Pirmdiena, 25. Jūnijs, 2018. Maiga, Milija
Sazinies ar mums 80003939

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā


Projekta finansētājs: ERAF

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā

Projekta numurs: 3DP/3.4.1.1.0/13/ APIA/CFLA/066

Projekta programma/SAM: 3. Infrastruktūra un pakalpojumi; 3.4.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000

Projekta budžets: 518 868,18 EUR

Projekta budžeta sadalījums: 364 494,18 EUR

Projekta mērķis

Nodrošināt normatīvi attīrītus notekūdeņus un kvalitatīvu dzeramā ūdens piegādi, samazināt dzeramā ūdens zudumus.


Galvenās aktivitātes

Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai: -Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana (Artēziskā urbuma „Centrs” rekonstrukcija 4,0 l/s) -Ūdens kvalitātes nodrošināšana (Jaunas ŪAS izbūve 8,0 m3/h) -Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija (Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija d=40-110, 2215 m) Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai: -Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija (Jauno BIO-65 izbūve esošo NAI vietā) -Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija (Esošās KSS rekonstrukcija 7,7 m3/h). -Kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija (Esošo cauruļvadu rekonstrukcija, d=110, d=160, d=200, 1132m) Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai n/a 


Īstenošanas laiks: 08.30.2013 - 04.29.2015

Koordinātors: Mežotnes pagasta pārvalde

Publicitāte
 
15.01.2015.
 
2015.gada 5.janvārī Bauskas novada būvvaldē ir parakstīts akts par būves derīgumu ekspluatācijai. Būvdarbu līguma Nr.BNA 2014/014/ERAF "Būvdarbu veikšana projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā" ietvaros veiktie būvdarbi, autoruzraudzība un būvuzraudzība notikusi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem. Mežotnes pagasta pārvalde uzsākusi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas sūkņu stacijas un ūdens atdzelžošanas iekārtu ekspluatāciju.
 

10.12.2014.

 
Uz š.g. 1.decembri būvdarbu veicējs SIA "VIONA" ir izbūvējusi visu ūdensapgādes trasi. patērētāji pieslēgti pie jaunā ūdensvada, izbūvēta  visa projektētā saimnieciskā kanalizācija, iedarbināta un ieregulēta kanalizācijas sūkņu stacija, iedarbinātas un ieregulētas jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Pašlaik notiek artēziskā urbuma aprīkošanas darbi. Uz doto brīdi notiek labiekārtošanas darbi un tiek veikta projekta izpilddokumentācijas apkopošana. Līguma Nr.BNA 2014/014/ERAF "Būvdarbu veikšana projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā"" ietvaros līdz 30.11.2014 veikti darbi par EUR 324256.47 bez PVN21%.   

 


20.11.2014
 
Uz š.g. 20.novembri būvdarbu veicējs SIA "VIONA" ir izbūvējusi galveno ūdensapgādes trasi un pieslēgumus ēkām. patērētāji pieslēgti pie jaunā ūdensvada, izbūvēta praktiski visa projektētā saimnieciskā kanalizācija, izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija, iedarbinātas jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, notiek tehnoloģisko iekārtu ieregulēšanas darbi. Uzstādīta ūdens atdzelžošanas stacijas ēka ar iekārtām, notiek regulēšanas darbi. Līguma Nr.BNA 2014/014/ERAF "Būvdarbu veikšana projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā"" ietvaros līdz 30.10.2014 veikti darbi par EUR 221214.03 bez PVN21%.


20.10.2014
 
No darbu uzsākšanas līdz 2014.gada 30.septembrim būvdarbu veicējs SIA "VIONA" ir izbūvējusi galveno ūdensapgādes trasi 1740 m garumā, notiek pakāpeniska patērētāju pārslēgšana pie jaunā ūdensvada, izbūvēta saimnieciskā kanalizācija 557 m garumā, uzstādītas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, notiek apsaistes izbūve tehnoloģiskajām iekārtām. Uzstādīta ūdens atdzelžošanas stacijas ēka ar iekārtām, notiek regulēšanas darbi. Līguma Nr.BNA 2014/014/ERAF "Būvdarbu veikšana projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā"" ietvaros līdz 30.09.2014 veikti darbi par EUR 174526.15 bez PVN21%, kas sastāda 41.63% no kopējās līguma summas.

 

 


16.07.2014.

Projekta ietvaros 12.06.2014 noslēgts būvdarbu līgums par kopējo būvdarbu summu EUR 419 215.04, kurus uzsākusi veikt iepirkuma procedūrā uzvarējusī SIA „VIONA”.
Tāpat arī noslēgts līgums ar iepirkuma procedūrā uzvarējušo SIA „FirmaL4” par būvuzraudzības veikšanu šajā objektā par kopējo summu EUR 4900.00


14.04.2014.

2013. gada 30. augustā tika noslēgta Vienošanās ar Valsts aģentūru „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” par Eiropas Savienības fonda projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā” (Projekta identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/066/023) īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu. Šo projektu mērķis ir nodrošināt normatīvi attīrītus notekūdeņus un kvalitatīvu dzeramā ūdens piegādi, samazināt dzeramā ūdens zudumus.
 
Vienošanās ietvaros par kopējo līguma summu EUR 7484.04 ir veikta tehniskā projekta izstrāde, kuru veica iepirkuma procedūrā uzvarējusī SIA „Eiroprojekts”, ar šo firmu arī noslēgts autoruzraudzības līgums par kopējo līguma summu EUR 624.64.
 

07.04.2014 ir noslēgusies publiskā iepirkuma procedūra līguma slēgšanai par būvdarbu veikšanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā”, notiek pretendentu atlase. 
 
Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājs N.Vāvers