Piektdiena, 17. Novembris, 2017. Hugo, Uga, Uģis
Sazinies ar mums 80003939

„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta Mūsas ciemā”


Projekta finansētājs: ERAF

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta Mūsas ciemā”

Projekta numurs: Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/ APIA/CFLA/135/020

Projekta programma/SAM: „Infrastruktūra un pakalpojumi”

Projekta budžets: EUR 393 256,85

Projekta budžeta sadalījums: ERAF finansējums EUR 275 794,48; pašvaldības līdzfinansējums EUR 117 462,37

Projekta mērķis

Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana


Galvenās aktivitātes

Rekonstruēt ūdensapgādes tīklus 1 400m garumā;
izbūvēt dzeramā ūdens sagatavošanas (atdzelžošanas) staciju ar jaudu 5m3/h;
rekonstruēt esošo artēzisko urbumu „Mālnieki”; 
izbūvēt jaunus ūdensapgādes tīklus 250m garumā;
izbūvēt jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar jaudu 25m3/dnn;
rekonstruēt kanalizācijas tīklus 200m garumā;
izbūvēt jaunus kanalizācijas tīklus 1 010m garumā


Īstenošanas laiks: 26.04.2012. -

Koordinātors: Aleksandrs Gurkovskis

Kontaktinformācija: 63921947

Publicitāte

14.02.2014.

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta Mūsas ciemā” (līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/135/020) tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) attīstības programmas 2007.-2013.gadam 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”, 3.4.1. pasākuma „"Vide”, 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. Sadarbības līgums starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Gailīšu pagasta pārvalde” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta finansējumu un īstenošanu tika parakstīts  2012.gada 26.aprīlī.

Projekta īstenošanas laikā veikti šādi uzlabojumi Mūsas ciema ūdenssaimniecībā – 

  • rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 1 183m garumā;
  • izbūvēta dzeramā ūdens sagatavošanas (atdzelžošanas) stacija ar jaudu 5m3/h;
  • izbūvēts jaunu artēziskais urbums (dziļums 179m);
  • likvidēts esošais artēziskais urbums „Mālnieki”;
  • izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 1012m garumā;
  • rekonstruēti kanalizācijas tīkli 200m garumā;
  • izbūvētas jaunas bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 25m3/dnn;

2013.gada 1.jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA „ĢL Konsultants” par būvdarbu veikšanu. Būvatļauja saņemta 2013.gada 10.jūlijā un 15.jūlijā uzsākti būvdarbi. Būvdarbi pabeigti 2013.gada decembrī un 2014.gada 12.februārī (12.02.2014. būvvaldes akta kods 14 00011 0400260). Saskaņā ar papildu noslēgto 2013.gada 7.novembra vienošanos būvdarbiem noteikti atliktie darbi : asfaltbetona ceļa seguma atjaunošana 945 m2, grants-šķembu ceļa seguma atjaunošana 150 m2, zālāja seguma atjaunošana 350 m2. Minētos atliktos darbus, ka arī papildu nepilnības, kas pēc ziemas sezonas radīsies sakarā ar grunts sēšanos, plānots veikt līdz 2014.gada 1.jūnijam.


Pēc projekta īstenošanas ir nodrošināts vidē novadāmo notekūdeņu piesārņojums atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā samazināti dzeramā ūdens zudumi, kas radās avāriju rezultātā, savukārt dzeramā ūdens sagatavošanas (atdzelžošanas) stacijas izbūve būtiski uzlabo dzeramā ūdens kvalitāti, samazinot dzelzs īpatsvaru dzeramajā ūdenī līdz 0,2 mg/l.

Projekta faktiskās kopējās izmaksas ar PVN sastāda EUR 393 256,85. Attiecināmās izmaksas sastāda EUR 324 464,10 no kuriem EUR 275 794,48 jeb 85% ir ERAF līdzfinansējums. Papildu informāciju var iegūt Gailīšu pagasta pārvaldē, tel. 63921947, mob.tel. 25422393.

 

29.07.2013.

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta Mūsas ciemā” (līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/135/020) tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) attīstības programmas 2007.-2013.gadam 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”, 3.4.1. pasākuma „"Vide”, 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. Sadarbības līgums starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Gailīšu pagasta pārvalde” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta finansējumu un īstenošanu tika parakstīts  2012.gada 26.aprīlī.

Projekta īstenošanas laikā, ieskaitot plānotās izmaiņas, paredzēti šādi uzlabojumi Mūsas ciema ūdenssaimniecībā – 
-  rekonstruēt ūdensapgādes tīklus 1 182m garumā;
- izbūvēt dzeramā ūdens sagatavošanas (atdzelžošanas) staciju ar jaudu 5m3/h;
-  izbūvēt jaunu artēzisko urbumu;
- likvidēt esošo artēzisko urbumu „Mālnieki”;
- izbūvēt jaunus kanalizācijas tīklus 945m garumā;
- rekonstruēt kanalizācijas tīklus 200m garumā;
- izbūvēt jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar jaudu 25m3/dnn;

2013.gada 1.jūlijā ir noslēgts līgums ar SIA „ĢL Konsultants” par būvdarbu veikšanu. Būvatļauja saņemta 2013.gada 10.jūlijā un 15.jūlijā uzsākti būvdarbi, kas norit atbilstoši plānotajam grafikam un tos plānots pabeigt līdz 2013.gada 30.novembrim. Būvdarbu izmaksas ar PVN sastāda LVL 268 257,00.

