Trešdiena, 29. Marts, 2023. Agija, Aldonis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Apspriež izstrādāto Bauskas novada jaunatnes politikas attīstības stratēģiju 2017.-2024.gadam


Apspriež izstrādāto Bauskas novada jaunatnes politikas attīstības stratēģiju 2017.-2024.gadam2016.12.15 Komentāri (0) Apspriež izstrādāto Bauskas novada jaunatnes politikas attīstības stratēģiju 2017.-2024.gadam

Pulcējot jauniešus, jaunatnes lietu speciālistus no Bauskas un Ventspils pašvaldības, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, Bauskas novada administrācijas darbiniekus, Bauskas Bērnu un jauniešu centra pārstāvjus un citus interesentus 13.decembrī Bauskas novada domē risinājās Bauskas novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2017.-2024.gadam sabiedriskā apspriešana.

Šī gada 31. martā Bauskas novada pašvaldība pieņēma domes lēmumu par jaunatnes politikas attīstības stratēģijas izstrādi. Tas ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments turpmākajiem septiņiem gadiem. Tās mērķis ir jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana, panākot saskaņotas jaunatnes politikas īstenošanu un tās koordināciju. Stratēģijā ir noteikti jaunatnes politikas pamatprincipi, vērtības, būtiskākie izaicinājumi, identificēti rīcības virzieni, galvenie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti nākamajiem gadiem.

Dati rāda, ka jauniešu skaits Bauskas novadā no 13 līdz 25 gadiem periodā no 2010.-2015.gadam samazinājies gandrīz par 1000. Uz visiem Bauskas novada iedzīvotājiem tie ir apmēram 14%. Citās pašvaldībās Latvijā jauniešu īpatsvars sastāda 18-20% no visiem iedzīvotājiem, sabiedriskajā apspriešanā informē Attīstības un plānošanas nodaļas projektu speciāliste Egija Stapkēviča.

Pērn Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajā Jaunatnes politikas monitoringā noskaidrots, ka jauniešu būtiskākās problēmas pilsētā un pagastā ir mazas brīvā laika pavadīšanas iespējas, alkoholisms, bezdarbs, smēķēšana, motivācijas trūkums, arī bezdarbība un narkotikas.

Lai ar to cīnītos, ir jānodrošina darbs jauniešiem, prakses iespējas, jāuzlabo izglītības sistēma, jārisina brīvā laika pavadīšanas iespējas, jācīnās ar atkarībām, jānodrošina sporta aktivitātes, jāmotivē ar stipendijām un pabalstiem, jāmazina slodze skolā, norādīts valsts līmeņa dokumentā.

Bauskas novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2017.-2024.gadam iezīmē mērķu un pasākumu kopumu, kurā parādīta pašvaldības vīzija jaunatnes lietās, tā dod iespēju NVO sadarboties un izrādīt iniciatīvu, zinot pašvaldības prioritātes, stratēģija parāda pašvaldības kopējo attieksmi konkrētajā jomā, palīdz lietas darīt sistemātiski un koordinēti, ļauj pasākumiem būt savstarpēji saistošiem un papildinošiem, uz mērķauditoriju orientētiem.

Sabiedriskajā apspriešanā notika paneļdiskusija par jaunatnes politikas īstenošanas mehānismiem Bauskas novadā. Ekspertu lomā iejutās jauniešu biedrības “Apvienība JUMS” vadītāja Solvita Jirgensone, Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvis Emīls Anškens, Gailīšu pagasta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Gurkovskis, Bauskas Bērnu un jauniešu centra speciāliste Madara Grīvāne, Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare un izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka.

Viņi meklēja atbildes uz jautājumiem, kā sekmēt jauniešu līdzdalību procesos, kā motivēt jauniešus atgriezties novadā pēc studijām, kādas aktivitātes ieviest novada mazāk apdzīvotās vietās, kā institucionāli strādāt ar jaunatnes lietām un citiem jautājumiem.

Stratēģijā ir izstrādāti jaunatnes politikas rīcības virzieni un sagaidāmie rezultāti 2017.-2024.gadam:

 1. Institucionālā sistēma darba ar jaunatni īstenošanai un darba ar jaunatni koordinācija
 • Veicināt koordinētu, saskaņotu un jauniešu vajadzībām atbilstošu jaunatnes politikas izstrādi un ieviešanu Bauskas novadā.
 1. Atbalsts jauniešu līdzdalībai
 • Nodrošināt jauniešiem iespēju līdzdarboties viņu dzīves kvalitāti ietekmējošu lēmumu pieņemšanā;
 • Sekmēt jauniešu iesaistīšanos jaunatnes organizācijās un brīvprātīgajā darbā;
 • Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvu.
 1. Brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas
 • Nodrošināt Bauskas novada jauniešiem iespējas lietderīgai brīvā laika pavadīšanai;
 • Nodrošināt jauniešiem neformālās izglītības iespējas;
 • Nodrošināt brīvā laika pavadīšanas vietas izveidi jauniešiem.
 1. Atbalsts jauniešu nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai
 • Radīt priekšnoteikumus jauniešu karjeras izvēlei un sekmēt uzņēmējdarbības prasmju attīstību.
 1. Starptautiskā sadarbība un jauniešu mobilitāte
 • Radīt priekšnoteikumus pieredzes apmaiņai jaunatnes politikas jautājumos;
 • Sekmēt jaunatnes organizāciju un pašvaldības institūciju līdzdalību pārrobežu projektos.
 1. Veselīgs dzīvesveids un sporta aktivitātes
 • Popularizēt veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū.
 1. Jauniešu sociālā drošība
 • Sekmēt sociālās atstumtības riska grupu jauniešu integrāciju sabiedrībā;
 • Veicināt jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju sabiedrībā;
 • Atbalsts ģimenēm.
 1. Informācijas pieejamība jauniešiem
 • Nodrošināt jauniešiem viegli pieejamu un strukturētu informāciju par līdzdalības iespējām un pašvaldības pakalpojumiem.
 1. Jauniešiem draudzīgas pilsētvides veidošana
 • Nodrošināt jauniešiem iespējas iesaistīties ilgtspējīgas publiskās ārtelpas plānošanā un veidošanā.

 

Plānotos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus katram rīcības virzienam skatīt ŠEIT!

PREZENTĀCIJA Jaunatnes politika Bauskas novada pašvaldībā 2017-2024

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas