Pirmdiena, 30. Janvāris, 2023. Pārsla, Tīna, Valentīna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Apspriež ieceri apvienot divas izglītības iestādes


Apspriež ieceri apvienot divas izglītības iestādes2019.05.16 Komentāri (0) Apspriež ieceri apvienot divas izglītības iestādes

15. maijā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē tika uzsāktas diskusijas par ieceri apvienot Bauskas Valsts ģimnāziju un Bauskas sākumskolu. 

Lēmumam par skolu apvienošanu jābūt pamatotam, nepieciešama pārliecība, ka šis risinājums ir labākais un ir patiešām nepieciešams, tāpēc plānots izvērtēt abu izglītības iestāžu līdzšinējo darbību, diskutēt par apvienošanas ieguvumiem un iespējamajiem mīnusiem. Ja iecere konceptuāli tiks atbalstīta, kādā no tuvākajiem mēnešiem varētu tikt skatīts lēmumprojekts par abu izglītības iestāžu apvienošanu vienā izglītības iestādē - Bauskas Valsts ģimnāzijā (1.-12.kl.). Ieceres tālākas virzības gadījumā, jautājums tiks pārrunāts ar abu izglītības iestāžu darbinieku kolektīviem, tiks organizēta arī tikšanās ar izglītojamo vecākiem.

Pirms septiņiem gadiem toreizējā Bauskas 1.vidusskola ieguva Valsts ģimnāzijas statusu. Tobrīd normatīvie akti neparedzēja Valsts ģimnāzijai tiesības īstenot pilnu pamatizglītības programmu, tādēļ blakus, vienā ēkā, vienā adresē Uzvaras ielā 10, Bauskā, sāka pastāvēt divas izglītības iestādes: Bauskas Valsts ģimnāzija (7.-12.kl.)  un no jauna izveidotā Bauskas sākumskola (1.-6.kl.).

2018.gada 18.jūlijā, stājās spēkā Grozījumi Vispārējās izglītības likuma 40.panta ceturtajā daļā, nosakot, ka Valsts ģimnāzija ir tiesīga īstenot arī pilnu pamatizglītības programmu, tādejādi abu izglītības iestāžu apvienošana vienā – Bauskas Valsts ģimnāzijā - ir kļuvusi iespējama.

Ko dos Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas apvienošana?

Izglītības sistēma šobrīd piedzīvo lielas pārmaiņas un šajā pārmaiņu laikā ļoti būtisks ir vienots skatījums, vienotas prasības no 1.-12.klasei, tātad līdz vidējās izglītības iegūšanai. Vienots mērķis gan mācību, gan audzināšanas darbā, vienoti noteikumi, plašāka skolēnu un pedagogu līdzdalība, kas ir ļoti būtiski ieviešot jauno, lietpratībā balstīto, izglītības saturu. Mācības ģimnāzijā skolēni uzsāk ar 7. vai 10.klasi, ne visiem pielāgošanās ģimnāzijas prasībām norit bez aizķeršanās, reizēm nepieciešams īsāks vai garāks adaptācijas periods gan 7., gan 10.klasēs. Vienotas prasības un nepārtraukta izglītības pēctecība no 1. līdz pat 12.klasei novērstu šādas problēmas.

Arī skolēnu vecākiem tiek nodots ļoti skaidrs un saprotams vēstījums, ka viņu bērns konkrētajā skolā varēs mācīties 12 gadus, un vecāki zināmā izglītības posmā nebūs spiesti pieņemt lēmumu par to, kur viņu bērnam turpināt izglītošanos, lai iegūtu pamata vai vidējo izglītību. Vēlme kaut ko mainīt attiecībā uz bērna apmeklēto izglītības iestādi būs vecāku brīva griba, nevis obligāta nepieciešamība.

Skolu apvienošana pedagogiem sniedz lielākas iespējas strādāt ar talantīgākajiem izglītojamajiem: iespējama agrīnāka diagnostika un specilaizācija, skolēnu zinātniski pētnieciskā darba veicināšana ilgtermiņā ar pilnvērtīgāku pētāmo problēmu loku un termiņu. Skolēniem, savukārt, šādi tiktu nodrošināta iespēja  mācīties interešu kopās,  dažāda vecuma grupās ir plašākas iespēja skolēnam mācīties no skolēna, apgūt ne tikai pētnieciskā darba, bet arī grupas vadības prasmes: kopēju mērķu izvirzīšanu, pienākumus sadali, resursu, laika plānošanu u.c.

Bauskas sākumskola ir pilotskola projektā „Skola 2030 Kompetenču pieeja mācību saturā” un aprobē ikdienā jauno, lietpratībā balstīto, mācību saturu. Skolā ir sagatavots mācīšanās konsultants projektā Skola 2030 reģiona vajadzībām. Bauskas Valsts ģimnāzijā ir sagatavoti divi mācīšanās konsultanti projektā skola 2030 reģiona vajadzībām. Ir ļoti svarīgi, lai jaunā satura ieviešana pēctecīgi turpinātos pārejot no sākumsskolas posma ģimnāzijā.

Abu skolu apvienošana nozīmētu arī pedagoģisko resursu efektīvāku izmantošanu visplašākajā nozīmē. Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai, t.i. izglītības procesa nodrošināšanai, ir atkarīga no izglītojamo skaita un izglītības programmu piedāvājuma. Pie izglītības iestāžu apvienošanas tā būs kopēja. Ja izglītības iestādes tiktu apvienotas, būtu efektīvāka pedagogu noslodze piedāvātajās izglītības programmās, varētu ieviest mācību priekšmetu padziļinātu mācīšanu (deep learning), plašāku  jomu koordinēšanu, pedagogu sadarbību gan pa klašu grupām, gan pa izglītības pakāpēm, u.c. Bauskas sākumskolā izglītību iegūst 422 audzēkņi un strādā 41 pedagogs, Bauskas Valsts ģimnāzijā mācās 351 skolēns un strādā 47 pedagogi, 7 Bauskas Valsts ģimnāzijas  pedagogi strādā Bauskas sākumskolā, 4 Bauskas sākumskolas pedagogi strādā Bauskas Valsts ģimnāzijā.  Kopējo darbu apgrūtina tas, ka atšķiras izglītības iestāžu pārvaldība. Kopēja, apjomā lielāka valsts mērķdotācija izglītības iestādēm dotu iespēju  izveidot  efektīvāku izglītības iestādes pārvaldību, komplektēt atbalsta personālu, ieviest vienotu pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanu un piemaksu noteikšanu, u.c.

Skolu apvienošana nodrošinātu plašākas iespējas skolēnu individuālajam darbam, fakultatīvajām nodarbībām, interešu izglītībai, dalībai projektos un izglītojošās aktivitātēs. Pieaugtu pozitīva konkurence gan izglītojamajiem, gan pedagogiem. Skolēni plānveidīgāk tiktu sagatavoti pro-ģimnāzijai (7.-9.kl.) un ģimnāzijai (10.-12.kl.).  Vidusskolas posmā varētu piedāvāt konkurētspējīgāku padziļināto mācību jomu apguvi.

Tāpat, apvienojot abas skolas, izglītības iestādei tiktu plānots viens budžets, vienota grāmatvedības, kadru uzskaite, lietvedība, iespēja pilnu slodžu nodrošināšanai no pašvaldības budžeta finansētajiem amatiem u.c. novada līdzekļu racionālāka, mērķtiecīgāka pārvaldība un lietderīgāka izmantošana.

Šobrīd sabiedrībā notiek plašas diskusijas par reģionālo reformu. Bauskas novada izglītības speciālistiem, izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem, arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Bauskas starpnovadu arodorganizācijai rūp, lai Bauskas novads arī turpmāk būtu spēcīgs izglītības reģionālais centrs un Bauskas Valsts ģimnāzija - spēcīgs tuvāko pašvaldību reģionālais izglītības, metodiskā darba un  pedagogu tālākizglītības centrs.

Foto: Edgars Namiķis

Māra Bauvare,
Izglītības nodaļas vadītāja
Tālrunis: 63922660

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis: 63963975


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas