Trešdiena, 23. Augusts, 2017. Ralfs, Valgudis, Vitālijs
Sazinies ar mums 80003939

Darba ar jaunatni pilnveidošana Bauskas novadā


Projekta finansētājs: Valsts

Status: Aktīvs

Projekta nosaukums: Darba ar jaunatni pilnveidošana Bauskas novadā

Projekta programma/SAM: Jaunatnes politikas valsts programma 2017.gadam

Projekta budžets: 3301,58 EUR

Projekta mērķis

Attīstīt darba ar jaunatni sistēmas izveidi Bauskas novada pašvaldībā un sekmēt plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu, atbilstoši mērķa grupu vajadzībām un pašvaldības un valsts kopējām prioritātēm, uzlabojot jaunatnes politikas sasniedzamos rezultatīvos rādītājus.


Galvenās aktivitātes
  • Veikt pētījumu, lai identificētu darba ar jaunatni prioritārās jauniešu mērķa grupas un to vajadzības.
  • Izstrādāt priekšlikumus konkrēti veicamiem pasākumiem, atbilstoši jauniešu vajadzībām.
  • Noteikt darbā ar jaunatni iesaistītās personas (institūcijas) un to kompetences pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanai, izstrādājot optimālas institucionālās sistēmas modeli.
  • Organizēt mērķtiecīgas tikšanās - diskusijas un pieredzes apmaiņu, ieinteresētajām pusēm, nodrošinot jauniešu līdzdalību un viedokļu pārstāvēšanu.

Īstenošanas laiks: 20.04.2017. - 02.10.2017.

Koordinātors: Egija Stapkēviča

Kontaktinformācija: 63922400; www.facebook.com/ Lecampajaunam

Publicitāte

24.07.2017.

Noslēgusies apjomīga Bauskas novada 13 līdz 30 gadīgu jauniešu aptauja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kā viens no izaicinājumiem, ar ko saskaras Bauskas novads, ir sabiedrības novecošanās un augstā demogrāfiskā slodze, kā rezultātā ir izteikts jauniešu skaita samazinājums. Lielu daļu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju, t.sk. jauniešus, neapmierina darba iespējas un darba samaksa novadā, tādēļ viņi meklē darbu ārpus novada un pārceļas uz dzīvi citviet.

       Lai nodrošinātu pietiekamas un kvalitatīvas zināšanas par jauniešiem un jauniešu situāciju novadā, š.g. maijā, jūnijā un jūlijā Bauskas novada dome sadarbībā ar biedrību "Apvienība JUMS" un jaunatnes jomas pētnieku Gintu Klāsonu īstenoja apjomīgu Bauskas novada 13 līdz 30 gadīgo jauniešu aptauju. Aptaujas ietvaros noskaidrots jauniešu vērtējums par Bauskas novadu kā dzīves, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu. Kopumā aptaujā piedalījušies un anketas aizpildījuši aptuveni 400 Bauskas novada jauniešu (gan Bauskas pilsētā, gan arī visos novada pagastos).

       Maija un jūnija mēneši ir visnepateicīgākie, lai lūgtu kaut ko darīt skolēniem ārpus mācību darba, tāpēc projekta sadarbības partnere – biedrība “Apvienība JUMS” īstenoja virkni aktivitātes, lai iegūtu respondentu atbildes uz anketā uzdotajiem jautājumiem. Mācību gada pēdējā mēnesī apmeklētas skolas, kurās, sadarbībā ar skolēnu pašpārvaldēm izplatīta anketa.

      Anketēšana veikta Bauskas novada skolās, kā arī sadarbībā ar Probācijas dienestu un  Bauskas sociālo dienestu, aptverot šo iestāžu klientus un mērķgrupas. Apzināts Bauskas novada jauniešu, kuri šobrīd mācās/strādā ārzemēs, bet, kuri plāno atgriezties un kuru ģimenes dzīvo Bauskas novadā, viedoklis, tāpat arī jauniešu studentu/strādājošo, kuriem ikdiena ir saistīta ar Bauskas novadu. Anketa izplatīta arī Nodarbinātibas Valsts aģentūras pasākumos iesaistītās mērķauditorijas jauniešiem.

         Izmantots facebook (t.sk. maksas pakalpojumi) - kā instruments auditorijas sasniegšanai. Atlasīti Bauskas novada iedzīvotāji ar dažādām interesēm 13 - 30 gadu veci. Īstenota akcija Bauskas novada svētku ietvaros. Plakāti ar nedaudz izaicinošu un pamanāmu aicinājumu aizpildīt anketu izvietoti interaktīvajos info stendos t.c RIMI un Bauskas autoostā.

        Aptaujas datus šobrīd apstrādā un analizē piesaistītais jaunatnes jomas pētnieks, bet daži aptaujas rezultāti ir jau šobrīd zināmi. Dati liecina, ka aptuveni 57% Bauskas novada jauniešu ir apmierināti ar Bauskas novadu kā vietu, kur dzīvot, strādāt un pavadīt brīvo laiku, bet aptuveni 28% tomēr pauž pretēju viedokli un ir neapmierināti. Lūgti novērtēt, kur jaunieši plāno dzīvot tuvāko trīs gadu laikā, 40% jauniešu apgalvo, ka neplāno mainīt savu dzīvesvietu, bet kopumā 25% plāno tuvāko trīs gadu laikā pārcelties uz dzīvi citur Latvijā (20%) vai ārvalstīs (5%). Dati arī liecina, ka Bauskas novada jauniešiem ir izteiktas funkcionālās saiknes ar Latvijas galvaspilsētu - 35% Bauskas novada jauniešu Rīgā iepērkas, 30% pavada savu brīvo laiku, 58% apmeklē ārstus-speciālistus, 61% apmeklē kultūras un izklaides pasākumus, un šī saikne ar Rīgu ir izteiktāka kā ar citām apdzīvotām vietām reģionā vai citur Latvijā. Aptaujā tika apzināts jauniešu viedoklis un vērtējums arī par citiem jautājumiem - jauniešu dalība dažādās brīvā laika un interešu izglītības aktivitātēs, uzskati par novada pašvaldībai risināmajiem jautājumiem jauniešu sfērā, vērtējumi par iespējām ietekmēt pašvaldības pieņemtos lēmumus, informācijas ieguves avoti u.c. 

