Trešdiena, 20. Jūnijs, 2018. Maira, Rasa, Rasma
Sazinies ar mums 80003939

Izglītības iestāžu informatizācija


Projekta finansētājs: ERAF

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: Izglītības iestāžu informatizācija

Projekta numurs: Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/ IPIA/VIAA/573

Projekta budžets: 145 273,78 Ls

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības iestādes ar datoriem, nodrošināt izglītības iestādēs ar modernu datortehnikas pieejamību, kā arī uzlabot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru.


Koordinātors: Laine Baha

Kontaktinformācija: 63922400

Publicitāte

Skolas aprīkotas ar modernu datortehniku

     Bauskas novada vienpadsmit izglītības iestādes var lepoties ar modernu informātikas tehnikas aprīkojumu. Bauskas novada skolās noslēdzies Izglītības un zinātnes ministrijas administrētais apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. projekts Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/573 „Izglītības iestāžu informatizācija”, kā ietvaros iegādāti stacionārie un portatīvie datori un multimediju aprīkojums kabinetiem. Vecsaules, Jaunsaules, Ozolaines, Mežotnes, Codes, Griķu, Mežgaļu un Bauskas pamatskolās, Bauskas sākumskolā, Bauskas Valsts ģimnāzijā un Bauskas pilsētas 2.vidusskolā veikta izglītības iestāžu mācību kabinetu aprīkošana ar jaunu, progresīvu datortehniku un multimēdiju iekārtām. 
      Iegādāti 144 stacionāro datoru komplekti, 12 portatīvie datori, 7 multimediju komplekti (interaktīvās tāfeles un projektori), papildus finansējums Ls 12 523,26 ieguldīts 11 lokālo datortīklu attīstībai un pilnveidei.
     Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija” ir mūsdienīgs un inovatīvs projekts, kas izglītības iestādes nodrošina ar modernu, mūsdienīgu infrastruktūru mācību priekšmetu kvalitatīvai apguvei.  
     Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības iestādes ar datoriem, nodrošināt izglītības iestādēs ar modernu datortehnikas pieejamību, kā arī uzlabot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru.
     Iegādātā tehnika veicinās plašāku un efektīvāku informāciju komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi pilnveidojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.
     Kā atzīst Vita Laveniece, Griķu pamatskolas direktores vietniece informātikas jomā, skolā jaunie datori ir ļoti lietderīgi, tos izmanto ikdienā, arī interaktīvo tāfeli izmanto ikdienā dabaszinību priekšmetu stundās, tas dažādo mācību procesu un izglītojamiem tiek attīstītas digitālās prasmes katrā no priekšmetiem.
Vecsaules pamatskolas skolēni un skolotāji ļoti novērtē, ka skolai ir jauni datori, jo tie ir moderni, ar jaunāko programmatūru. Skolā pirms tam bija tikai datori, kuri ir morāli un fiziski novecojuši, pie jaunajiem datoriem strādā gan skolēni, gan skolotāji - meklē informāciju internetā, veido darbus, strādā e-klases vidē. Jaunā multivides iekārta papildina mācību procesu, padara to interesantāku, vieglāk demonstrēt vizuālos materiālus, atzīst Sandra Kalniņa, Vecsaules pamatskolas direktora vietniece informātikas jomā. 
     Kopējās projekta izmaksas ir Ls 145 273,78, no kurām attiecināmās izmaksas ir Ls 144 823,41. Projekts īstenots ar  Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu.
     Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas, projekta ietvaros ar datoriem un multimediju tehniku aprīkotas vairāk nekā 718 skolas no 112 pašvaldībām visā Latvijā, iztērējot vairāk nekā 12 miljonus latu.

Laine Baha,
Attīstības un plānošanas nodaļas galvenā speciāliste
17.12.2012.


