Otrdiena, 30. Maijs, 2017. Lolita, Vitolds
Sazinies ar mums 63922238

Projekts „Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība”


27.02.2013.

 

2011.gada 24.augustā apstiprinātā un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība” ar vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/020/051 ietvaros 2013.gada 19.februārī ar identifikācijas Nr.BNA 2013/007/ERAF kā 2.iepirkuma daļa ir izsludināts atklāts konkurss būvdarbu iepirkšanai.

Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013.gada 25.martam.

Laila Kalniņa

Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste

 29.11.2012.

Vēl aizvien ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisiju notiek 2011.gada 24.augustā apstiprinātā un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība” ar vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/020/051 ietvaros paredzēto būvniecības aktivitāšu izmaiņu un to izmaksu saskaņošana, kas pēc tehniskā projekta būvdarbu izmaksu aprēķiniem būtiski atšķīrās no tehniski ekonomiskajā pamatojumā un projekta iesniegumā prognozētajām būvdarbu izmaksām.

Laila Kalniņa

Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste

 29.08.2012.

2011.gada 24.augustā apstiprinātā un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība” ar vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/020/051 ietvaros SIA „Belss” ir izstrādājis un iesniedzis tehnisko projektu „Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība”. Bauskas novada būvvalde 2012.gada 26.jūnijā to ir akceptējusi ar Nr.26-06-12.
            Tehniskā projekta būvdarbu izmaksu aprēķini (tāme) šī brīža būvdarbu sadārdzinājuma rezultātā būtiski atšķīrās no tehniski ekonomiskajā pamatojumā un projekta iesniegumā prognozētajām būvdarbu izmaksām. Līdz ar to, šobrīd notiek projektā paredzēto būvniecības aktivitāšu izmaiņu un to izmaksu saskaņošana ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisiju. Būvdarbus plānots veikts 2013.gadā.
 
Laila Kalniņa
Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste

 


23.05.2012.

2011.gada 24.augustā apstiprinātā un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība” ar vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/020/051 ietvaros SIA „Belss”, kas šobrīd izstrādā tehnisko projektu „Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēlnieku ūdenssaimniecības attīstība”, 10.05.2012. lūdza pagarināt līguma Nr.BNA 2011/068/ERAF/1 izpildes termiņu sakarā ar problēmām, kas radās projektēšanas procesā un kavēja paredzētā darba izpildi noteiktajā termiņā – 11.maijā.

Tā kā vajadzēja projektēt papildus sūkņu staciju, radās nepieciešamība pēc diviem jauniem elektroietaišu pieslēgumiem, kas ir jāsaskaņo un jāsaņem tehniskie noteikumi no AS „sadales tīkls”.

Atšķirībā no tehniski ekonomiskā pamatojuma, tehniskajā projektā tiek plānots ūdensvads 1239.5 m garumā, kanalizācija - 1469.2 m garumā, spiedvads - 777.1 m garumā, 2 sūkņu stacijas, ūdenstorņa rekonstrukcija, atdzelžošanas stacija un attīrīšanas stacija.

Laila Kalniņa

Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste

 


28.02.2012.

2011.gada 24.augustā apstiprinātā un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība” ar vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/020/051 šobrīd turpinās tehniskā projekta izstrāde, ko veic SIA „Belss”.

Projektēšanas laikā radās nepieciešamība veikt izmaiņas atšķirībā no izstrādātā un apstiprinātā tehniski ekonomiskā pamatojuma. Nepieciešams paredzēt lielāku kanalizācijas cauruļvada iebūves dziļumu, projektēt vēl papildus kanalizācijas sūkņu staciju un mainīt plānotā kanalizācijas spiedvada trasējumu.
16.01.2012. ar SIA „Belss” noslēgtā līguma Nr.BNA 2011/068/ERAF/1 „Divu tehnisko projektu izstrāde „Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība” un „Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība” papildus projektēšanas un topogrāfijas veikšanas termiņš pagarināts līdz 11.05.2012.
 
 
Laila Kalniņa
Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste

 29.11.2011.

Mežotnes pagasta pārvalde ir iesniegusi projekta pieteikumu un saņēmusi Vides ministrijas atbalstu ERAF projektam „Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība” par kura īstenošanu 2011.gada 24.augustā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/020/051. 
Projekta kopējās izmaksas atbilstoši tehniski ekonomiskajam pamatojumam ir Ls 250553,08. Attiecināmo izmaksu summa ir Ls 205371,37, no tās 85% būs Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi – Ls 174565,67 un 15% - Ls 30805,70 pašvaldības līdzekļi. Šobrīd SIA „Belss” izstrādā tehnisko projektu būvdarbiem un pēc iepirkuma par būvniecību būs zināmas reālās projekta izmaksas.

 

Strēlnieku ciema ūdensapgādes sistēmas pieslēgšana Garozas sistēmai un ūdensapgādes tīklu paplašināšana un rekonstrukcija 1250 m garumā ļaus saņemt kvalitatīvus ūdensapgādes pakalpojumus 205 lietotājiem - 195 Strēlnieku ciema iedzīvotājiem un 10 pieguļošās teritorijas iedzīvotājiem.
Strēlnieku ciema kanalizācijas sistēmas pievienošana Garozas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, kā arī tīklu paplašināšana un rekonstrukcija nodrošinās centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumu pieejamību 195 iedzīvotājiem, kā arī nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstošu Strēlnieku ciema notekūdeņu apsaimniekošanu.
 Kanalizācijas tīklu paplašināšana radīs priekšnoteikumus septiķu un krājtvertņu likvidācijai un samazinās individuālo kanalizācijas septiķu skaitu, tādējādi novēršot potenciālo virszemes ūdeņu piesārņojumu ar kanalizācijas septiķu noplūdēm. Aprēķinātais vidē novadītā piesārņojuma samazinājums: SV 1,584 t/g, BSP5 1,358 t/g, ĶSP 2,489 t/g.
Projekta īstenošana nodrošinās kvalitatīvu, normatīvajām prasībām atbilstošu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību 95,1% Strēlnieku ciema iedzīvotājiem un nodrošinās 100% pakalpojumu kvalitātes atbilstību visiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.
 
Laila Kalniņa
Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste