Pirmdiena, 23. Oktobris, 2017. Daina, Dainida, Dainis
Sazinies ar mums 80003939

Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās


Projekta finansētājs: LAT-LIT

Status: Aktīvs

Projekta nosaukums: Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās

Projekta numurs: LLI-155

Projekta programma/SAM: Interreg V-A Latvijas Lietuvas Pārrobežu sadarbības programma

Projekta budžets: 375 920,31 EUR

Projekta budžeta sadalījums: ERAF 319 532,26 EUR, valsts - 18 796,02 EUR, BNP - 37 592,03 EUR

Projekta mērķis

Bibliotēku infrastruktūras uzlabošana un to darbinieku kapacitātes celšana ar mērķi nodrošināt inovatīvu uzņēmējdarbības atbalsta centra vidi, kā arī nodrošināt bibliotēkās kvalitatīvus biznesa atbalstošus pakalpojumus, attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla potenciālu un iespējas.


Galvenās aktivitātes

Plānotās aktivitātes:

 1. uzlabot uzņēmējdarbības uzsācēju atbalsta vidi Bauskas un Pasvales pārrobežu reģionos;
 2. mudināt bērnus un jauniešus attīstīt jaunas pārrobežu reģionu biznesa idejas izmantojot inovatīvus biznesa modeļus;
 3. pārrobežu mentoru sadarbības tīkla izveide;
 4. jaunu uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumu izveide;
 5. biznesa bibliotēku infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai

Īstenošanas laiks: 05.2017.- 02.2019.

Koordinātors: Laine Baha

Kontaktinformācija: 63921942

Publicitāte

26.06.2017.

Plāno uzlabot Gailīšu, Jaunsaules un Ozolaines bibliotēku infrastruktūru

Interreg V-A Latvijas Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros ir uzsākta projekta „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” realizācija. Projekta vadošais partneris ir Pasvales rajona pašvaldība, projekta partneris - Bauskas novada pašvaldība.

Projekta mērķis – bibliotēku infrastruktūras uzlabošana un to darbinieku kapacitātes celšana ar mērķi nodrošināt inovatīvu uzņēmējdarbības atbalsta centra vidi, kā arī nodrošināt bibliotēkās kvalitatīvus biznesa atbalstošus pakalpojumus, attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla potenciālu un iespējas.

Plānotās aktivitātes:

 1. uzlabot uzņēmējdarbības uzsācēju atbalsta vidi Bauskas un Pasvales pārrobežu reģionos;
 2. mudināt bērnus un jauniešus attīstīt jaunas pārrobežu reģionu biznesa idejas izmantojot inovatīvus biznesa modeļus;
 3. pārrobežu mentoru sadarbības tīkla izveide;
 4. jaunu uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumu izveide;
 5. biznesa bibliotēku infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai.

Inovatīvā pieeja – ieguvumi no pārrobežu reģionu sadarbības :

 1. interešu izglītības iespēju radīšana skolas vecuma bērniem uzņēmējdarbības domāšanas, zināšanu un prasmju pilnveidei;
 2. biznesa simulācijas programmas “Jaunie uzņēmēji bez robežām” ieviešana, lai veicinātu pārrobežu biznesa ideju attīstību bērnu un jauniešu vidū;
 3. mentoru tīkla izveide pārrobežu reģionos atbalsta sniegšanai pie biznesa idejām strādājošajām bērnu un jauniešu komandām;
 4. pašvaldību bibliotēku izveidošana par uzņēmējdarbības atbalsta centriem, kas veicinās jauniešus veidot uzņēmumus ar pārrobežu raksturu;
 5. pilnveidota sadarbība starp biznesa atbalsta bibliotēkām pārrobežu reģionos, kā arī skolēnu uzņēmējdarbības prasmju kapacitātes celšana.

Finansējuma sadalījums: ERAF finansējums 85% jeb 319 532,26 EUR, valsts līdzfinansējums 5% jeb 18 796,02 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 37 592,03 EUR.       

Projektu paredzēts realizēt līdz 2019. gada februārim.

Pirmās plānotās aktivitātes projekta ietvaros – Gailīšu pagasta bibliotēkas, Jaunsaules bibliotēkas un Ozolaines bibliotēkas infrastruktūras uzlabošana.

21. jūnijā veiksmīgi noritēja Vadības grupas tikšanās Pasvalē, kur tika noskaidroti svarīgākie jautājumi par bērnu un jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas programmas izveidi un metodoloģijas izstrādi, izvirzītas trīs neformālas uzņēmējdarbības izglītības programmas ieviešanai projektā un apspriestas citas plānotās aktivitātes projekta ietvaros.

Bauskas novada pašvaldībai ir veiksmīga pieredze saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību tieši jauniešu vidū. Iesaistoties iepriekšējā Bauskas Biznesa bibliotēkas projektā Business Bag, skolēni ieguva gan teorētiskās zināšanas par uzņēmuma ideju rašanos, uzņēmējdarbību un ar to saistītām darbībām, gan arī attīstīja savas uzņēmējspējas, strādājot skolēnu mācību uzņēmumā, veidojot savas galda spēles.

Iesaistoties inovāciju nometnē Biržos, skolēni lieliski pavadīja laiku, izstrādājot savas biznesa idejas, veidojot sadarbību starp latviešu - lietuviešu skolēniem.

Skolēni ir atzinuši, ka šī pieredze ir vērtīga un nepieciešama, jo attīsta caurviju kompetences, piemēram, jaunradi, uzņēmējspējas, pašiniciatīvu, sadarbību.

Iveta Balcere, projektu vadītāja 


Uzsākta LAT-LIT pārrobežu programmas projekta „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” īstenošana

Bauskas novada administrācija ir saņēmusi apstiprinājumu un tiek uzsākta LAT-LIT pārrobežu programmas (2014 – 2020) projekta Nr. LLI-15 „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” īstenošana.

Projekta vadošais partneris ir Pasvales rajona pašvaldība, projekta partneris Bauskas novada pašvaldība.

2017. gada 2.maijā Pasvalē tika parakstīts Partnerības līgums starp abām pašvaldībām, apspriests komunikāciju plāns un apstiprināts projekta darba plāns, lai varētu uzsākt tā īstenošanu.

Projekta „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” īstenošanas ietvaros paredzēta Jaunsaules, Ozolaines un Uzvaras bibliotēku infrastruktūras uzlabošana un bibliotēku darbinieku kapacitātes celšana ar mērķi nodrošināt inovatīvu uzņēmējdarbības atbalsta centra vidi, kā arī nodrošināt bibliotēkās kvalitatīvus biznesa atbalstošus pakalpojumus, attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla potenciālu un iespējas.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 375 920,31 EUR.  ERAF līdzfinansējums ir 85 % no attiecināmajām izmaksām jeb 319 532,26  EUR, valsts līdzfinansējums 5 % no attiecināmajām izmaksām jeb 18 796,02, pašvaldības līdzfinansējums 10 % no attiecināmajām izmaksām, jeb 37 592,03  EUR.

Projekta īstenošanas laiks – 2019.gada februāris.

Iveta Balcere projektu vadītāja