Piektdiena, 06. Decembris, 2019. Niklāvs, Nikolajs, Niks, Nikola
  80003939

Verslo biblioteka


                                                                            

 

Projektas „Tarpvalstybinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas“

2012 m. balandžio 26 d. sudaryta projekto „Tarpvalstybinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas“ įgyvendinimo sutartis LLIV-253. Bendra projekto suma – 829 394,46 EUR. Projektas apima Bauskės ir Rundalės kraštus Latvijoje, taip pat Pasvalio, Pakruojo ir Biržų rajonus Lietuvoje.


Projekto tikslas – užtikrinti konkurencingą verslo veiklos plėtrą pasienio teritorijoje, sukuriant patogią erdvę verslo veiklą skatinantiems instrumentams.


Dar vienas projekto tikslas – turimų bibliotekų pagrindu sukurti verslui palankių bibliotekų tinklą, užtikrinti fizinę ir virtualią prieigą prie sukurtų verslo veiklos išteklių centrų ir skatinti regiono verslo idėjų plėtrą bei inovatyvų mąstymą, pritraukiant jaunimą, potencialius ir jau esamus verslininkus.


Šiuo metu sukurtų viešųjų bibliotekų tinklas apima visą projekte dalyvaujančių savivaldybių teritoriją. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas Tarpvalstybinis verslui palankių bibliotekų tinklas, kurį sudarys penkios pagrindinės bibliotekos rajoniniuose centruose, taip pat 118 vietinių bibliotekų, kurios vykdys verslui palankaus tinklo aptarnavimo funkcijas.


Projektas bendrai sukoncentruotas ties tokių problemų sprendimu, kurios yra bendros ir Latvijai, ir Lietuvai. Pagrindinės projekte dalyvaujančių pasienio rajonų problemos – gyvybingų verslo idėjų trūkumas, efektyvių verslo skatinimo instrumentų trūkumas savivaldybėse, taip pat verslo centrų koncentracija miestuose. Siekiant spręsti šias problemas, kaip pagrindiniai verslo skatinimo punktai pasirinktos viešosios bibliotekos, nes jos yra atviros kiekvienam ir jose jau yra pakankamai daug verslo veiklos plėtrai reikalingų išteklių.


Projekto metu partneriai rekonstravo ir modernizavo Svitenės, Rytausmų, Pasvalio, Pakruojo bibliotekas, taip pat yra rengiami techniniai projektai naujoms bibliotekoms statyti Bauskėje ir Biržuose. Bibliotekų atsargos papildomos ekonominei sričiai svarbiomis knygomis. Rytausmų bibliotekoje pagerinta prieiga – įrengtas keltuvas. Keliose bibliotekose sukurtos ir įrengtos patogesnės darbo vietos bibliotekų lankytojams (studentams, naujiems ir potencialiems verslininkams ir kt.). Savivaldybės gali didžiuotis šiuolaikiškais, interaktyviais ir patogiai naudojamais interneto puslapiais. Sukūrus vieno langelio principu veikiančias įstaigas ir el. paslaugas, savivaldybių teikiamos paslaugos tapo prieinamesnės tiek kaimo vietovių, tiek miestų verslininkams ir gyventojams. Taip pat projekto metu vyko su patirties mainais susijusios kelionės verslininkams, buvo,organizuotos verslo veiklos dienos, verslo idėjų konkursai, vasaros stovykla jaunimui ir kiti renginiai.


Parengta verslui palankių bibliotekų tinklo strategija apima laikotarpį nuo 2014 iki 2020 metų, siekiant padėti suvokti projekte dalyvaujančių teritorijų gyventojų kūrybinį potencialą ir patobulinti jų verslumo gebėjimus, taip pat kurti galimybes inovacijas paversti gyvybingais sprendimais.


Verslui palankių bibliotekų tinklo VIZIJA – užtikrinti verslo veiklos aplinkos plėtrą visame regione, tampant regiono mastu pripažintu mechanizmu verslo veiklos programų skatinimui.


Verslui palankių bibliotekų tinklo MISIJA:
•    Tapti pagrindine Lietuvos ir Latvijos verslininkų dialogo platforma;
•    Tapti vietiniu centru, užtikrinant su verslo veikla susijusius mokymus, taip pat platinant informaciją ir dalinantis patirtimi;
•    Užtikrinti įsitraukimą į tarpvalstybinę tarpšakinę veiklą.
Strategijoje numatytos 5 pagrindinės veiklos kryptys, kurių metu kiekviena biblioteka ir paramos tinklas bendrai turi parengti jų įgyvendinimo programas.

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
1) kurti bibliotekose inovacinės verslo veiklos paramos centro aplinką;
2) šviesti visuomenę apie turimas ir potencialias verslo veiklos galimybes;
3) padėti skirtingoms tikslinėms grupėms ieškoti galimybių plėsti jau esamas, taip pat potencialias verslo veiklos sritis;
4) užtikrinti kokybiškas verslą palaikančias paslaugas bibliotekose;
5) plėsti verslui palankių bibliotekų tinklo galimybes.

 

Vadovaujantis šiomis veiksmų kryptimis, bibliotekos pagal savo galimybes nukreipia verslo veiklą palaikančias programas į skirtingas visuomenės grupes: esamus verslininkus, potencialius verslininkus, dirbančius nuotoliniu būdu, individualius verslininkus, bedarbius, moksleivius, studentus, taip pat mokytojus.
 

Parengta strategija – tai verslui palankių bibliotekų tinklo bendradarbiavimo, kurį vienija susitelkimas bendram tikslui – tapti svarbiu verslo veiklą skatinančių veiksmų iniciatoriumi tiek projekte dalyvaujančiuose regionuose, tiek ir kituose regionuose, pradžios taškas. Įgyvendinus procesą, nuolatinį bendradarbiavimą užtikrins reguliarūs projekto partnerių susirinkimai.