņēmumu būtiskāko daļu sastāda nodokļu ieņēmumi. Ievērojam pienesums budžetam ir tieši no Iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN). Ierasti tieši IIN ieņēmumi sastādīja lielāko ieņēmuma daļu, taču 2021.gadā tika mainīts IIN procentuālais sadalījums starp pašvaldību un valsts pamatbudžetiem – pašvaldības saņems 75 %, valsts - 25 %, kā rezultātā IIN ieņēmumi, salīdzinot ar iepriekšējā gada plānu, ir par 804 523 EUR mazāki.  

Līdz ar IIN samazinājumu, pašvaldības budžeta 2021.gada lielāko ieņēmumu sadaļu veido transfertu ieņēmumi. Tie ir ieņēmumi no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem. Valsts budžeta transferti, kas ir vairāk nekā 12 miljoni eiro, pašvaldībai tiek piešķirti noteiktiem mērķiem, piemēram pedagogu atalgojumam, 1.-4.klašu ēdināšanas izdevumu daļējai segšanai, pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas līdzfinansēšanai, atsevišķu projektu īstenošanai u.c.

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 31 982 796 EUR apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksa – 2 068 530 EUR.

Kā ik gadu, arī 2021.gadā lielāko izdevumu pozīciju pašvaldības budžetā veido izglītība. Šogad izglītības sadaļā plānoti 14 912 182 EUR, kas ir 46,6 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Ekonomiskajai darbībai plānoti 4 111 986 EUR. Šajā izdevumu pozīcijā būtiskākie tēriņi ir par ielu un ceļu infrastruktūras uzturēšanu, ceļu infrastruktūras investīciju projektiem, Es fondu līdzfinansētiem projektiem. 

Savukārt pozīcija „Vispārēji valdības dienesti" ietver izdevumus Bauskas novada administrācijas (BNA) darbības nepārtruktībai. BNA ir iestāde, kuras darbinieki nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī domes darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.

Pašvaldības aizņēmumu saistības uz 2021.gada 1.janvāri sastādīja 26 679 142 EUR. Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi 2021. gadā plānota aizņēmumu pamatsummu atmaksa 2 068 530 EUR apmērā. Aizņēmumu saņemšana 2021.gadā plānota 3 258 982 EUR apmērā:

Aizņēmuma mērķis

Aizņēmuma apjoms, EUR

ERAF, SAM 9.3.1. projekts “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”

67 628

Investīciju projekts “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Dāviņu pagastā”

382 108

Investīciju projekts “Pilskalna ielas Bauskā pārbūve”

391 222

Investīciju projekts “Liepu ielas un Lauku ielas posmu Īslīces pagastā pārbūve”

220 800

Investīciju projekts “Seguma maiņa Zemgaļu ielas posmam no Skolas ielas līdz Lauku ielai un Lauku ielai Bauskas pilsētā”

63 833

ERAF, SAM 5.6.2. projekts “Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas Ziemeļu aglomerācijā”

780 679

ERAF, SAM 5.5.1 projekts “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”

146 980

ERAF, SAM 8.1.2. projekts “Vispārējās izglītības iestāžu Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas 2.vidusskola infrastruktūras attīstība”

1 205 732

Kopā

3 258 982

Bauskas novada pašvaldības informācija


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas