Svētdiena, 22. Jūlijs, 2018. Marija, Marika, Marina
Sazinies ar mums 80003939

PII „Pasaulīte” ēkas Dārza ielā 3 rekonstrukcija un ēku Saules ielā 8, Bauskā renovācija


Projekta finansētājs: ERAF

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: PII „Pasaulīte” ēkas Dārza ielā 3 rekonstrukcija un ēku Saules ielā 8, Bauskā renovācija

Projekta numurs: 3DP/3.1.4.3.0/08/ IPIA/VRAA/010

Projekta programma/SAM: Infrastruktūra un palapojumi

Projekta budžets: LVL 343 188,46

Projekta budžeta sadalījums: ERAF finansējums LVL 291 710,19; valsts budžeta dotācija – LVL 15 443,48; pašvaldības budžeta līdzekļi –LVL 36 034,79

Projekta mērķis

Veicināt nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību reģionālas nozīmības attīstības centrā, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru Bauskas PII „Pasaulīte”, veicot vienas ēkas rekonstrukciju un divu ēku renovāciju


Galvenās aktivitātes
  • Rekonstruēta ēka Dārza ielā 3;

  • Veikta teritorijas labiekārtošana;

  • Rekonstruēta ēka Saules ielā 8.


Īstenošanas laiks: 02.02.2009. – 30.01.2010.

Koordinātors: Ilze Tijone

Kontaktinformācija: 63922233

Publicitāte

Projekta iesnieguma „Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” ēkas Dārza ielā 3 rekonstrukcija un ēku Saules ielā 8 renovācija” sagatavošanas fāzē tika izveidota speciālistu darba grupa, kura veica pirmskolas izglītības iestādes ēku, kabinetu un tehniskā aprīkojuma tehniskā stāvokļa novērtēšanu. Tika pieaicināti speciālisti no projektēšanas firmas, lai veiktu pirmskolas izglītības iestāžu apsekošanu un to tehniskā stāvokļa novērtēšanu. Pamatojoties uz apsekošanas datiem, tika konstatēts, ka pirmsskolas izglītības iestāžu ēku un aprīkojuma tehniskais stāvoklis ir neatbilstošs ES izvirzītajiem mērķiem un nosacījumiem kvalitatīvu pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanai. Lai celtu pakalpojumu kvalitātes un komforta līmeni, radītu jaunas vietas pirmsskolas izglītības iestādēs, izveidotu jaunas darba vietu skaitu pirmsskolas izglītības iestādē un nodrošinātu bērnu vecākiem turpināt vai nodibināt jaunas darba attiecības, ir nepieciešams veikt pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” ēku Dārza ielā 3 rekonstrukciju un Saules ielā 8 renovāciju, kā arī teritorijas labiekārtošanu. Atbilstoši noteikumu par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros" 35. punktā noteiktām atbalstāmām darbībām realizējot projektā paredzēts veikt: 1. Tehniskā projekta izstrādi ēkām Dārza ielā 3 un Saules ielā 8; 2. Ēkas Dārza ielā 3 rekonstrukciju pārbūvējot telpas pirmsskolas izglītības iestādes funkcijām; 3. Ēku Saules ielā 8 renovāciju uzlabojot telpu mikroklimatu un sanitāros apstākļus; 4. Teritorijas labiekārtošanu ar celiņu un rotaļu laukumu izbūvi Dārza ielā 3; 5. Publicitātes pasākums. Projekta ietveros pašvaldībā tiks rekonstruēta ēka Dārza ielā 3, kurā, papildus jau esošajām astoņām pirmskolas iestādes „Pasaulīte” bērnu grupu telpām , no jauna tiks izveidotas 4 bērnu grupu telpas, ēdināšanas bloks ar ēdamzāli un telpas personālam, kā arī labiekārtota teritorija. Projekts paredz teritorijas labiekārtošanu un spēļu laukumu izveidošanu 7053m2.Ēkās, kas atrodas Saules ielā 8 , tiks veikti iekšējā ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu, un virtuves telpas ventilācijas sistēmas renovācijas darbi, kā arī telpu remontdarbi, kā rezultātā uzlabosies telpu mikroklimats un sanitārie apstākļi. Projektā īstenošanas rezultātā tiks izveidotas papildus 104 vietas pirmskolas izglītības iestādē jeb 40% no kopējā Bauskas pilsētā deklarēto bērnu skaita, kas reģistrējušies rindā. Papildus tiks izveidotas 23 jaunas darba vietas pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem. Nodrošināta 208 bērnu vecākiem iespēja turpināt vai atjaunot darba attiecības , kas sekmēs ģimenes ienākumu un ienākumu nodokļu palielināšanos pašvaldībā. Tiks nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem. Gan projektu uzsākot, gan projektā īstenošanas laikā tiks organizēti publicitātes pasākumi sabiedrības informēšanā un atspoguļojot aktivitātes masu saziņas līdzekļos.