Piektdiena, 20. Jūlijs, 2018. Ramona, Ritma
Sazinies ar mums 80003939

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā


Projekta finansētājs: KF

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā

Projekta numurs: 3DP/3.5.1.1.0/10/ IPIA/VIDM/015

Projekta programma/SAM: 3. Infrastruktūra un pakalpojumi; 3.5.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000

Projekta budžets: 2 900 232,10

Projekta budžeta sadalījums: ERAF - 1 945 952,28

Galvenās aktivitātes

Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai - Jaunu artēzisko aku izbūve – 4 gab. (2 gab. Bērzkalnu ciemā – 3,2 l/s, 2 gab. Rītausmas ciemā – 5,3 l/s) - Esošo artēzisko aku tamponēšana – 6 gab. (2 gab. Bērzkalnu ciemā, 4 gab. Rītausmas ciemā) - Jaunu ūdens attīrīšanas iekārtu izbūve – 2 gab. (1 gab. Bērzkalnu ciemā – 12 m3/h; 1 gab. Rītausmas ciemā – 20 m3/h) - Jaunu pazemes tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāru izbūve – 2 gab. (1 gab. Bērzkalnu ciemā – 250m3; 1 gab. Rītausmas ciemā – 370 m3) - Jaunu otrā pacēluma sūkņu staciju izbūve – 2 gab. (1 gab. Bērzkalnu ciemā – 125 m3/h, H=32 m; 1 gab. Rītausmas ciemā – 130 m3/h, H=32m) Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai - Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve – 1 gab. (772 m3/dnn) - Kanalizācijas pašteces cauruļvadu rekonstrukcija un izbūve – 3475 m (2448 m Bērzkalnu ciemā, 1027 m Rītausmas ciemā) Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai - Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve – 5 gab. (3 gab. Bērzkalnu ciemā, 2 gab. Rītausmas ciemā) - Kanalizācijas spiedvadu izbūve – 2727 m (2489 m Bērzkalnu ciemā, 238 m Rītausmas ciemā) - Papildus iedzīvotāju nodrošināšana ar pieslēgumu kanalizācijas tīklam – 290 iedzīvotāji (Rītausmas ciemā 97 iedzīvotāji un 193 Bauskas pilsētas Aizupes mikrorajona 6 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kas tiek attiecināti uz Bērzkalnu ciemu).


Īstenošanas laiks: 10.20.2010 - 12.20.2015

Koordinātors: SIA "Īslīces ūdens"

Publicitāte

Sasniegtie rezultāti projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/015 ietvaros

SIA „Īslīces ūdens” jau pirms trīs gadiem pabeidza projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā” ietvaros, plānotos būvdarbus. Sakarā ar to, ka būvdarbi noritēja veiksmīgi un faktiskās izmaksas bija mazākas nekā plānotās, radās Kohēzijas fonda līdzfinansējuma ietaupījums. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izteica piedāvājumu veikt papildus aktivitātes šī atlikuma izmantošanai.

SIA „Īslīces ūdens”, saskaņojot ar VARAM, pieņēma lēmumu, veikt papildus aktivitātes atbilstoši Īslīces pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu tehniski – ekonomiskā pamatojuma (TEP) ilgtermiņa attīstības programmai.

Tika veikti - TEP aktualizācija un starp VARAM, SIA „Īslīces ūdens” un Bauskas novada domi noslēgtā civiltiesiskā līguma Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/015 grozījumi, kanalizācijas tīklu paplašināšanai Bērzkalnu un Rītausmas ciemos.

SIA „Īslīces ūdens” izsludināja iepirkumu „Projektēšana un būvdarbi „Projekta ID Nr.3.DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/015 papildinājumi Kanalizācijas tīklu paplašināšanai Īslīces pagasta Bērzkalnu un Rītausmas ciemos”, ID Nr.IU2014 – KF. Noslēgto būvdarbu līgumu ietvaros tika izstrādāti un apstiprināti tehniskie risinājumi, bet sakarā ar uzņēmuma un pašvaldības līdzfinansējuma trūkumu, kā arī darbu izpildes termiņa nepietiekamību, plānotie būvdarbi netika uzsākti.

Ieguvums no šīs aktivitātes ir gatavi un saskaņoti tehniskie projekti, pēc kuriem iespējams tuvākā nākotnē startēt jaunos Eiropas Savienības līdzfinansētos projektos.

Atbilstoši izstrādātajiem tehniskajiem projektiem paredzēts izbūvēt kanalizācijas tīklus:

  1. Bērzkalnu ciemā – Ozolu, Celtnieku, Līdumnieku, Ainavu, Birznieku, Meldru, Pārupes un Burtnieku ielu posmos.
  2. Rītausmas ciemā – Bērzu, Liepu, Mehanizatoru, Lauku, (iela bez nosaukuma) starp individuālajām mājām un Strūklaku ielu posmos.

Tas dos, lielākai daļai abu ciemu privātmāju iedzīvotājiem, pieeju kanalizācijas pakalpojumiem.

SIA „Īslīces ūdens” valdes loceklis Valērijs Gabrāns


PROJEKTU „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā” IETVAROS LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „ĪSLĪCES ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA 
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA. 


 

     Sasniegtie rezultāti projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/015 ietvaros

SIA „Īslīces ūdens, pateicoties Eiropas Savienības Kohezijas fonda līdzfinansējumam, ir paveicis vērienīgu projektu nepilnu trīs miljonu euro vērtībā, lai uzlabotu ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzkalnu un Rītausmas ciemos.

