Otrdiena, 23. Maijs, 2017. Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija
Sazinies ar mums 63922238

Projekts „Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība”


27.02.2013.

2011.gada 24.augustā apstiprinātā un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ar vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/021/052 ietvaros 2013.gada 19.februārī ar identifikācijas Nr.BNA 2013/007/ERAF kā 1.iepirkuma daļa ir izsludināts atklāts konkurss būvdarbu iepirkšanai.

Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013.gada 25.martam.  

 Laila Kalniņa

Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste

_______________________________________________________________________________

29.11.2012.

 Vēl aizvien ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisiju notiek 2011.gada 24.augustā apstiprinātā un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ar vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/021/052 ietvaros paredzēto būvniecības aktivitāšu izmaiņu un to izmaksu saskaņošana, kas pēc tehniskā projekta būvdarbu izmaksu aprēķiniem būtiski atšķīrās no tehniski ekonomiskajā pamatojumā un projekta iesniegumā prognozētajām būvdarbu izmaksām.

Laila Kalniņa

Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste


29.08.2012.
2011.gada 24.augustā apstiprinātā un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ar vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/021/052 ietvaros SIA „Belss” ir izstrādājis un iesniedzis tehnisko projektu „Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība”. Bauskas novada būvvalde 2012.gada 26.jūnijā to ir akceptējusi ar Nr.26-06-12.
            Tehniskā projekta būvdarbu izmaksu aprēķini (tāme) šī brīža būvdarbu sadārdzinājuma rezultātā būtiski atšķīrās no tehniski ekonomiskajā pamatojumā un projekta iesniegumā prognozētajām būvdarbu izmaksām. Līdz ar to, šobrīd notiek projektā paredzēto būvniecības aktivitāšu izmaiņu un to izmaksu saskaņošana ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisiju. Būvdarbus plānots veikts 2013.gadā.
 
Laila Kalniņa
Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste

 


23.05.2012.

2011.gada 24.augustā apstiprinātā un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ar vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/021/052 ietvaros SIA „Belss”, kas šobrīd izstrādā tehnisko projektu „Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība” 10.05.2012. lūdza pagarināt līguma Nr.BNA 2011/068/ERAF/1 izpildes termiņu sakarā ar problēmām, kas radās ar zemes īpašnieku Garozas ciemā par tehniskajā projektā piedāvāto risinājumu 400 m gara ceļa izbūvei. Tika uzvirzītas pamatotas prasības no zemes īpašnieka puses: esošo grāvi pārbūvēt blakus jaunajam projektējamajam ceļam; pārbūvēt esošo nobrauktuvi uz zemesgabalu, paredzot savienot abus grāvjus ar 8 m garu caurteku un nodrošināt ūdens novadīšanu pa grāvjiem, būvniecības laikā saglabājot esošo drenāžas sistēmu.
Projektētāji kopīgi ar zemes īpašnieku un pašvaldību atrisināja tehniski izdevīgāko risinājumu ceļa izbūvei. 
Tika precizēti papildus darbu apjomi Garozas ciemam ceļā uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un atšķirībā no tehniski ekonomiskā pamatojuma ūdensvada rekonstrukcija ir paredzēta rekonstruēt 408.9 m garumā.
 
 
Laila Kalniņa
Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste

28.02.2012.

2011.gada 24.augustā apstiprinātā un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ar vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/021/052 šobrīd turpinās tehniskā projekta izstrāde, ko veic SIA „Belss”.
         Projektēšanas laikā radās nepieciešamība veikt izmaiņas atšķirībā no izstrādātā un apstiprinātā tehniski ekonomiskā pamatojuma. Nepieciešams precizēt papildus darbu apjomus Garozas ciemam ceļā uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, līdz ar to paredzot izbūvēt jaunu ceļu vai rekonstruēt esošo piebraucamo ceļu, kā arī veikt papildus topogrāfijas uzmērījumus.
16.01.2012. ar SIA „Belss” noslēgtā līguma Nr.BNA 2011/068/ERAF/1 „Divu tehnisko projektu izstrāde „Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība” un „Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība” papildus projektēšanas un topogrāfijas veikšanas termiņš pagarināts līdz 11.05.2012.
 
 
Laila Kalniņa
Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste

 29.11.2011.

Mežotnes pagasta pārvalde ir iesniegusi projekta pieteikumu un saņēmusi Vides ministrijas atbalstu ERAF projektam „Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība” par kura īstenošanu 2011.gada 24.augustā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/021/052. 
Projekta kopējās izmaksas atbilstoši tehniski ekonomiskajam pamatojumam ir Ls 132335,04. Attiecināmo izmaksu summa ir Ls 108471,34, no kuras 85% būs Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi – Ls 92200,64 un 15% - Ls 16270,70 pašvaldības līdzekļi. Šobrīd SIA „Belss” izstrādā tehnisko projektu būvdarbiem un pēc iepirkuma par būvniecību būs zināmas reālās projekta izmaksas.

Projekta īstenošana atstās labvēlīgu ietekmi uz Garozas ciema fizisko un antropogēno vidi, samazinās antropogēno ietekmi uz Garozes upi, kas ir Lielupes pieteka, samazinās vidē novadītā piesārņojuma daudzumu no vides prasībām neatbilstoši apsaimniekotām krājtvertnēm un pozitīvi ietekmēs vides un dabas aizsardzības normatīvo prasību ievērošanu Mežotnes pagastā.

Projekta ieviešana nodrošinās kvalitatīvu, normatīvajām prasībām atbilstošu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību 94,9% Garozas ciema iedzīvotājiem un nodrošinās 100% pakalpojumu kvalitātes atbilstību visiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.

Ūdensapgādes infrastruktūras sakārtošana - urbuma un torņa rekonstrukcija, ūdens sagatavošanas stacijas izbūve un tīklu paplašināšana, ļaus saņemt kvalitatīvu ūdensapgādi 222 iedzīvotājiem, kas veido 94,9% no iedzīvotāju kopskaita Garozā, ieskaitot Mežotnes internātskolas audzēkņus.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas un tīklu paplašināšana rezultātā tiks panākta notekūdeņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām. Aprēķinātais vidē novadītā piesārņojuma samazinājums: SV 0,179 t/g, BSP5 0,153 t/g, ĶSP 0,281 t/g).

Kanalizācijas tīklu paplašināšana radīs priekšnoteikumus septiķu un krājtvertņu likvidācijai un samazinās individuālo kanalizācijas septiķu skaitu, tādējādi novēršot potenciālo virszemes ūdeņu piesārņojumu ar kanalizācijas septiķu noplūdēm.

Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs novada tēlu kopumā un padarīs ievērojami pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi un uzlabos iedzīvotāju labsajūtu un rekreācijas iespējas Mežotnes pagastā.

 

Laila Kalniņa

Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste