Ceturtdiena, 25. Maijs, 2017. Anšlavs, Junora
Sazinies ar mums 63922238

ES fondi un programmas


Eiropas Savienības struktūrfondi (2007-2013)

Latvija kā Eiropas Savienības  dalībvalsts, īstenojot Eiropas Savienības reģionālo politiku,  izmanto Eiropas Savienības sniegto finanšu palīdzību ekonomiskajai un sociālajai attīstībai. Lielākie finanšu instrumenti, kuru ietvaros Latvija saņem finanšu palīdzību, ir Eiropas Savienības fondi: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Kohēzijas fonds (KF), kuru vadību Latvijā nodrošina Finanšu ministrija. Papildus tam Latvija saņem finanšu līdzekļus arī Eiropas Kopienas iniciatīvu Equal un Interreg ietvaros, kā arī piedalās dažādās citās ES finansētās programmās.

Vairāk ŠEIT

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Eiropas Sociālais fonds(ESF) izveidots 1957.gadā, un tā mērķis ir veicināt nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, novērst visu veidu diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus un veicināt informācijas sabiedrības izveidi.


Vairāk ŠEIT


Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) izveidots 1957.gadā, lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības Kopienas ietvaros. Šī fonda ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu.


Vairāk ŠEIT

Kohēzijas fonds (KF)

Kohēzijas fonds (KF) ir viens no ES  reģionālās politikas finanšu instrumentiem, kura mērķis ir izlīdzināt valstu starpā pastāvošās ekonomiskās un sociālās atšķirības. Tas izveidots, lai finansētu liela mēroga infrastruktūras attīstības pasākumus (projektus) vides aizsardzības un transporta jomā. Fonds sniedz finansiālu ieguldījumu projektiem, lai sasniegtu ES noteiktos mērķus vides un transporta jomās, īstenotu ES politikas un sasniegtu direktīvās noteiktās prasības.

Vairāk ŠEIT


Lauku attīstības programmas pasākumi (ELFLA)

Zemkopības ministrijas izstrādātā Lauku attīstības programma 2007.–2013. gadam ir politikas plānošanas dokuments, kuru realizējot, Latvijā tiek ieviests Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums lauksaimniecības un lauku attīstībai. 

Vairāk ŠEIT


Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF)

Lai palīdzētu uzņēmumiem un iedzīvotājiem pielāgoties izmaiņām zivsaimniecībā, kā arī nodrošinātu ekonomisku un ekoloģisku ilgtspēju zivsaimniecības nozarē, Eiropas Zivsaimniecības fonds piešķir finansiālu atbalstu dažādu atbalsta pasākumu īstenošanai zivsaimniecības nozarē.

Vairāk ŠEIT

 

Eiropas Savienības programmas (2007-2013)

Eiropas Savienības programmas ir integrēts pasākumu kopums, lai veicinātu sadarbību starp dalībvalstīm Eiropas Savienībaspolitiku īstenošanai. Iekļaušanās Eiropas Savienības programmās ļauj Latvijai piedalīties nozīmīgos Eiropas Savienības procesos un svarīgu problēmu risināšanā, veidojot sadarbību ar citām dalībvalstīm un kandidātvalstīm, un piesaistot Eiropas Savienības finanšu resursus. Eiropas Savienības programmas ietver daudzveidīgus pasākumus, kuru galvenais mērķis ir Eiropas konkurētspējas palielināšana pasaulē un tirgus integrācija.

Vairāk ŠEIT