Piektdiena, 06. Decembris, 2019. Niklāvs, Nikolajs, Niks, Nikola
Sazinies ar mums 80003939

Biznesa bibliotēka


 

          Ienāc Biznesa bibliotēkā ŠEIT!

                                           

 
 
                                        
Bauskas Centrālās bibliotēkas attīstības stratēģija 2016-2020.gadam                                                                                                              
 
 
 
Projekts „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana“
 
2012.gada 26.aprīlī noslēgts līgums par projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana“ LLIV-253 īstenošanu. Kopējā projekta summa ir EUR 829 394,46. Projekts aptver Bauskas un Rundāles novadus Latvijā, kā arī Pasvalys, Pakruojis un Biržai rajonus Lietuvā. 
 
Projekta mērķis ir nodrošināt konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstību pārrobežu teritorijā, radot ērtu piekļuvi uzņēmējdarbību veicinošiem instrumentiem lauku teritorijās.
 
Projekta apakšmērķi ir uz esošo publisko bibliotēku pamata izveidot uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīklu, nodrošināt fizisku un virtuālu pieeju izveidotajiem uzņēmējdarbības resursu centriem un veicināt reģionā uzņēmējdarbības ideju attīstību un inovatīvu domāšanu, iesaistot pasākumos jaunatni, potenciālos, kā arī esošos uzņēmējus. 
 
Patlaban izveidoto publisko bibliotēku tīkls cieši noklāj visu projektā iesaistīto pašvaldību teritoriju. Projekta īstenošanas laikā tiks izveidots Pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkls, kas sastāvēs no piecām galvenajām atbalsta bibliotēkām rajonu centros, kā arī 118 vietējām atbalsta bibliotēkām, kas pildīs uzņēmējdarbības atbalsta tīkla apkalpojošās funkcijas. 
 
Projekts kopumā koncentrējas uz tādu problēmu risināšanu, kas ir kopīgas gan Latvijai, gan Lietuvai. Galvenās problēmas projektā iesaistītajos pārrobežu rajonos ir dzīvotspējīgu biznesa ideju trūkums, efektīvu biznesa veicināšanas instrumentu nepietiekamība pašvaldībās, kā arī uzņēmējdarbības atbalsta centru koncentrācija galvenokārt pilsētu apkārtnē. Lai tās risinātu, publiskās bibliotēkas tiek izvēlētas kā galvenie atbalsta punkti uzņēmējdarbības veicināšanai, jo tās ir atvērtas katram, pieejamas un tajās jau ir atrodams nozīmīgs daudzums uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo resursu.
 
Projekta ietvaros partneri rekonstruējuši un modernizējuši jau esošās bibliotēkas Svitenē, Rītausmās, Pasvalys, Pakruojis, kā arī tiek izstrādāti tehniskie projekti jaunu bibliotēku celšanai Bauskā un Biržai. Bibliotēku krājumi papildināti ar ekonomikas nozarei vērtīgām grāmatām. Bibliotēkā Rītausmās uzlabota pieejamība izbūvējot pacēlāju. Vairākās bibliotēkās izveidotas un aprīkotas ērtākas darba vietas bibliotēku apmeklētājiem (studentiem, jaunajiem un potenciālajiem uzņēmējiem, u.c.). Pašvaldības var lepoties ar mūsdienīgām, interaktīvām un ērtāk lietojamām mājas lapām. Pateicoties vienas pieturas aģentūru izveidei un e-pakalpojumu izstrādei, pašvaldību sniegtie pakalpojumi kļuvuši daudz pieejamāki gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem lauku teritorijā un pilsētā.  Tāpat projekta ietvaros notikuši pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem, organizētas uzņēmējdarbības dienas, biznesa ideju konkursi, vasaras nometne jauniešiem un citas aktivitātes.
 
Izstrādātā uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla stratēģija ir vidēja termiņa stratēģija laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam ar mērķi palīdzēt apzināt projektā iesaistīto teritoriju iedzīvotāju radošo potenciālu un uzlabot viņu uzņēmējdarbības prasmes, kā arī radīt iespējas inovāciju pārveidei dzīvotspējīgos risinājumos. 
 
Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla VĪZIJA ir nodrošināt uzņēmējdarbības vides attīstību visā reģionā, kļūstot par reģionālā mērogā atzītu mehānismu uzņēmējdarbības aktivitāšu veicināšanā. 
 
Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla MISIJA ir:
• kļūt par galveno dialoga platformu starp uzņēmējiem Latvijā un Lietuvā;
• kļūt par vietējo centru ar uzņēmējdarbību saistītās izglītības nodrošināšanā, kā arī informācijas un pieredzes izplatīšanā; 
• nodrošināt iesaisti pārrobežu starpnozaru darbībā.
 
Stratēģijā noteikti 5 galvenie rīcības virzieni, kuru ietvaros katrai bibliotēkai un atbalsta tīklam kopumā būtu jāizstrādā aktivitātes, lai tos īstenotu.
 
Galvenie rīcības virzieni ir:
1. radīt bibliotēkās inovatīvu uzņēmējdarbības atbalsta centra vidi;
2. izglītot sabiedrību par esošajām un iespējamām uzņēmējdarbības iespējām;
3. palīdzēt dažādām mērķa grupām atrast iespēju attīstīt jau esošās, kā arī potenciālās uzņēmējdarbības jomas;
4. nodrošināt bibliotēkās kvalitatīvus biznesa atbalstošus pakalpojumus;
5. attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla potenciālu un iespējas.
 
Atbilstoši noteiktajiem rīcības virzieniem bibliotēkas savu iespēju ietvaros koncentrē uzņēmējdarbību atbalstošās aktivitātes uz dažādām sabiedrības mērķa grupām: esošajiem uzņēmējiem, potenciālajiem uzņēmējiem, attālinātā darba veicējiem, pašnodarbinātajiem, bezdarbniekiem, skolēniem, studentiem, kā arī skolotājiem. 
 
Izstrādātā stratēģija ir sākuma punkts uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla kopējai sadarbībai, kuru vieno tiekšanās uz kopīgu mērķi kļūt par nozīmīgu uzņēmējdarbību veicinošu aktivitāšu iniciatoru gan projektā iesaistītajos reģionos, gan arī ārpus tiem. Projekta partneru regulāras sanāksmes pēc projekta īstenošanas nodrošinās nepārtrauktu ieviešanas un sadarbības procesu.