Trešdiena, 18. Jūlijs, 2018. Rozālija, Roze
Sazinies ar mums 80003939

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā


Projekta finansētājs: ERAF

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā

Projekta numurs: 3DP/3.4.1.1.0/13/ APIA/CFLA/067

Projekta programma/SAM: 3. Infrastruktūra un pakalpojumi; 3.4.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000

Projekta budžets: 345 610,09 EUR

Projekta budžeta sadalījums: ERAF - 238 324,59%

Projekta mērķis

Nodrošināt normatīvi attīrītus notekūdeņus un kvalitatīvu dzeramā ūdens piegādi, samazināt dzeramā ūdens zudumus.


Galvenās aktivitātes

Projekta apraksts Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai: -Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana (Artēziskā urbuma „Jumravas” rekonstrukcija 3,3 l/s) -Ūdens kvalitātes uzlabošana (Jaunas ŪAS izbūve 5,2 m3/h) -Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija (Esošo cauruļvadu rekonstrukcija d=40-110, 583 m) Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai: -Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija (Jauno BIO-15 izbūve) Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai: -Jaunu kanalizācijas cauruļvadu izbūve (Jaunu cauruļvadu izbūve, d=160, d=200, 1085m) 


Īstenošanas laiks: 08.30.2013 - 11.29.2014

Koordinātors: Mežotnes pagasta pārvalde

Publicitāte

 10.12.2014
 
Š.g. 28.novembrī Bauskas novada būvvaldē ir parakstīts akts par būves derīgumu ekspluatācijai. Būvdarbu līguma Nr.BNA 2014/029/ERAF "Būvdarbu veikšana projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā" ietvaros veiktie būvdarbi, autoruzraudzība un būvuzraudzība notikusi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem. Mežotnes pagasta pārvalde uzsākusi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas sūkņu stacijas un ūdens atdzelžošanas iekārtu ekspluatāciju.


20.11.2014
 
Uz š.g. 20.novembri SIA "TOTAS" ir pabeidzis visus projektā paredzētos būvdarbus. Projekta ietvaros izbūvēta  ūdensapgādes trasi 475 m garumā,  pārslēgti patērētāji pie jaunā ūdensvada, izbūvēta saimnieciskā kanalizācija 1068 m  garumā, izbūvēts spiedvads 190 m garumā, uzstādītas un iedarbinātas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Uzstādīta ūdens atdzelžošanas stacijas ēka ar iekārtām, tās ieregulētas un uzsākta ekspluatācija. Uz šo brīdi notiek projekta izpilddokumentācijas apkopošana. Līguma Nr.BNA 2014/029/ERAF "Būvdarbu veikšana projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā"" ietvaros būvdarbi veikti pilnā apjomā par EUR 279 624.65 bez PVN21%.

 


 
20.10.2014
No darbu uzsākšanas līdz 2014.gada 30.septembrim būvdarbu veicējs SIA "TOTAS" ir izbūvējusi  ūdensapgādes trasi 439 m garumā,  pārslēgti patērētāji pie jaunā ūdensvada, izbūvēta saimnieciskā kanalizācija 940 m  garumā, uzstādītas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, notiek apsaistes izbūve tehnoloģiskajām iekārtām. Uzstādīta ūdens atdzelžošanas stacijas ēka ar iekārtām, tās ieregulētas un uzsākta ekspluatācija. Līguma Nr.BNA 2014/029/ERAF "Būvdarbu veikšana projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā"" ietvaros līdz 30.09.2014 veikti darbi par   EUR 200 146.22 bez PVN21%, kas sastāda 71.58% no kopējās līguma summas.
 
 

16.07.2014.
Projekta ietvaros 03.07.2014 noslēgts būvdarbu līgums par kopējo būvdarbu summu EUR 279 624.65, kurus veiks iepirkuma procedūrā uzvarējusī SIA „TOTAS”.
10.07.2014 saņemta būvatļauja būvdarbu uzsākšanai ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta realizācijai Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā.
Tāpat arī noslēgts līgums ar iepirkuma procedūrā uzvarējušo SIA „FirmaL4” par būvuzraudzības veikšanu šajā objektā par kopējo summu EUR 4200.00
 

14.04.2014.

2013. gada 30. augustā noslēgta vienošanās ar Valsts aģentūru „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” par Eiropas Savienības fonda projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā” (Projekta identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/067/024) īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu.

Projekta mērķis ir nodrošināt normatīvi attīrītus notekūdeņus un kvalitatīvu dzeramā ūdens piegādi, samazināt dzeramā ūdens zudumus.

Vienošanās ietvaros par kopējo līguma summu EUR 5251.46 ir veikta tehniskā projekta izstrāde, kuru veica iepirkuma procedūrā uzvarējusī SIA „LL Premium Designs”, ar šo firmu arī noslēgts autoruzraudzības līgums par kopējo līguma summu EUR 344.33.

Šobrīd tiek gatavota dokumentācija publiskā iepirkuma procedūras uzsākšanai par būvdarbu veikšanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā”.

Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājs N.Vāvers