Pēc projekta īstenošanas vidē novadāmo notekūdeņu piesārņojums tiks nodrošināts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Veicot esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, kā arī izbūvējot jaunus tīklus un paplašinot centralizēto kanalizācijas sistēmu, tiks nodrošināti atbilstoši notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumi.

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā tiks samazināti dzeramā ūdens zudumi, kas rodas avāriju rezultātā, savukārt dzeramā ūdens sagatavošanas (atdzelžošanas) stacijas izbūve būtiski uzlabos dzeramā ūdens kvalitāti, būtiski samazinot dzelzs īpatsvaru dzeramajā ūdenī.

Projekta kopējās izmaksas projekta pieteikumā tiek plānotas LVL 374 084,94 ar PVN apmērā, no kuriem 260 632,95 LVL jeb 85% no attiecināmajām izmaksām ir ERAF līdzfinansējums un 45 994,05 LVL jeb 15% no attiecināmajām izmaksām ir pašvaldības līdzfinansējums. Faktiskās projekta izmaksas (atbilstoši noslēgtajiem līgumiem), pie nosacījuma, ka nebūs papildus vai neplānotu izdevumu, sastāda LVL 272 465,08 un, izvērtējot esošo situāciju tās būtiski nemainīsies.

Papildu informāciju var iegūt Gailīšu pagasta pārvaldē, tel. 63921947, mob.tel. 25422393.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Aleksandrs Gurkovskis
Gailīšu pagasta pārvaldes vadītājs

 

6.02.2013.

Projekts Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta Mūsas ciemā” (līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/135/020) tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) attīstības programmas 2007.-2013.gadam 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”, 3.4.1. pasākuma „"Vide”, 3.4.1.1. aktivitātes "Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" ietvaros. Sadarbības līgums starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Gailīšu pagasta pārvalde” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta finansējumu un īstenošanu tika parakstīts  2012.gada 26.aprīlī.

Projekta īstenošanas laikā paredzēti šādi uzlabojumi Mūsas ciema ūdenssaimniecībā –

– rekonstruēt ūdensapgādes tīklus 1 400m garumā
– izbūvēt dzeramā ūdens sagatavošanas (atdzelžošanas) staciju ar jaudu 5m3/h;
–rekonstruēt esošo artēzisko urbumu „Mālnieki”; 
–Izbūvēt jaunus ūdensapgādes tīklus 250m garumā;
–izbūvēt jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar jaudu 25m3/dnn;
–rekonstruēt kanalizācijas tīklus 200m garumā;
– izbūvēt jaunus kanalizācijas tīklus 1 010m garumā;

Pēc projekta īstenošanas vidē novadāmo notekūdeņu piesārņojums tiks nodrošināts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Veicot esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, kā arī izbūvējot jaunus tīklus un paplašinot centralizēto kanalizācijas sistēmu, tiks nodrošināti atbilstoši notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumi papildus 10 % iedzīvotāju (pašlaik pieslēgumu līmenis ir 65%, bet pēc projekta - 75% projekta teritorijas iedzīvotāju), kā rezultātā tiks novērsts grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošanas risks no izvedamo bedru un septiķu pārplūšanas. Gruntī, gruntsūdeņos un virszemes ūdenstilpnēs nenonāks neattīrīti notekūdeņi, līdz ar to tiks samazināta piesārņojuma slodze Lielupes sateces baseinam. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā tiks samazināti dzeramā ūdens zudumi, kas rodas avāriju rezultātā, savukārt dzeramā ūdens sagatavošanas (atdzelžošanas) stacijas izbūve būtiski uzlabos dzeramā ūdens kvalitāti, būtiski samazinot dzelzs īpatsvaru dzeramajā ūdenī.

Projekta kopējās izmaksas projekta pieteikumā tiek plānotas LVL 374 084,94 ar PVN apmērā, no kuriem 260 632,95 LVL jeb 85% no attiecināmajām izmaksām ir ERAF līdzfinansējums un 45 994,05 LVL jeb 15% no attiecināmajām izmaksām ir pašvaldības līdzfinansējums. Bauskas novada domes aizņēmums no Vides investīciju fonda 274 997 LVL apmērā tiks izmantots pašu līdzfinansējuma daļas segšanai un PVN priekšnodokļa apmaksai.

2012.gada 6.martā izsludinātā iepirkuma Nr.BNA 2012/011/ERAF rezultātā 2012.gada 16.jūlijā noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta Mūsas ciemā” ar SIA „BaltLine Globe”. Saskaņota tehniskā projekta izstrādes un iesniegšanas termiņš ir 2012.gada 30.novembris. Tehniskais projekts, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, tiks saskaņots ar visiem zemju īpašniekiem, kurus skars minētais projekts, tai skaitā ar daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. Papildu informāciju var iegūt Gailīšu pagasta pārvaldē, tel. 63921947, mob.tel. 26366835.

Aleksandrs Gurkovskis
Gailīšu pagasta pārvaldes vadītājs