Pirmdiena, 23. Maijs, 2022. Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Apstiprina apvienoto Bauskas novada budžetu


Apstiprina apvienoto Bauskas novada budžetu2021.07.29 Komentāri (0) Apstiprina apvienoto Bauskas novada budžetu

2021.gada 29.jūlijā deputāti pulcējās uz kārtējo domes sēdi. Deputātu darba kārtībā bija 62 jautājumi. No 19 deputātiem sēdē piedalījās 17 deputāti. 

Viens no neapšaubāmi vissvarīgākajiem šīs sēdes izskatāmajiem lēmumiem bija jautājums par apvienoto Bauskas novada pašvaldības budžetu. Tā kā jautājums tika diskutēts Finanšu komitejas sēdē, domes sēdē diskusija vairs neraisījās un deputāti vienprātīgi apstiprināja apvienoto Bauskas novada pašvaldības budžetu. Bauskas novada pašvaldības apvienotā pamatbudžeta ieņēmumi 2021. gadam plānoti 55 934 648 EUR, budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 9 496 242 EUR un aizņēmumu līdzekļi 7 294 514 EUR. Kopā finanšu resursi izdevumu segšanai sastāda 72 725 404 EUR. Pamatbudžeta izdevumi plānoti 68 682 053 EUR apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksa – 3 375 972 EUR, ieguldījums pašvaldības kapitālsabiedrības “Dzīvokļu komunālā saimniecība” pamatkapitālā 74 156 EUR. Plānotais atlikums gada beigās 593 223 EUR. 
 

Atbilstoši 2021. gada apstiprinātajiem Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu budžetiem, apvienotajā Bauskas novada pašvaldības 2021. gada budžetā noteiktas sekojošas budžeta prioritātes:

Bauskas novads

 • Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu, tai skaitā valsts budžeta līdzfinansēto projektu īstenošana.
 • Atbilstoši pieejamam finansējumam uzsākto pašvaldības infrastruktūras projektu pabeigšana un uzsākšana: 
 • „Pilskalna ielas pārbūve” ar mērķi atvieglot tranzīta plūsmas Bauskas pilsētā;
 • „Ēkas Uzvaras iela 3, Bauskā tehniskās apsekošanas un tehniskā projekta izstrāde” iestādes “Bauskas Centrālā bibliotēka” pārcelšanas pielāgošanai, lai nodrošinātu bibliotēkas pieejamību un novērst BVKB lēmumā konstatētās neatbilstības ēkas Kalna iela 18, Bauska ekspluatācijā.

Iecavas novads

 • Iecavas vidusskolas ēdināšanas korpusa paplašināšana un aktu zāles jaunbūve. Iecavas pamatskolas sporta zāles būvniecība. Iecavas parka koncepcijas izstrāde;
 • Sila ielas gājēju ceļa būvprojekta izstrāde, gājēju ceļa izbūve.
 • Pašvaldības ielu asfalta seguma atjaunošana.
 • Dievdārziņa pastaigu takas pārbūve.
 • Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Baldones ielā 65 (1.kārta).
 • Iecavas pilsētas laukuma teritorijas attīstības koncepcijas izstrāde.

Rundāles novads

 • Sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Vecumnieku novads

 • Izglītība, sociālā aizsardzība, tūrisma un sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Deputāti atbalstīja vairāku infrastruktūras objektu īstenošanu. Ieguldot kopumā 314 063,80 EUR, projektā „Privāto investīciju palielināšana Gailīšu pagastā uzņēmējdarbības veicināšanai” 780 metru garumā paredzēts pārbūvēt Gailīšu pagasta autoceļa A10 posmu gar Čikstu kalti. Projekts tiks realizēts 12 mēnešu laikā. Iecavā tiks īstenota autoceļa „V1040 – Roņi – Tāmas – Renceles – A7” pārbūves 2. kārta. Projektā 2.22 km garumā virs nesaistītu minerālmateriālu seguma plānots izbūvēt divas karstā asfalta seguma kārtas. Projekta kopējās izmaksas 262 607,66 euro. Savukārt Vecumnieku pagastā iecerēts pārbūvēt Ceriņu ielu, bet Skaistkalnes pagastā Sporta un Strautu ielu. Projekta kopējās būvdarbu izmaksas 294 778,29 euro. Pārbūvi iecerēts realizēt līdz 2022.gada 1.jūnijam. Deputāti atbalstīja arī Mēmeles gaisa tiltiņa Bauskā rekonstrukcijas īstenošanu. Šī projekta kopējās izmaksas ir 231 787,60 EUR. Projekta mērķis ir atjaunot avārijas stāvoklī esošo tehnisku būvi - gājēju tiltiņu pāri Mēmeles upei. Gājēju tilts šķērso Mēmeles upi, nodrošina gājēju kustību starp Rīgas un Mēmeles ielu. Tilts izbūvēts trosēs iekārtās konstrukcijās. Tilta laiduma garums ir 102,40 m (attālums starp balstiem).  Visu minēto infrastruktūras objektu izmaksas norādītas jau pēc iepirkuma veikšanas, projektu īstenošanai pašvaldība kopumā Valsts kasē plāno aizņemties 803 675,80 EUR.

Deputātu atbalstu guva arī starptautiskā mūsdienu etniskās un vēstures rekonstrukcijas festivāla „Zobens un Lemess” norise. Festivāla organizēšanai, kas šogad plānots 2021.gada 20. – 21.augustā, dome piešķīra 5000 EUR.  Deputāti atbalstīja arī biedrības Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība Bauska”” iesniegto projektu un piešķīra tā realizācijai finansējumu 700 euro apmērā. Tāpat atbalsts 293 EUR apmērā tika piešķirts arī jaunajam sportistam dalībai sporta nometnē.

Ar lūgumu ļaut slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu, lēmumprojektu bija sagatavojusi pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Saulespuķe” vadītāja. Šis bērnudārzs atrodas SOS bērnu ciemata teritorijā un sākotnēji SOS bērnu ciemats to izmantoja savu funkciju nodrošināšanai, bet, mainoties attīstības vīzijai, SOS bērnu ciematu asociācija vairs nesaskatīja nepieciešamību pēc bērnudārza un ēku piedāvāja pašvaldībām. Nomas līgumu par ēkas izmantošanu PII funkcijai ar SOS Bērnu ciematu asociāciju noslēdza Rundāles novada dome. Šobrīd ir pienācis nomas līguma gala termiņš, tādēļ nepieciešams to pagarināt. Domes deputāti atbalstīja nomas līguma slēgšanu.

Atbalstīts tika arī jautājums par detālplānojuma nekustamam īpašumam „Purmales", Iecavas pagastā, Bauskas novadā (ietverot zemes vienības ar kadastra apz. 4064 012 0009 un kadastra apz. 4064 012 0010) nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Vienlaikus deputāti norādīja, ka ļoti svarīga ir sabiedrības iesaiste, tāpēc jārod risinājumi, lai par publisko apspriešanu uzzinātu visi tie iedzīvotāji, kurus kaut kādā mērā skar plānotās ieceres īstenošana.

Lai visiem deputātiem sniegtu iespēju vienlīdz labi iepazīties ar apvienotā Bauskas novada teritoriju, domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis rosināja pēc domes sēdēm doties darba vizītēs uz pašvaldības iestādēm. Pēc šīs domes sēdes deputātiem darba diena turpinājās vizītē Rundāles pusē.

 

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas