Bauskas novada dome

SIA "Īslīces ūdens"


Vispārīga informācija Vadītājs Kontaktinformācija
Adrese: Rītausmas, Īslīces pag, 
Bauskas nov., LV-3901
 
Norēķinu konts:

Banka: AS SEB banka, kods UNLA LV2X
Konta Nr.: LV97UNLA 0050019554887

Valērijs Gabrāns
Vadītāja tālr. 63925140
Grāmatvede - 63925158
Lietvede - 63925077
Klientu apkalpošanas daļa / kase - 63925065

 SIA "Īslīces ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģija 2016.-2018.gadam


Starpperioda vadības ziņojums un finanšu pārskats par 2017.gada I pusgadu

Starpperioda vadības ziņojums un finanšu pārskats par 2017.gada I ceturksni

2016.gada finanšu pārskats un vadības ziņojums

2016. gada pārskats par deleģēšanas, pārvaldīšanas un pilnvarojuma līgumos pašvaldības uzdoto uzdevumu izpildes rezultātiem