Piektdiena, 23. Marts, 2018. Mirdza, Žanete, Žanna
Sazinies ar mums 80003939

Licenču un licences kartīšu izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem


Licenču un licences kartīšu izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā


Pakalpojuma apraksts
Lai nodarbotos ar vieglo taksometru pārvadājumiem Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, nepieciešams saņemt licenci pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem, kā arī licences kartītes katram pieteiktajam transportlīdzeklim.


Pārvadātājs – komersants (fiziskā vai juridiskā persona), kas normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saņēmis licenci pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem. 
Licence – dokuments, kas apliecina tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus ar vieglajiem taksometriem. 
Licences kartīte – noteikta parauga dokuments, ko izsniedz pārvadātājam uz katru vieglo taksometru kā apliecinājumu, ka pārvadātājs kā šī transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ir šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saņēmis licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem. 


Kādi dokumenti nepieciešami? 
Lai saņemtu licenci un licences kartīti pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem, licences pieprasītājiem – juridiskai personai jāiesniedz: 
1.    noteikta parauga rakstisks pieteikums (licencei pieteikums, licences kartītei pieteikums); 
2.    Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegtā uzņēmuma (komersanta) reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 
3.    Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē;
4.    pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 
5.    ja transportlīdzeklis tiek nomāts – nomas līguma (līzinga, kredīta līguma, turpmāk –nomas līgums) kopija (uzrādot oriģinālu). Nomas līgumā norādītais transportlīdzekļa nomas termiņš nedrīkst būt īsāks par pārvadātāja pieprasīto licences kartītes derīguma termiņu; 
6.    pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopija (uzrādot oriģinālu); 
7.    transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija (uzrādot oriģinālu).  Jaunam transportlīdzeklim, ja kopš reģistrācijas datuma Ceļu satiksmes drošības direkcijā nav pagājis vairāk nekā viens gads, transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokols nav vajadzīgs. 

Lai saņemtu licenci un licences kartīti pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru, licences pieprasītājam – fiziskai personai jāiesniedz: 
1.    noteikta parauga rakstisks pieteikums (licencei pieteikums, licences kartītei pieteikums); 
2.    licences pieprasītāja transportlīdzekļa vadītāja apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 
3.    Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē;
4.     pasažieru pārvadāšanā izmantojamā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 
5.    ja transportlīdzeklis tiek nomāts – nomas līguma (līzinga, kredīta līguma, turpmāk  –nomas līgums) kopija (uzrādot oriģinālu). Nomas līgumā norādītais transportlīdzekļa nomas termiņš nedrīkst būt īsāks par licences pieprasītāja uzrādīto licences kartītes derīguma termiņu; 
6.    pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju (uzrādot oriģinālu); 
7.    transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija (uzrādot oriģinālu);
8.    dokuments, kas apliecina to, ka licences pieprasītājam ir tiesības vadīt B kategorijas transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo taksometru (B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja stāžam ir jābūt vismaz trīs gadi). Jaunam transportlīdzeklim, ja kopš reģistrācijas datuma Ceļu satiksmes drošības direkcijā nav pagājis vairāk nekā viens gads, transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokols nav vajadzīgs. 

Pārvadātājs var iesniegt pieteikumu, izsniegtās licences un licences kartiņas pārreģistrācijai, pagarinot izsniegtās licences derīguma termiņu uz laiku, ne ilgāku par vienu gadu. 


Lai licenci pārreģistrētu, pārvadātājs ne agrāk kā divus mēnešus un ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms esošās licences derīguma termiņa izbeigšanās iesniedz komisijā pieteikumu, tam pievienojot atskaiti par veiktajiem pasažieru pārvadājumiem iepriekšējā licences darbības termiņā.


Ja licences derīguma termiņa laikā beidzas komisijas piešķirtās licences kartītes derīguma termiņš, pārvadātājam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms tās derīguma termiņa izbeigšanās, komisijā jāiesniedz: 
1.    pieteikums licences kartītes pārreģistrācijai; 
2.    transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija; 
3.    nomas līguma kopija (ja transportlīdzeklis tiek nomāts);
4.    atskaite par veiktajiem pasažieru pārvadājumiem ar konkrēto transportlīdzekli iepriekšējā licences darbības termiņā (lejupielādē ŠEIT).

Kur ir pieejamas pieteikumu veidlapas?
Pieteikuma veidlapas lejupielādējamas:
Juridiskām personām:
-    pieteikums licences saņemšanai (pārreģistrācijai) ;
-    pieteikums licences kartītes saņemšanai (pārreģistrācijai).
Fiziskām personām:
-    pieteikums licences saņemšanai (pārreģistrācijai);
-    pieteikums licences kartītes saņemšanai (pārreģistrācijai)

Pārvadātāja atskaite par veiktajiem pārvadājumiem iepriekšējā licences darbības termiņā

Kāds ir pakalpojuma saņemšanas termiņš?

Pieteikumu izskata un pieņem lēmumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. 

Kādi ir normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu?

Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmā daļa;


MK 03.07.2012. noteikumi Nr. 468 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”;


Bauskas novada domes 27.05.2010. saistošie noteikumi Nr. 15 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību un pārvadājumu maksimālo maksu (tarifiem)”.

Kāda ir pakalpojumu maksa?
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra sēdes lēmumu:

Maksa par licences/licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem* Izcenojums bez PVN
EUR
PVN 21% Izcenojums
EUR
Licence fiziskām personām un individuālajiem komersantiem uz vienu gadu 1 licence 35.27 7.41 42.68
Licence juridiskām personām uz vienu gadu,
ja transportlīdzekļu skaits uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) ir līdz piecām vienībām
1 licence 58.79 12.35 71.14
Licence juridiskām personām uz vienu gadu,
ja transportlīdzekļu skaits uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) ir no sešām līdz 10 vienībām
1 licence 88.19 18.52 106.71
Maksa par licences kartīti:        
uz vienu mēnesi     1 licences kartīte 1.18 0.25 1.43
uz vienu gadu   14.11 2.96 17.07
Licences dublikāta izsniegšana 1 licence 5.88 1.23 7.11

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas: 
Pieteikums kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem jāiesniedz Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā?
Klientu apkalpošanas centra tālr.63922238, e-pasts: dome@bauska.lv

Atļauju izsniegšanas un licencēšanas komisija:
Komisijas priekšsēdētājs:
Modris Mākulēns, tālr.63922234, e-pasts: modris.makulens@bauska.lv
Komisijas locekļi:
Līga Kausiniece, tālr.63921944, e-pasts: liga.kausiniece@bauska.lv
Daira Jātniece
Alvis Feldmanis

Komisijas nolikumu skatīt šeit!