Ceturtdiena, 22. Marts, 2018. Dziedra, Gabriela, Gabriels, Tamāra
Sazinies ar mums 80003939

Teritorijas plānojums


Bauskas novada dome 2016. gada 27. oktobrī pieņēma lēmumu „Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu Nr. 15 “Par 2012. gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojums 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” apstiprināšanu”.  

2016. gada 24. augustā Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr. 467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu”, ar kuru tika noteikts trasējums Rail Baltica attīstībai novada teritorijā, kas ir par pamatu minētā lēmuma pieņemšanai un saistošo noteikumu izdošanai. 

Ar minētajiem saistošajiem noteikumiem spēku zaudē Bauskas novada teritorijas plānojumā 2012. – 2023.gadam noteiktā “Turpmākās izpētes teritorija”, kura tika attēlota atbilstoši 2011. gadā veiktajai AECOM izpētei par Rail Baltica trases novietojumu novadā.

Domes lēmums ŠEIT

Saistošie noteikumi ŠEIT


Paziņojums par Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

 
Bauskas novada dome paziņo, ka 2012. gada 26.aprīlī ir pieņemts lēmums (prot. Nr.9., 10.p.) „Par Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2013.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”, kurā nolemts:
Apstiprināt Bauskas novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam.
Izdot saistošos noteikumus Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Ar Bauskas novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam spēkā stāšanos, zaudē spēku Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr.5 „Par Bauskas novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināti ar Bauskas novada domes 2009. gada 24.septembra lēmumu (prot.Nr.7, 13.§).
Lēmumu publicēt laikrakstā „Bauskas Dzīve”, „Bauskas Novada Vēstis” un „Latvijas Vēstnesis”.
Ar Bauskas novada teritorijas plānojumu, vides pārskatu un atzinumu par vides pārskatu var iepazīties Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļā, Uzvaras ielā 1, Bauskā, pašvaldības darba laikā, un pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv.

07.05.2012


2012.gada 26.aprīļa domes sēdes lēmums "Par Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.11 "Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2023.gadam grafiska daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" izdošanu."

Pārskats par teritrijas plānojuma izstrādi

1.daļa 2.daļa 3.daļa

Saistošā daļa 
 
Paskaidrojošā daļa 
 
Vides pārskats