Modernas informācijas tehnoloģijas Bauskas novada izglītības iestādēs

     2012./2013.mācību gads daudziem novada skolēniem un mācībspēkiem būs ievērojami modernāks, jo uzņēmums SIA „Lattelecom” kopā ar sadarbības partneriem uzsācis informācijas tehnoloģiju piegādi desmit izglītības iestādēm Bauskas novadā.
     2010.gada noslēgumā izglītības iestādēs jau tika pilnveidoti datortīkli, tagad uzsākta datorklašu modernizācija.  Moderni datoru komplekti jaunajā mācību gadā būs pieejami Bauskas Valsts ģimnāzijas, Bauskas sākumskolas, Bauskas pilsētas pamatskolas, Bauskas 2.vidusskolas, Mežgaļu pamatskolas, Griķu pamatskolas, Codes pamatskolas, Mežotnes pamatskolas, Vecsaules pamatskolas un tās struktūrvienības Jaunsaules pamatskolas, kā arī Ozolaines pamatskolas audzēkņiem. Visas minētās izglītības iestādes, izņemot Bauskas Valsts ģimnāziju un Bauskas 2.vidusskolu, saņems arī multimediju iekārtas. Vairākās skolās šīs iekārtas, kas sevī ietver arī interaktīvās tāfeles komplektu, jau ir piegādātas, plānots, ka darbs pilnībā tiks pabeigts līdz jaunā mācību gada sākumam.
     Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.2.2.1.2.apakšaktivitātes "Izglītības iestāžu informatizācija" (Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/573) projekts Bauskas novadā tika aizsāks jau 2009.gadā. Projekta īstenošana aizkavējusies lielā iepirkumu apjoma dēļ, kura rīkošana sagādāja nopietnas rūpes Izglītības un zinātnes ministrijai. Kopējā summa kas būs ieguldīta izglītības iestāžu IT modernizācija sastāda nepilnus 150 tūkstošus latu.

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Mārtiņš Litaunieks,
Pašvaldības IT kompetences centra vadītājs
04.06.2012.


Pabeidz lokālo datortīklu izveidošanu vienpadsmit Bauskas novada izglītības iestādēs

Lokālo datortīklu uzstādīšana Bauskas novada skolās notiek projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/573 ietvaros. Pēc datortīklu uzstādīšanas tiks veikta katras pieslēguma vietas testēšana un sagatavoti mērījumu rezultāti. Darbus veiks ārpus skolu darba laika.
Lokālo datortīklu izveidošanu uzsāka 2010.gada 30.novembrī un plānotos darbus paredzēts pabeigt līdz 2010.gada nogalei. Darbus veica A/S „CAPITAL”, kas ir viena no vadošajām Latvijas informāciju tehnoloģiju firmām ar 18 gadu darbības pieredzi plaša spektra telekomunikāciju risinājumu projektēšanas, realizēšanas un uzturēšanas pakalpojumu piedāvājumu jomā.
Līdz 2011.gada 30.jūnijam Bauskas novada skolās tiks piegādāti 157 stacionārie un 20 portatīvie datori un 10 multimediju komplekti (10 interaktīvās tāfeles, 10 projektori). Līdz ar to skolas tiks nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku informāciju komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi pilnveidojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.
 
Projektu finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un valsts līdzekļiem. Kopējās projekta izmaksas ir Ls 154 706,93.

 
Informāciju sagatavoja:
Egija Stapkēviča, vecākā speciāliste
Attīstības un plānošanas nodaļa
Bauskas novada administrācija
Tālr.: 6 3922400
16.12.2011.


Uzsākta projekta „Izglītības iestāžu informatizācija”  īstenošana

Bauskas novada dome 2009.gada 16.decembrī  noslēdza vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstītības fonda projekta „Izglītības iestāžu informatizācija”  īstenošanu (vienošanās Nr.2009/0282/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/573).

 Bauskas novada domes projekts „Izglītības iestāžu informatizācija ” sastāv no darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
-  Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/160 (Bauskas pilsētas izglītības iestāžu informatizācija);
-  Nr.3DP/3.2.2.1.2/98/IPIA/VIAA/191 (Brunavas pagasta Mežgaļu pamatskolas informatizācija);
-  Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/277 (Griķu pamatskolas  informatizācija);
-  Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/099 (Codes pagasta izglītības iestāžu  informatizācija)
-  Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/246  (Mežotnes pagasta padomes izglītības iestāžu  informatizācija)
-  Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/294  (Vecsaules pagasta izglītības iestāžu informatizācija)
 Projekta ietvaros izglītības iestādes tiks papildinātas ar stacionāriem un portatīviem datoriem, multimediju tehniku – interaktīvām tāfelēm un projektoriem, kā arī izglītības iestādēs tiks attīstīts lokālais  datortīkls.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 166741.95, Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums sastāda LVL 141730.65, valsts budžeta finansējums sastāda LVL 25011.30

 

Informāciju sagatavoja:
Jana Patmalniece , vecākā speciāliste
Attīstības un plānošanas nodaļa
30.12.2009