       Tāpat pētījuma ietvaros tika analizēti dati par no Bauskas novada uz ārvalstīm emigrējušajiem jauniešiem - iemesli aizbraukšanai no Latvijas, nodarbošanās ārvalstīs, uzturēšanās Latvijā biežums, vērtējumi par Latviju, saikne ar Latviju un Bauskas novadu, atgriešanās plāni u.c. Šos datus nodrošināja Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, kurš sadarbībā ar LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti 2014.-2015.gadā īstenoja Eiropas Sociālā Fonda projektu “Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika”.

       Šobrīd notiek visu apkopoto datu analīze un pētījuma rezultātus plāno publiskot š.g. septembrī Bauskas novada pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv. Bauskas novada domes septembra sēdē pētnieks jaunievēlētajiem deputātiem prezentēs pētījuma rezultātus un izstrādātos priekšlikumus darba ar jaunatni pilnveidošanai Bauskas novada pašvaldībā.

        Projekta Darba ar jaunatni pilnveidošana Bauskas novadā” mērķis ir attīstīt darba ar jaunatni sistēmas izveidi Bauskas novada pašvaldībā un sekmēt plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu, atbilstoši jauniešu vajadzībām un pašvaldības un valsts kopējām prioritātēm, uzlabojot jaunatnes politikas sasniedzamos rezultatīvos rādītājus. Galvenā aktivitāte: pētījuma veikšana par jauniešiem un viņu vajadzībām, kas būs par pamatu  institucionālās sistēmas izveidošanai darbam ar jaunatni Bauskas novada pašvaldībā. Projekts ir kā turpinājums 2016.gadā uzsāktajām diskusijām izstrādātās Bauskas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2017.-2024.gadam ietvaros.

 

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Egija Stapkēviča


Projekta “Darba ar jaunatni pilnveidošana Bauskas novadā” atklāšanas pasākums

13. maijā notika projekta “Darba ar jaunatni pilnveidošana Bauskas novadā” atklāšanas pasākums. Pasākuma vadītāja ir Solvita Jirgensone, biedrības “Apvienība Jums” pārstāve.

Projekta mērķis ir attīstīt darba ar jaunatni sistēmas izveidi Bauskas novada pašvaldībā un sekmēt plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu, atbilstoši jauniešu vajadzībām un pašvaldības un valsts kopējām prioritātēm, uzlabojot jaunatnes politikas sasniedzamos rezultatīvos rādītājus. Projekta sadarbības partneri - Biedrība “Apvienība JUMS” un Jaunatnes jomas pētnieks - Gints Klāsons

Prezentācijā Iveta Balcere, Bauskas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja atklāja, ka “projekta galvenās aktivitātes ir veikt pētījumu - identificēt jauniešu vajadzības. Izstrādāt priekšlikumus konkrēti veicamiem pasākumiem. Noteikt institūciju kompetences pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanai. Izstrādāt optimālas institucionālās sistēmas modeli. Organizēt mērķtiecīgas tikšanās - diskusijas un pieredzes apmaiņu”. Projekta rezultātā tiks veikts pētījums par Bauskas novada jauniešu mērķgrupām un to vajadzībām. Tiks izstrādāts institucionālās sistēmas modelis darbam ar jaunatni Bauskas novada pašvaldībā. Un izstrādāta monitoringa jeb uzraudzības sistēma jaunatnes politikas ieviešanas ietekmes un ilgtspējas izvērtēšanai.

“No jauniešiem ir grūti uzzināt savu viedokli, jo viņi saka to, ko mēs vēlamies dzirdēt, bet paklausoties no malas vai redzot facebook vai instagramā, par ko viņš “cepas”, tad ir redzamas viņu īstās vēlmes”, atzina pasākuma vadītāja Solvita Jirgensone.

Jaunatnes jomas pētnieks, Gints Klāsons precizēja, ko vēlas anketā noskaidrot no jauniešiem, “mēs vēlamies noskaidrot vērtējumu par Bauskas novadu kā dzīves, mācību un darba vidi, kā arī jauniešu ikdienas migrāciju, jauniešu līdzdalību, informācijas kanālus un kādi ir jauniešu plāni par dzīvesvietas maiņu 3 gadu laikā”.

Lai iegūtais pētījums būtu kvalitatīvs ir nepieciešams iegūt vismaz 300 respondentu atbildes.

Uz pasākumu tika aicināti darba ar jaunatni iesaistīto institūciju speciālisti t.sk. izglītības iestāžu, pašvaldības vadības pārstāvji, jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem pārstāvji, u.c. interesenti, kuriem rūp darba ar jaunatni pilnveidošana Bauskas novada pašvaldībā.

Ilvija Tetērina,
Sabiedrisko attiecību speciāliste