Ceturtdiena, 01. Oktobris, 2020. Lāsma, Zanda, Zandis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Iesniegumu veidlapas


Iesniegumi pašvaldībai

 

Iesniegums domei

Iesniegums administrācijai

Atļauju un licenču izsniegšana

 

Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai publiskās vietās

Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu rīkošanai

Atļauja sapulču, gājienu, piketu organizēšanai 

Atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai

          Iesniegums atļaujas saņemšanai Bauskas novada simbolikas izmantošanai

          Par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai vai vainagu veidošanai

Nekustamā īpašuma nodokļi

 

Par NĪ nodokļu atvieglojumu piešķiršanu

Par NĪ nodokļu atvieglojumu piešķiršanu represētām personām

         Par nodokļu maksāšanas paziņojumu saņemšanas veida maiņu

Par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai

Darījumi ar nekustamo īpašumu

 

Par atļauju ārvalstniekam iegādāties nekustamo īpašumu

Par izziņas izsniegšanu (par teritorijas atļauto izmantošanu vai zemes lietošanas mērķi)

Par atteikšanos no zemes nomas

Par zemes nomu

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu (neizstrādājot ierīcības projektu)

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu (izstrādājot ierīcības projektu)

Par adreses piešķiršanu

Par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (fiziskām personām)

Par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (juridiskām personām)

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

Par atļaujas izsniegšanu zemes darbu veikšanai

Par izziņas izsniegšanu tirgošanai tirgos

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu

           Apliecinājums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību

Par paziņojumu saņemšanas veida maiņu

          Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas saņemšanai

Dzīvojamo telpu jautājumi

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Par sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu

Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu/atjaunošanu

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu/atjaunošanu

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu

Par reģistrāciju palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanai

Par izziņas izsniegšanu (par deklarēto adresi utt.) (maksas pakl. EUR 2.50)

Izglītības jautājumi

 

Par bērna uzraudzības sniedzēja pakalpojuma izmantošanu

Iesniegums izglītības nodaļai

Iesniegums pedagoģiski medicīniskajai komisijai

           Iesnieguma veidlapa par brīvpusdienu piešķiršanu izglītības iestādē
           Pieteikums pirmsskolas izglītības iestādē 
           Pieteikums reģistrēšanai 1.klasē

Citi jautājumi

 

Par sabiedriskā transporta izdevumu atmaksu skolēnam

Par telpu nomu

          Konkurss "Mēs savam novadam"

          Pieteikums Bauskas novada domes līdzfinansējuma saņemšanai Bauskas novada nevalstisko organizāciju iniciatīvām 2018.gadā

Būvvaldes jautājumi

Iesniegumu veidlapas skatīt šeit (links uz Būvvaldes pakalpojumiem)

Ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījums

Informācija pieprasījums domei

Informācijas pieprasījums administrācijai

Ierobežotas pieejamības informācijas saraksts

Apliecinājums par ierobežotas pieejamības informācijas apstrādes noteikumu ievērošanu

Informācijas atklātības likumā noteiktā ierobežotas pieejamības informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas īpašā kārtība

 

E-pakalpojums ieviests Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana (Nr. LLIV- 253) ietvaros.