Pirmdiena, 18. Jūnijs, 2018. Alberts, Madis
Sazinies ar mums 80003939

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā”


Projekta finansētājs: ERAF

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā”

Projekta numurs: Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/ APIA/CFLA/065/022

Projekta programma/SAM: "Infrastruktūra un pakalpojumi"

Projekta budžets: EUR 593 633,44

Projekta budžeta sadalījums: ERAF finansējums: EUR 417 015,22; Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums: EUR 176 618,21

Projekta mērķis

Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana


Galvenās aktivitātes
  • Ūdensapgādes maģistrāļu rekonstrukcija
  • Artēziskā urbuma Vecsaule – centrs rekonstrukcija
  • Jaunas ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve
  • Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve sistēmu savienošanai
  • Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
  • Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Līvānu māju ciemata pieslēgšanai attīrīšanas iekārtām
  • Jaunu kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve

Īstenošanas laiks: 29.08.2013 - 28.11.2014

Koordinātors: Laimdota Kolberga

Kontaktinformācija: 63945346

Publicitāte

19.01.2015.

Projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā” (līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/065/022) tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) attīstības programmas 2007.-2013.gadam 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”, 3.4.1. pasākuma „"Vide”, 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. Sadarbības līgums starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Vecsaules pagasta pārvalde” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta finansējumu un īstenošanu tika parakstīts  2013.gada 29.augustā.
Projekta būvdarbi uzsākti 2014.gada 6.maijā un pabeigti 2014.gada 27.novembrī.
Būvdarbu veicējs SIA „Būvfirma Vītols”.
Būvuzraudzību nodrošināja SIA „Firma L4”, būvuzraugs Jānis Rikters.
Projekta īstenošanas laikā veikti šādi uzlabojumi Vecsaules ciema ūdenssaimniecībā – 
    Artēziskā urbuma „Vecsaule centrs” rekonstrukcija;
    Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, cauruļvadi 1 606m (DN110, DN50, DN32, DN25)
    Jaunas ūdens atdzelžošanas stacijas (ŪAS) izbūve 7m3/h;
    Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve sistēmu savienošanai , cauruļvadi 380m (DN110);
    Jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) izbūve 50 m3/dnn. 
    Esošo NAI un NAI ēkas demontāža.
    Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve – pašteces kanalizācija 1835m, spiedvadi 445m;
    Divu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.
Pēc projekta īstenošanas vidē novadāmo notekūdeņu piesārņojums tiek nodrošināts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Veicot esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, kā arī izbūvējot jaunus tīklus un paplašinot centralizēto kanalizācijas sistēmu, atbilstoši notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumi tiek nodrošināti līdz 69% no Vecsaules ciema iedzīvotājiem.
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā samazināti dzeramā ūdens zudumi, kas radās avāriju rezultātā, savukārt dzeramā ūdens sagatavošanas (atdzelžošanas) stacijas izbūve uzlabo dzeramā ūdens kvalitāti, būtiski samazinot dzelzs īpatsvaru dzeramajā ūdenī.
Projekta faktiskās kopējās izmaksas sastāda EUR 563 866,94 bez PVN, no kuriem 
ERAF līdzfinansējums ir EUR 417 012,85 jeb 85% no attiecināmajām izmaksām.
Papildu informāciju var iegūt Vecsaules pagasta pārvaldē, tel. 63945347, e-pasts vecsaule@bauska.lv.

