Bauskas novada dome

Mērniekiem


Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu saskaņošanas kārtība
 
Sertificēts mērnieks pašvaldībā iesniedz iesniegumu ar lūgumu saskaņot izgatavoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu. 
 
Iesniegumam pievieno:
1. parakstītus zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānus - 2.eksemplāros;
2. zemes vienības robežu noteikšanas akta kopiju;
3. zemes vienības uzmērījuma failu dgn formātā nosūta uz e-pastu gunita.vigupa@bauska.lv