Pirmdiena, 16. Jūlijs, 2018. Estere, Hermīne
Sazinies ar mums 80003939

Vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana prioritārajos mācību priekšmetos Bauskas 2. vidusskolā


Projekta finansētājs: ERAF, ELFLA

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: Vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana prioritārajos mācību priekšmetos Bauskas 2. vidusskolā

Projekta numurs: 3DP/3.1.3.1.0/ 08/ IPIA/VIAA/012

Projekta programma/SAM: 3. Infrastruktūra un pakalpojumi

Projekta budžets: EUR 141 866,40

Projekta budžeta sadalījums: ERAF finansējums EUR 118 849,51

Projekta mērķis

Vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana prioritārajos mācību priekšmetos Bauskas pilsētas 2. vidusskolā


Galvenās aktivitātes

Vispārējās vidējās izglītības dabaszinību virziena un matemātikas programmu īstenošanai nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegāde un ierīkošana


Īstenošanas laiks: 03.01.2009 - 03.31.2011

Koordinātors: Ilze Tijone

Kontaktinformācija: 63922233

Publicitāte

Projekta iesnieguma sagatavošanas fāzē tika izveidota speciālistu darba grupa, kura veica skolas mācību kabinetu aprīkojuma un tehniskā stāvokļa novērtēšanu. Pamatojoties uz apsekošanas datiem, tika konstatēts, ka skolas esošais matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetu aprīkojums ir neatbilstošs ES izvirzītajiem mērķiem un nosacījumiem kvalitatīvai dabas zinātņu izglītības programmu īstenošanai. Lai celtu izglītojamo kompetences līmeni, radītu interesi par dabaszinātnēm un saistītām ar to karjeras iespējām, nodrošinot kvalitatīvu izglītības programmu dabaszinātnēs īstenošanu, projekta ietvaros tiks modernizēta dabaszinātņu kabinetu materiāli tehniskā bāze. Detalizētāks nepieciešamo dabaszinātņu kabinetu mācību piederumu uzskaitījums dots 3. pielikumā. Projekta ietvaros tiks aprīkoti un modernizēti dabaszinātņu un matemātikas kabineti ar valsts mērķdotāciju un Bauskas pilsētas Domes līdzfinansējumu 15 % apmērā. Lai turpmāk nodrošinātu kvalitatīvas dabaszinātņu ķīmija, bioloģija, fizika un matemātikas (turpmāk – prioritārie priekšmeti) apguves iespējas un radītu priekšnosacījumu valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs, projekta ietvaros katrā no projektā iesaistītajām skolām plānots veikt šādas aktivitātes: 1. Projekta vadīšanas un administrēšanas pasākumi; 2. Iepirkuma procedūras organizēšana,(4 un 5. pielikums); 3. Telpu renovācija fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabinetos (sagatavots tehniskais projekts) pievienots projekta pielikumā; 3.1..automātiskās ugunsaizsardzības signalizācijas ierīkošana; 3.2.kondicionieru un boileru uzstādīšana; 3.3.telekomunikāciju ierīkošanu; 3.4.vēdināšanas sistēmu uzstādīšana. Pamatojums: skolas ēka būvēta 1963.gadā. Esošā elektroapgādes, ugunsdrošības, vēdināšanas un telekomunikāciju sistēma ir novecojusi un neatbilst mūsdienīgām prasībām. Tāpēc šīs aktivitātes ir izvirzītas par prioritārām, kosmētiskais remonts un san tehniskie darbi tiks veikti par pašvaldības budžeta līdzekļiem. 4. Iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana; 4.1.izveidotas 25 darbavietas darbam ar datoru prioritārajos priekšmetos 2.pielikums; 4.2.izglītības programmas ķīmijā īstenošanai; 4.3. izglītības programmas fizikā īstenošanai; 4.4.izglītības programmas bioloģijā īstenošanai; 5.5.izglītības programmas matemātikā īstenošanai. Pamatojums: Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma sarakstā un mēbeļu tehniskās specifikācijas orientējošo izmaksu sarakstā, aprīkojuma un mēbeļu skaits aprēķināti 32 skolēniem klasē. Esošā skolas telpu plānā ir paredzēti ķīmijas un fizikas mācību kabineti ar skolotāju sagatavotavu un skolēnu laboratorijas atsevišķām blakus telpām. Bauskas pilsētas 2.vidusskola ir iekļaujoša uz izaugsmi tendēta skola, ar lielām perspektīvām 5. Mācību materiālu un mācību programmatūras iegāde; 6. Projekta īstenošanas kontrole, rezultātu izvērtēšana un publiskošana. Īstenojot projektu, Bauska pilsētas 2.vidusskolā tiks modernizēta un pilnveidota skolas materiāli tehniskā bāze, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā apguvi.