Vecsaules pagasta pārvalde ir iesniegusi pieteikumu un saņēmusi LR Vides ministrijas atbalstu ERAF projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/065. Bauskas novada dome akceptējusi šo projektu un apņemas nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta 1īdzekļiem. Uz šo brīdi ir izstrādāts Tehniski ekonomiskais pamatojums ( TEP ) , noslēdzies iepirkums būvprojekta izstrādei un noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi ar SIA „Eiroprojekts”. Ir uzsākta projektā ietvertās teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana.
Projekts ietvers sekojošas aktivitātes:
•    Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve (ūdens atdzelžošana) pie artēziskās akas „Centrs”.
•    Artēziskās akas „Centrs” rekonstrukcija un urbuma „Brūžnieki” tamponāža.
•    Jauna ūdensvada izbūve Vecsaules un Brūžnieku ūdensvadu savienošanai 380 metru garumā.
•    Ūdensvada maģistrāļu rekonstrukcija ( nomaiņa )  1250 metru garumā.
•    Jauna kanalizācijas kolektora izbūve Vecsaules pamatskolai un Līvānu māju ciematam uz Vecsaules notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
•    Notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas un spiedvada izbūve.
•    Esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija.
Ilgtermiņa investīciju programmā paredzēta kanalizācijas kolektora izbūve gar ceļu uz darbnīcām, dodot iespēju pieslēgties 15 mājsaimniecībām, gar ceļu uz Codi – 7 mājsaimniecības un gar ceļu P87 – 6 mājsaimniecības. Šīm 6 mājām plānots izbūvēt arī ūdensvadu, pašlaik centralizēti ūdeni saņem tikai viena māja, pārējām 5 ir parastās grodu akas.
Ko Vecsaules ciema iedzīvotāji iegūs no projekta realizācijas?
Galvenais ieguvums būs Līvānu māju ciemata notekūdeņu novadīšana uz ciemata attīrīšanas iekārtām, pārtraucot apkārtējās vides piesārņošanu, tas pats attiecas uz Vecsaules pamatskolu. Otrs lielākais ieguvums būs dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanās, kas pašlaik neatbilst pēc dzelzs satura un duļķainības. 
Izbūvējot jaunas ūdensvada maģistrāles un likvidējot vecās (atsevišķus posmus) mazināsies iespējamo avāriju risks. Uzlabosies arī ūdens kvalitāte, jo vecie ūdensvadi ir stipri aizrūsējuši, rūsa pie spiediena svārstībām nokļūst līdz patērētājiem.
Pie jaunā kanalizācijas kolektora būs iespēja pieslēgt tās individuālās dzīvojamās mājas, kas līdz šim nav pievienotas centralizētajai kanalizācijai un piesārņoja apkārtējo vidi.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija uzlabos vidē novadīto notekūdeņu attīrīšanas pakāpi un mazinās vides piesārņošanu.
Prioritārajā investīciju programmā plānotie darbus plānots veikt 2014. gadā.

Vecākais saimniecības pārzinis Egils Cers

 

Projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā” (līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/065/022) tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) attīstības programmas 2007.-2013.gadam 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”, 3.4.1. pasākuma „"Vide”, 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. Sadarbības līgums starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Gailīšu pagasta pārvalde” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta finansējumu un īstenošanu tika parakstīts  2013.gada 29.augustā.

Projekta īstenošanas laikā paredzēti šādi uzlabojumi Vecsaules ciema ūdenssaimniecībā – 
    Artēziskā urbuma „Vecsaule centrs” rekonstrukcija;
    Urbuma „Brūžnieki” tamponēšana (likvidēšana);
    Ūdens zudumu samazināšana- ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, cauruļvadi 1253m (DN110, DN50, DN32, DN25)
    Jaunas ūdens atdzelžošanas stacijas (ŪAS) izbūve 7m3/h;
    Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve sistēmu savienošanai , cauruļvadi 380m (DN110);
    Esošo attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija (pārbūve), t.sk. dūņu uzglabāšanas konteinera izbūve;
    Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve – pašteces kanalizācija 1245m, spiedvadi 420m;
    Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.

Pēc projekta īstenošanas vidē novadāmo notekūdeņu piesārņojums tiks nodrošināts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Veicot esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, kā arī izbūvējot jaunus tīklus un paplašinot centralizēto kanalizācijas sistēmu, tiks nodrošināti atbilstoši notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumi un centralizētās kanalizācijas pakalpojumus varēs nodrošināt līdz 69% no Vecsaules ciema iedzīvotājiem.

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā tiks samazināti dzeramā ūdens zudumi, kas rodas avāriju rezultātā, savukārt dzeramā ūdens sagatavošanas (atdzelžošanas) stacijas izbūve uzlabos dzeramā ūdens kvalitāti, būtiski samazinot dzelzs īpatsvaru dzeramajā ūdenī.

Projekta kopējās izmaksas projekta pieteikumā tiek plānotas EUR 593 530,06 ar PVN apmērā, no kuriem EUR 417 012,85 jeb 85% no attiecināmajām izmaksām ir ERAF līdzfinansējums.

2013.gada 31.oktobrī izsludinātā iepirkuma Nr.BNA 2013/120/ERAF rezultātā 2014.gada 31.martā noslēgts līgums ar SIA „Būvfirma Vītols” par būvdarbu veikšanu projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā”. Darbus plānots pabeigt līdz 2014.gada 16.oktobrim. 2014.gada 6.maijā saņemta būvatļauja Nr.57 un 26.maijā uzsākti būvdarbi. Būvuzraudzību nodrošina SIA „Firma L4”, būvuzraugs Jānis Rikters.

Papildu informāciju var iegūt Vecsaules pagasta pārvaldē, tel. 63945347, e-pasts vecsaule@bauska.lv.