2010.gada 20.oktobrī starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Īslīces ūdens” un Bauskas novada domi tika noslēgts Civiltiesiskais līgums par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā”.

Projekta veiksmīgas realizācijas rezultātā, kā arī ņemot vērā apstākļus, ka projektā plānoto būvdarbu aktivitāšu iepirkumi tika uzsākti 2011.gada pavasarī, kad Latvijā bija ekonomiskā lejupslīde, līdz ar to būvdarbu cenu piedāvājums bija zemāks nekā plānotais. Visi plānotie būvdarbi tika pabeigti 2012.gada novembrī.

Projekta ietvaros Rītausmas ciemā tika izbūvētas jaunas, jaudīgas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, uz kurām tiek novadīti Rītausmas un Bērzkalnu ciemu notekūdeņi. Tādā veidā ir novērsta neattīrītu notekūdeņu nonākšana apkārtējā vidē, samazinot vides piesārņojumu. Izplūdes ūdeņu kvalitāte atbilst normatīvajiem aktiem un ES direktīvas Nr.91/271/EEK prasībām, līdz ar to netiek piesārņots Lielupes baseins.

Projekta gaitā veikta sešu artēzisko aku tamponāža, kas pasargā pazemes ūdens krājumus no potenciālā virszemes piesārņojuma. Izbūvētas četras artēziskās akas, divi jauni pazemes tīrā ūdens rezervuāri, divas jaunas otrā pacēluma sūkņu stacijas un divas jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas, kā rezultātā uzlabojās iedzīvotājiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitāte. Abos ciemos uzstādītie ģeneratori nodrošina nepārtrauktu ūdens padevi, elektroenerģijas pārtraukumu gadījumos.

Izbūvētas piecas kanalizācijas sūkņu stacijas un kanalizācijas tīkli, kuri savieno Bērzkalnu un Rītaumas ciemus. Tīklu izbūve un rekonstrukcija novērš neattīrīto notekūdeņu novadīšanu vidē un būtiski samazina infiltrācijas ūdeņu nokļūšanu trasē.

Pēc projekta realizācijas Īslīces pagasta Rītausmu un Bērzkalnu ciemu iedzīvotāji saņem kvalitatīvu, normatīvajiem aktiem atbilstošu dzeramo ūdeni un vidē tiek novadīti attīrīti notekūdeņi.

SIA „Īslīces ūdens” valdes loceklis Valērijs Gabrāns


PROJEKTU „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā” IETVAROS LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „ĪSLĪCES ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA 
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA. 


24.10.2011.

2010.gada 20.oktobrī starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Īslīces ūdens” un Bauskas novada domi tika parakstīts Civiltiesiskais līgums par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā” īstenošanu. Līgums tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā” ietvaros.
Līguma ietvaros paredzēta jaunu artēzisko aku izbūve, ūdens attīrīšanas iekārtu izbūve, pazemes tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāru izbūve, sūkņu staciju izbūve, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, kanalizācijas pašteces cauruļvadu rekonstrukcija un izbūve, spiedvadu izbūve un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Bērzkalnu un Rītausmu ciemos. Projekta ieviešana un būvdarbiturpināsies līdz 2012.gada vidum. 
Līguma kopējās izmaksas ir 2 334 490 lati, t.sk. 1 579 413,57 Ls finansē Eiropas Savienība, 350 586,43 Ls tiks līdzfinansēti no pašvaldības līdzekļiem, savukārt, 404 490 Ls no SIA „Īslīces ūdens” līdzekļiem.
Šobrīd jau noris būvniecības darbi. Būvniecības līgumi noslēgti ar diviem uzņēmumiem. Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu projektēšanu un būvniecību veic A/S „Siguldas būvmeistars” par summu 768 447,00 Ls, kā arī kanalizācijas tīklu būvniecību par 365 962,61 Ls. Ūdens ieguves un sagatavošanas ietaišu projektēšanu un būvdarbus veic SIA „WATEX” par līguma summu 472 783,38 Ls. Ūdens ieguves, attīrīšanas, uzglabāšanas ietaišu un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecības un kanalizācijas tīklu būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību veic SIA „Baltline Globe” par summu 19 970,00 Ls. Līgumu izpilde jāveic līdz 2012.gada decembrim.
Projekta ieviešana uzlabos vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, nodrošinot kvalitātes prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi centralizētajā ūdensapgādes sistēmā. Izbūvējot jaunas dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtas, iedzīvotāji tiks nodrošināti ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni.
Artēzisko aku tamponēšana pasargās pazemes ūdens krājumus no potenciālā virszemes piesārņojuma. Jaunu sūkņu staciju izbūve samazinās nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nodrošinās nepieciešamo notekūdeņu attīrīšanu, kā rezultātā samazināsies piesārņojuma slodze, tādejādi uzlabojoties virszemes ūdeņu kvalitātei. Izbūvējot un rekonstruējot kanalizācijas tīklus, tiks novērsta neattīrīto notekūdeņu novadīšana vidē. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, sūkņu stacijas uzbūvēšanas un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas rezultātā tiks paplašināts centralizētās kanalizācijas pakalpojumu loks. Kopējais iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsts ūdenssaimniecības projekts ir 2783 iedzīvotāju.
 
Jolanta Lauva
Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste