Ceturtdiena, 25. Maijs, 2017. Anšlavs, Junora
Sazinies ar mums 63922238

Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Ādžūnu ciemā”


24.10.2011.

        Februāra mēnesī tika izstrādāts un iesniegts projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Ādžūnu ciemā”.
Lai pretendētu uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu aktivitātē Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, pagājušajā gadā tika veikti vairāki pasākumi. Ādžūnu ūdenssaimniecības infrastruktūra un pakalpojumu nodrošināšana tika nodota SIA „Īslīces ūdens”, tika izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums (TEP), kas ietver esošās situācijas raksturojumu, ilgtermiņa investīcijas programmas izstrādi un prioritārās investīciju programmas noteikšanu. TEP-s uzskatāms par Ādžūnu ciema ūdenssaimniecības attīstības plānu laika periodam līdz 2020. gadam. Tas atspoguļo plānoto ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību Ādžūnu ciemā gan no tehniskā, gan institucionālā, gan vides aizsardzības viedokļa, ņemot vērā finanšu aspektus. Papildus tam tika saņemts Bauskas novada domes deputātu atbalsts šī projekta īstenošanai un līdzfinansējuma nodrošināšanai.
Projekts tika atbalstīts un 18.augustāstarp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un SIA „Īslīces ūdens” tika parakstīts līgums par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Ādžūnu ciemā” īstenošanu.Saņemot līdzfinansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Bauskas novada pašvaldības, tiks pilnībā atjaunota ūdenssaimniecības infrastruktūra Ādžūnu ciemā, iekļaujot vairākus investīciju projekta pasākumus.
Līguma kopējās izmaksas ir 217 160,00  lati, no tām 151 300,00  latus finansē Eiropas Savienība, 26 700,00 lati tiks līdzfinansēti no pašvaldības līdzekļiem, savukārt, 39 160,00 lati no SIA „Īslīces ūdens” līdzekļiem.   
Tiks veikta artēziskā urbuma rekonstrukcija (iekšējo vadu un apsaistes nomaiņa, jaunas akas galvas izbūve un ūdens skaitītāja uzstādīšana), kā arī jauna sūkņa iegāde. Pasākuma īstenošana nodrošinās dzeramā ūdens ieguvi atbilstoši plānotajam ūdens pieprasījumam.
Plānota arī dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas būvniecība, uzstādot tehnoloģiskās iekārtas, kuru jauda ir 5 m3/h. Pasākuma ietvaros plānota ūdens sagatavošanas stacijas ēkas jeb paviljona būvniecība, dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtu, hidrofora un cita tehnoloģiskā aprīkojuma, kā arī ūdens plūsmas mērītāja uzstādīšana, dīzeļģeneratora iegāde, elektromontāžas darbi, kā arī ūdens sagatavošanas stacijas teritorijas labiekārtošanas un iežogošanas darbi un ūdens sagatavošanas stacijas filtru skalošanas ūdeņu nostādināšanas akas izbūve. Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas būvniecība paredzēta zemes gabalā blakus esošajam urbumam, kur tagad atrodas nolietojies un avārijas stāvoklī esošs ūdenstornis, tāpēc pirms projekta realizācijas paredzēta šī torņa demontāža. Pasākuma īstenošana nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstoša dzeramā ūdens sagatavošanu un padevi ūdens sadales tīklā.
Ūdensvadu tīkla rekonstrukcijas ietvaros plānota 1480 m ūdensvadu izbūve. Pasākuma īstenošanas rezultātā būtiski tiks optimizēts ūdensvada trasējums, izbūvējot to tehniski pieejamās vietās gar ielu malām, pēc iespējas mazāk šķērsojot privātīpašumus, kā arī praktiski visas sistēmas ūdensapgādes tīklu nomaiņa ļaus būtiski samazināt dzeramā ūdens zudumus ūdensapgādes tīklā. Plānota arī tīklu izbūve 130 m garumā sistēmas paplašināšanai, kas nodrošinās pieslēgumu iespējas divām dzīvojamām mājām.
Projekta ietvaros plānota jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) izbūve, kas nodrošinās iespējas attīrīt savāktos notekūdeņus atbilstoši normatīvajām prasībām, kā arī jaunizbūvētās NAI teritorijas labiekārtošana un pievadceļa izbūve, notekūdeņu plūsmas mērītāja uzstādīšana. Attīrīto notekūdeņu izplūde plānota grāvī, kas ietek Īslīces upē. Jauno NAI izbūve plānota zemes gabalā, kas atrodas blakus novadgrāvim, bet notekūdeņu novadīšanu uz NAI nodrošinās spiedvads un kanalizācijas pārsūknēšanas stacija.
Kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas ietvaros plānota 285 m tīklu izbūve, izbūvējot tos ar grants segumu. Pasākuma īstenošanas rezultātā būtiski tiks optimizēts kanalizācijas tīkla trasējums, izbūvējot cauruļvadus tehniski pieejamās vietās gar ielu malām, pēc iespējas mazāk šķērsojot privātīpašumus. Lai nodrošinātu kanalizācijas pakalpojumu pieejamību visiem tiem klientiem, kam ir pieejami ūdensapgādes pakalpojumi, tiks veikta kanalizācijas tīklu paplašināšana par 880 m.
Investīciju projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitāte, paplašināta centralizēta notekūdeņu pakalpojumu pieejamība, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un sekmējot ūdens resursu racionālu izmantošanu.
 
Jolanta Lauva
Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste