Ceturtdiena, 01. Oktobris, 2020. Lāsma, Zanda, Zandis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Uzņemšana izglītības iestādē (grupā)


Pakalpojuma nosaukums
Uzņemšana izglītības iestādē (grupā)
Pakalpojuma īss apraksts
Uzņemšana (vietu piešķiršana):
 - pirmsskolas izglītības iestādē (grupā);
 - pamatizglītības iestādē (grupā);
- vispārējās vidējās izglītības iestādē (grupā);
- speciālās izglītības iestādē (klasē);
- pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē (klasē)
Atbildīgā iestāde
Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes
Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti
Izglītības likums; Vispārējās izglītības likums; "Profesionālās izglītības likums"', MK 01.11.2005. noteikumi Nr. 822 "Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes); MK 03.11.2009. noteikumi Nr. 1263 "Noteikumi par Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci"; MK 31.08.2010. noteikumi Nr. 820 "Kārtība, kādā izglītojamo uzņem internātskolā, speciālajā izglītības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā, kā arī atskaita no speciālās izglītības iestādes un speciālās pirmsskolas izglītības grupas”.
Pakalpojuma saņēmēji
Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti:
Vispārējās izglītības iestādē.
Lai  izglītojamo pieteiktu vispārējās izglītības iestādē vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par 16 gadiem, iesniedz direktoram adresētu iesniegumu. Tajā norāda šādas ziņas- izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods, izglītojamā dzīvesvietas adrese mācību laikā; izvēlētā izglītības programma.
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1)iegūto izglītību (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais sasniedzis 18 gadu vecumu, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u);
2) valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamo uzņem speciālās izglītības programmā;
izglītojamā fotogrāfiju, ja izglītības iestāde šādu prasību ir noteikusi.
Internātskolā, speciālajā izglītības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā.
Lai pieteiktu izglītojamo  vecāki uzrāda personu apliecinošu dokumentu (aizbildnis – arī bāriņtiesas lēmumu par aizbildnību) un iesniedz skolas direktoram vai speciālās izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu. Ja iesniegumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu iesniedz elektroniska dokumenta formā, pievieno apliecinātu personu apliecinoša dokumenta kopiju (aizbildnis –arī bāriņtiesas lēmuma par aizbildnību kopiju). Iesniegumā norāda: vecāku vārdu, uzvārdu, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru; izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu, izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi.
Iesniegumam pievieno:
1)izglītojamā dzimšanas apliecības vai pases kopiju (uzrādot oriģinālu) vai apliecinātu minēto dokumentu kopiju, ja iesniegumu iesniedz elektroniski; bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u), stājoties speciālajā pirmsskolas izglītības grupā un 1.klasē;
2) apliecības par pamatizglītību kopiju (uzrādot oriģinālu) vai apliecinātu minētā dokumenta kopiju, ja iesniegumu iesniedz elektroniski, vai liecību, vai izziņu par obligāto sagatavošanu pamatizglītības iegūšanai, vai vecāku rakstisku apliecinājumu, ka obligāto sagatavošanu pamatizglītības iegūšanai bērns apguvis ģimenē (izņemot speciālās pirmsskolas izglītības iestādes un grupas);
3) valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamo uzņem speciālajā pirmsskolas izglītības grupā vai speciālajā izglītības iestādē. Uzņemot izglītojamos ar redzes un dzirdes traucējumiem vidējās izglītības programmas apguvei, nav nepieciešams atkārtots pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamais ir apguvis speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem;
4) bāriņtiesas lēmumu par aizbildnību vai sociālā dienesta izsniegtas rakstiskas izziņas kopiju par atbilstību trūcīgas vai (maznodrošinātas) ģimenes statusam (ja tāda ir), ja izglītojamo uzņem skolā;
5) pašvaldības (atbilstoši izglītojamā deklarētajai dzīvesvietai) vai vecāku rakstisku apliecinājumu, ka tiks segti ēdināšanas un aprūpes izdevumi, ja izglītojamo uzņem skolā atbilstoši šo noteikumu 2.3.apakšpunktam;
6) izglītojamā fotogrāfiju (3 x 4 cm) personas lietai
Bauskas novada pašvaldības iestādēs „Bauskas mūzikas skola”, Bauskas mākslas skola”
Lai pieteiktu izglītojamo  vecāki iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu un iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju.
Bauskas novada pašvaldības iestādē „ Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”
Lai pieteiktu izglītojamo vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par 16 gadiem, iesniedz direktoram adresētu iesniegumu. Tajā norāda šādas ziņas- izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods, izglītojamā dzīvesvietas adrese mācību laikā; izvēlētā izglītības programma.
Maksa par pakalpojumu
bezmaksas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
 
Speciālās veidlapas
Izglītības iestādes izveidota veidlapa
Kontaktinformācija
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļa 63923360; 63824389